2019. május 25., szombat,  Orbán
 
 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára
A A A

Cím: 5650 Mezőberény, Fő út 4.
Tel: (66) 515-558
Fax: (66) 515-560
E-mail: konyvtar@mezobereny.hu

 
   
 

Helyismereti adatbázis keresőfelülete

Helyismereti adatbázis kereső
Keresési kifejezés:
csak pontos egyezéseket
mutassa a képeket
Adatlapok:
Alkotás
Esemény
Sajtó
Személy
Szervezet
Tanulmány
Települési Értéktár
Testületi ülés jegyzőkönyv
Keresés minden mezőben

Keresés ezekben:
esemény
helyszín
Cikk szerzője
Megjelenés helye
Megjelenés ideje
ALKOTÁSOK - alkotó
Elhalálozás helye
Elhalálozás időpontja
KRONOLÓGIA - időpont
Név, névváltozatok
SAJTÓ - Cikk címe
SZERVEZETEK - név(-változatok)
Születési hely
Születési idő
TA - cím
TA - megjelenés ideje
TA - szerző
TA - szövegtörzs
TA - tartalmazó könyv vagy periodika
TÉ - Értéktár megnevezése amelyben a nemzeti érték fel lett véve
TÉ - Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
TÉ - Javaslatot benyújtó
TÉ - Nemzeti érték fellelhetőségének helye
TÉ - Nemzeti érték megnevezése
TÉ - Nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása
TÉ - Szakterületenkénti besorolása
TÜ - Jegyzőkönyv - Az ülés helye
TÜ - Jegyzőkönyv - Bejelentések
TÜ - Jegyzőkönyv - Egyéb
TÜ - Jegyzőkönyv - Jelen vannak
TÜ - Jegyzőkönyv - készült
TÜ - Jegyzőkönyv - Köszöntő és napirend elfogadása
TÜ - Jegyzőkönyv - Napirend
TÜ - Jegyzőkönyv - Napirendi pontok
Találatok száma:
205
18677
Adatlap típusa: Testületi ülés jegyzőkönyv

2012. január 18.


Mezőberény, Városháza 15-ös sz. terem.


Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton, Dr. Burján Katalin Debreczeni Gábor, Halász Ferenc, Kovács Edina, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor képviselők.
(Harmati László az első napirend tárgyalása közben érkezett meg az ülésre.)
Távolmaradt az ülésről Kovács Lászlóné képviselő (távolmaradásának okát
bejelentette).
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyző, Frey Mihály aljegyző1. ) A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. kérelme tagi kölcsön folyósítására
2. ) Körjegyzői helyettesítés
3. ) Református Egyházközség beadványa
4. ) Egyéb bejelentés
- Szociális célú tűzifa-vásárlás
- Zagga-Bee Kft. helységbérleti szerződés módosítás kérelme1. ) A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. kérelme tagi kölcsön folyósítására
Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést. Kiemelte, hogy tudomása szerint Szarvas város a Nonprofit Kft. támogatását bevállalja. A megküldött levél utal arra is, hogy különböző forrásokhoz lehetett az önkormányzatoknak hozzájutni, és még van felhasználásra váró fejlesztési forrás, de ehhez szükség van a szervezet megalakulására, működésére. Mezőberénybe érkezett források a III. tengellyel kapcsolatban, 102.971.924 Ft. A IV-es tengelyből eddig érkezett 17.453.000 Ft, de nem mind az önkormányzatnál jelenik meg, két vállalkozás is nyert nagyobb összeget. A források helyben tartása azt feltételezi, hogy az akciócsoport működik, amit április végéig a Nonprofit Kft., onnantól kezdve jogszabályi változások miatt pedig a korábban már megalapított egyesület tudja végezni. Tagi kölcsön nyújtását kérik visszafizetési kötelezettséggel. Személy szerint csak abban az esetben hajlandó az utalásról gondoskodni, amennyiben hivatalosan is megérkezik, hogy Szarvas is bevállalta a tagi kölcsön nyújtását. Gyomaendrőd még gondolkodik a támogatásról.
Kovács Edina képviselő kérdése arra irányult, ha a nonprofit kft-nek nincs pénz a számláján, csak hitele van, azt megörökli az egyesület?
Siklósi István polgármester válaszként közölte, a kft-nek jelenleg semmilyen hitele nincs. A kifizetésekről megkapta az értesítést, le tudja zárni a bank felé a hitelét. A helyi akciócsoport újabb hitelt nem tud kapni, mert a jogosultságát megszüntetik. A működéshez kérnek kölcsönt az önkormányzatoktól, amivel fenntartja azt az alkalmazotti struktúrát, amivel eddig is ellátta a feladatokat. A pályázati forrásoknál az ilyen akciócsoportok működésére a támogató hatóság biztosít pénzt.
Debreczeni Gábor képviselő megjegyezte, hogy a meglévő rendszernek vannak hibái, ezek majd korrigálhatóak lesznek.
Siklósi István polgármester egyetértett a megjegyzéssel, előreláthatólag a februári közgyűlésen a kft. költségeinek minimalizálására lépni fog a tulajdonosi kör.
Barna Márton képviselő kérdése, milyen helyzet alakul ki, ha csak Szarvas és Mezőberény marad a rendszerben? Többletforrásra szükség lehet?
Siklósi István polgármester kizárt dolognak tartotta a felvetést. Helyben születnek a döntések, a települések támogatáshoz juthatnak. 900 millió Ft az az összeg, amiben gondolkodni lehet. Arra, hogy kell-e többletforrás és lehet-e folyamatosan finanszírozni a nagyjából félévente visszaérkező összegekkel a működést, nem tud választ adni, de kizártnak tartja, hogy csak Mezőberény és Szarvas maradjon a rendszerben.
/Harmati László képviselő megérkezett az ülésre, jelenlévő képviselők száma: 11 fő./
Szekeres Józsefné alpolgármester megkérdezte, van-e arra esély, hogy az önkormányzat által nyújtott kölcsön hamarabb visszafizetésre kerüljön?
Siklósi István polgármester véleménye szerint nem várható a határidő előtti visszafizetés, ugyanis az egyesület tagdíjai is olyan alacsony szinten lettek megállapítva, hogy nem lesz hamarabb pénz. A tagsággal a város nagyjából 100 millió Ft nagyságrendű támogatáshoz tudna jutni, a legújabb pályázati körnél nyolc mezőberényi pályázat van benn.
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslatot annyi kiegészítéssel kérte megszavazni, hogy abban az esetben kerül átutalásra a kölcsön, amennyiben Szarvas város is meghozza támogató döntését.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 2/2012.(1.18.) sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. térségi koordinációs szerepéhez és szakmai munkájához szükséges stabil pénzügyi háttér biztosítása érdekében 3.200.000 Ft működési célú tagi kölcsönt nyújt. Az átutalásról abban az esetben történik intézkedés, amennyiben Szarvas város is meghozza támogató döntését.
A képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a kölcsönszerződés aláírására. A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.-ét a tagi kölcsönnel kapcsolatban az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 13/A. §-ában meghatározott számadási kötelezettség terheli, melyet a tagi kölcsön visszafizetéséig, legkésőbb 2014. július 31-ig köteles teljesíteni.
Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: intézkedésre azonnal
2. ) Körjegyzői helyettesítés
Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy 2011. december 31-ével felmondott Murony jegyzője. Murony Tarhossal közösen körjegyzőséget alakított, január 1- től csak abban az esetben működhettek, ha volt bejelentett jegyzőjük. A két település kérte, hogy Mezőberény jegyzője helyettesítéssel elláthassa a körjegyzői feladatokat. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása teljes egészében nem ad felhatalmazást arra, hogy teljesítse a kérést, szükséges a testület hozzájárulása is a feladatellátásához. Annak érdekében, hogy a települések tudjanak működni, a jegyző úr szabadsága terhére hozzájárult a helyettesítéshez.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 3/2012.(1.18.) sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy Dr. Baji Mihály, Mezőberény város jegyzője Murony és Tarhos Községek Önkormányzatai kérésére 2012. január 1. napjától Murony - Tarhos körjegyző kinevezéséig, heti egy alkalommal, csütörtöki napokon helyettesítés céljából közreműködjön a jegyzői teendők ellátásában.
Felelős: Siklósi István polgármester Dr. Baji Mihály jegyző Határidő: értelem szerint
3. ) Református Egyházközség beadványa
Siklósi István polgármester jelezte, hogy az írásos anyag tájékoztató jelleggel került kiosztásra. A soron következő ülésig folynak még a tárgyalások, egyeztetések. Az egyház részéről olyan hivatkozások is történnek, hogy az önkormányzat részéről felkereste Dr. Juhász István ügyvédurat a jogi értelmezés érdekében, aki elfoglaltsága miatt nem tudta felvállalni a feladatot. A Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója egyeztetni próbál az egyház képviselőivel a köztemető és az egyházi temető helyzetéről.
Nagy Sándor képviselő a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója tájékoztatásként elmondta, hogy Román János lelkipásztorral folytatott egyeztetések során a sírhelyárak kérdése volt a fő szempont az egyház részéről. A 680 hrsz. alatti egyházi temető területén az egyház szerint az önkormányzat jogszabálysértő módon határozott meg díjakat. A nyilvántartást is külön kellett volna vezetni az önkormányzati és az egyházi területen. A lelkipásztor úr azt szeretné, hogy legyen megállapítva pontosan, mennyi sírhely van, legyen kiszámolva, hogy mekkora összeget jelent az eltérő díjak alkalmazása. Számításaik szerint olyan 1,8 millió Ft a nagyságrend.
Siklósi István polgármester megjegyezte, hogy személy szerint 1,5 millió Ft-ot megajánlott az egyház felé egy korábbi Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén. Innentől úgy lehet gondolni, pénzről szól a dolog.
Barna Márton képviselő véleménye szerint a régi dolgokat nehéz kibogozni, jó lenne megegyezésre jutni.
Harmati László képviselő felvetette, nem volt számára sem ismert, hogy a 680 hrsz. az egyház tulajdonában volt.
Szekeres Józsefné alpolgármester véleménye szerint a lakosok sem tudták, hogy a köztemető mellett van egy egyház tulajdonában lévő temető is. Amennyiben az egyház megkapná a kért pénzt, az ne az egyházé legyen, hanem kapják vissza az érintett emberek.
Kovács Edina képviselő kiemelte, annak idején kölcsönösen segített egymásnak az egyház és az önkormányzat, kár hogy ez már nem így működik tovább.
Siklósi István polgármester fontosnak tartotta a jogi dolgok utánajárásának. Az új lelkipásztornak vannak kitűzött céljai, annak biztosan eleget akar tenni.
Halász Ferenc képviselő javasolta, az egyházzal, ha meg lehet egyezni, az 1,8 millió Ft legyen elfogadva.
Nagy Sándor képviselő elmondta, a lelkipásztor az egyház áraikon számolva kéri megfizetni a református temetőben található temetési helyek sírhelymegváltási díjának időarányos részét.
Dr. Burján Katalin képviselő a levél hangnemét nem tetsző dolognak ítélte meg, de véleménye szerint törekedni kell az egyezségre.
/Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselő eltávozott az ülésről, jelenlévő képviselők száma: 10 fő./4. ) Egyéb bejelentés - Szociális célú tűzifa-vásárlás
Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztés szerint, hogy a Belügyminisztériummal történt, különböző megkeresések eredménye alapján az önkormányzat számlájára érkezett 3.048.000 Ft január 3-án tűzifa megjelöléssel. Január 5-én már egy erdészeti társaság (DALERD Rt.) leveléből lehetett megtudni, hogy 200 m3 tűzifát biztosítanak, ellenértékét kérik átutalni részükre, mivel egy belügyminisztériumi rendelet értelmében Mezőberény tűzifát kap. További egyeztetés alkalmával kiderült vállalni kell még önrészt is, értéke 508.000 Ft. Átutalásra került a teljes összeg. Végül is a gyulai erdészet közölte, hogy tőlük kell elszállítani a fát, helye Bélmegyer, a méretre levágott fák nagy része kőrisfa. Az erdőből az önkormányzatnak kell kiszállítani a fákat, és gondoskodni kell a rakodásról is. Fuvarozókkal tárgyalt, végeredményként bruttó 939.800 Ft megfizetését kellene vállalnia az önkormányzatnak, a tűzifa ellenérték önrészével, bruttó 508.000 Ft-tal együtt. Segíteni lehet a rászorulókon, valamilyen egységes alapon kell elosztani a fát. Folyik az összeírás, egyeztetnek a szociális területen dolgozók, nem kizáró ok az sem, ha tartozása van valakinek az önkormányzat felé. Az elmondottak szerint határozati javaslatot ismertetett. A költségek fedezete a 2012. évi költségvetés általános tartaléka lehet, amennyiben az jogilag megengedett.
/Debreczeni Gábor képviselő eltávozott az ülésről, jelenlévő képviselők száma: 9 fő./
Ellenvetés nem hangzott el, a polgármester szavazást kért.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 4/2012.(I.18.) sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Belügyminisztérium által, kizárólag szociális célú tűzifavásárláshoz nyújtott támogatást legkésőbb 2012. április 30-ig felhasználja, vállalva az előírt önrész, bruttó 508.000 Ft, és szállítási költség, bruttó 939.800 Ft megfizetését, melynek fedezete a 2012. évi költségvetés általános tartaléka.
Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: értelem szerint
- Zagga-Bee Kft. helységbérleti szerződés módosítás kérelme
Siklósi István polgármester előadta a Zagga-Bee Kft. kérését. A volt Bútoripari Zrt. területén található bérleményük végső határidejét szeretnék megmódosítani. A bérleti szerződés kezdete 2011.04.01. nap, a vége 2016.06.30-ig. Gyógynövényekkel foglalkoznak, pályázati lehetőségük adódna egy szárítóberendezés vásárlásához, belső fejlesztésre, de csak akkor, ha 2018. 12.31-ig bevállalják, hogy működni fognak és ehhez szükséges a bérlemény megléte. A szerződésben az önkormányzat fenntartotta magának azt a jogot, hogy üzleti érdekből a bérleti szerződést annak lejárta előtt felmondhatja, és a bérlő által befektetett kb. 2.450.000 Ft időarányos részét megtéríti. Kérdése, ha megtörténne a szerződés felmondása, akkor az önkormányzatnak a teljes pályázati összeg után kezességet kell vállalnia, illetve visszafizetni, valamint fizetni kellene-e azokat a terheket is, amelyek a pályázat nem megvalósításából eredően keletkeznének?
Dr. Baji Mihály jegyző közölte, ezt a kérdést akkor kell majd rendezni a vevővel, ha az önkormányzat egy tömbben el tudná adni az ingatlant. Az ingatlan értékét elvileg emeli a beruházás, ott a kötelezettséget érvényesítheti az önkormányzat a vevő irányába. Kiköthető lehet eladás esetén az is, hogy a vevő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony fennáll.
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta a szerződés módosításának elfogadását.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 5/2012.(I.18.) sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Zagga-Bee Kft.-vel (5650 Mezőberény, Madarász u. 51. sz., Kiss László ügyvezető), 2011.03.08-án létrejött, a volt 
Bútoripari Rt. területén található műhely helységbérletére kötött szerződés 4. pontjának módosításával, miszerint a bérleti szerződésben megadott határidő utolsó napja 2016.06.30- ról, 2018. december 31-re módosul. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés módosítására.
Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: intézkedésre azonnal
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította a rendkívüli ülést.
18685
Adatlap típusa: Testületi ülés jegyzőkönyv

2014.06.23.


Mezőberény, Városháza 15. sz. terme


Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton, Dr. Burján Katalin, Debreczeni Gábor, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács Lászlóné, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor képviselők.
Távol maradt az ülésről Kovács Edina képviselő (távolmaradását bejelentette).
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyző, valamint Baksai Ágnes jegyzőkönyvvezető.Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
- Mentőállomás kötelezettségvállalási megállapodás.
Mentőállomás kötelezettségvállalási megállapodás
Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést. A mezőberényi mentőállomás építési engedélye 2014. június 29-el lejár, amennyiben addig az időpontig a kivitelezés nem kezdődik meg, úgy az építési engedély hatálya lejár, újra kell engedélyezni, amelynek időtartama legalább 120 nap. Ez azt jelenti, hogy újabb, legalább négy hónappal csúszik a megvalósítás.
A kapott információk alapján a kivitelező kiválasztása közbeszerzés keretében folyamatban van de június 29-ig biztosan nem fejeződik be, így a munkalatokat sem tudja a nyer es kivitelező megkezdeni. Ennek a helyzetnek az áthidalására a mentőszolgálat projekt felelősei a leírt kötelezettségvállalást találták ki, amelynek több körön lefolytatott egyeztetés utam szövegét az előterjesztés tartalmazza. Komoly aggályok is felmerültek, de a leírtak alapján személy szerint így aláírná a mentőállomás kivitelezésének megkezdéséhez szükséges háromoldalú Kötelezettségvállalás-!. Azt nem szeretné, hogy az önkormányzatot hibáztassák, ha nem valósul meg a mentőállomás kivitelezése. A felelős műszaki vezetővel a Pro-Construció 91 Kft-nek kell egyezkednie. Véleményt kért.
Kovács Lászlóné képviselő leszögezte, a mentőállomás megvalósításáért mindent meg kell tenni.
Harmati László képviselő kiemelte, a „kivitelezés” nem az épület felhúzását jelenti az önkormányzat részéről, hanem csak a talaj előkészítését.
Körösi Mihály képviselő is egyetértett azzal, hogy a legminimálisabb munkát végezze el az önkormányzat annak érdekében, hogy el tudjon indulni majd a munka.
Nagy Sándor képviselő az esetleges következményekről érdeklődött.
.Siklósi István polgármester véleménye szerint, mivel kivitelezőként nem szerepel az önkormányzat, a felelősség sem lehetne áthárítható.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Siklósi István polgármester felolvasta a határozati javaslatokat, kérte azok elfogadását.
Kovács Lászlóné képviselő az 1. sz. határozati javaslatba kérte beírni a mentő állomás megvalósulása érdekében meghatározást is.
Siklósi István polgármester a módosítás beépítésével bocsátotta szavazásra a határozati javaslatokat.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.
/9QM tVT 9A.)sz. határozat
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert a mezőberényi mentőállomás kivitelezésének megkezdéséhez szükséges
háromoldalú Kötelezettségvállalás aláírására. A felhatalmazást annak tudatában adja meg, hogy tisztában van azzal, hogy az önkormányzat sem kivitelezői, sem e-építési napló vezetésére jogosítványokkal nem rendelkezik. A kötelezettséget keletkeztető megállapodást kizárólag a mezőberényi mentőállomás kiemelten közérdekű volta miatt, annak megvalósulása érdekében vállalja.
Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: intézkedésre azonnal
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 242/2014.ÍVI.23.)sz, határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi mentőállomás kivitelezési munkáihoz 2014. június 26 - július 24. közötti időben keletkezett költségek - kitűzés, földmunkákhoz kapcsolódó és előre nem látható költségek - finanszírozására maximum 250.000,- Ft keretet biztosít a 2014. évi költségvetés tartaléka terhére, azzal, hogy a háromoldalú megállapodásban résztvevő Pro-Construció 91 Kft-től semmilyen számlát nem fogad be és kifizetést felé nem teljesít.
Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: intézkedésre azonnal.


Több bejelentés nem hangzott cl, a polgármester befejezettnek nyilvánította a rendkívüli
testületi ülést.
Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
polgármester jegyző

18698
Adatlap típusa: Testületi ülés jegyzőkönyv

2014. 08. 21.


Mezőberény, Városháza 15. sz. terme


Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton, Debreczeni Gábor, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács Edina, Körösi Mihály képviselők.
Mezeiné Szegedi Erzsébet a 2. napirend tárgyalására érkezett meg.
Távol maradtak az ülésről Dr. Burján Katalin, Kovács Lászlóné, Nagy Sándor képviselők (távolmaradásukat bejelentették).
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyző, Hidasi Zoltán Pénzügyi Osztály munkatársa, valamint Baksai Ágnes jegyzőkönyvvezető.297/20144 VIIL21.ísz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. / Tanyagondnoki szolgálat szakmai programja
2. / HVB tagjainak megválasztása
3. / Feltételes közbeszerzés - Luther téri iskola felújítás1, / Tanyagondnoki szolgálat szakmai programja
Siklósi István polgármester elővezette a szakmai program előterjesztését.
Debreczeni Gábor képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke jelezte, bizottsága a mai ülésén megtárgyalta az anyagot, elfogadását javasolják.
Körösi Mihály képviselő megkeresésre felvetette, szabályos volt-e, hogy a testület megszavazta, ne kelljen aláírni a látogatott félnek a szolgáltatást igénybe vevő nyilvántartási lapot. Az illető egyrészt azt mondta, jogszerűtlen volt a szavazás, aláírás kell, másrészt a tanyagondnok védelmében emelte ki szükségességét, az aláírás megléte bizonyíthatja, hogy ellátta feladatát.
Dr. Földesi Szabolcs jegyző válaszként elmondta, a testület törvényi hivatkozás alapján szabályosan járt el.
Kovács Edina képviselő véleménye szerint is könnyíti a tanyagondnok munkáját, ha nem kell a szolgáltatást aláíratnia, nem kell felelősségbiztosítást sem kötni, nem egészségügyi, gondozási tevékenység a feladata.
Siklósi István polgármester a szakmai programról kért véleményt.
A képviselők részéről módosító javaslat nem hangzott el, a polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
298mi4.(VIII.21.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programját jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programját a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.
Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: intézkedésre azonnal
(Mezeiné Szegedi Erzsébet megérkezett az ülésre, jelenlévő képviselők száma 9 fő.)
3. / Feltételes közbeszerzés - Luther téri iskola felújítás
Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést és a leírtak értelmében kérte a határozatok meghozatalát. Az előzetes tárgyalás óta megjelent a végleges pályázati kiírás energia korszerűsítésre. A pályázat besorolási száma más lett, emiatt kell a korábbi határozatot hatályon kívül helyezni, illetve a pályázat benyújtásáról dönteni. A pályázat maximum 150 millió Ft-ig 100%-os támogatást nyújt az önkormányzatok részére, nincs szükség önerőre. Emlékeztetett arra, hogy az iskola épülete a sportcsarnoktól külön hrsz. számon van, a sportcsarnokot nem érinti a pályázat.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
299/2014.ÍVIII.21 .)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 266/2014.(VI.30.) sz. határozatot
hatályon kívül helyezi.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
300/2014.0/111.21.Isz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10,0/F kódjelű pályázat keretében kíván pályázatot benyújtani Energetikai korszerűsítés a Mezőberényi Általános Iskola Luther tér 1. szám alatti intézményegységében címmel.
Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: intézkedésre azonnal
Siklósi István polgármester jelezte, a siker reményében szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására. Három ajánlat lett kérve, a jegyzőkönyv tanúsága szerint a legkedvezőbb ajánlattevő megbízása került előterjesztésre. Szeptember 22-i beadási határidőig elkészülhet a feltételes szerződés is, amely csak abban esetben lép életbe, ha nyer a pályázat. A pályázathoz nem lehet hiánypótlást hozzátenni. Kérte az ajánlattevő kiválasztásáról szóló határozati javaslat megszavazását.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
301/2014.0/11121.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/F kódjelű pályázat keretében "Energetikai korszerűsítés a Mezőberényi Általános Iskola Luther tér 1. 
szám alatti intézményegységében" című projekt közbeszerzési tanácsadó nyerteseként Dr. Stumpf-Csapó Ágnes ajánlattevőt hirdeti ki, mivel ajánlata - nettó 977.500,- Ft + 263.925 ÁFA, azaz bruttó 1.241.425 Ft,- Ft a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
A 2014. évi költségvetés általános tartalék terhére.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: intézkedésre azonnal
-Siklósi István polgármester a kivitelezők meghívásáról szóló határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. Elképzelés az volt, hogy mezőberényi cégek kapjanak meghívást, de ekkora nagyságrendű beruházással kevesen bírnának el, így a választás csak a Borgula Ép Kft-re esett.
Harmati László képviselő egyetértett azzal, hogy olyan cég ne kerüljön meghívásra, akinek tartozása van az önkormányzat felé.
Siklósi István polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 302/2014.ÍVIII.21 Tsz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja, hogy a KEOP-2014- 4.10.0/F kódjelű"Energetikai korszerűsítés a Mezőberényi Általános Iskola Luther tér 1. szám alatti intézményegységében" című projekt feltételes közbeszerzési eljárásba az alábbi cégek kerüljenek meghívásra:
1. Blaskó György EV.
5520 Szeghalom, Hunyadi u. 31/1. sz.
2. Borgula-Ép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
5650 Mezőberény Jeszenszky utca 20.
3. Generál- Építő 98 Kft.
4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 41,
Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: intézkedésre azonnal
Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította a rendkívüli nyílt ülést.
Siklósi István polgármester
Dr. Földesi Szabolcs jegyző

18743
Adatlap típusa: Testületi ülés jegyzőkönyv

2014.11.10.


Mezőberény. Városháza 16-os sz. terem


386/2014,PCI. 10.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületé az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
- Önkormányzati bizottságok külsős tagjainak megválasztása titkos szavazással. - Eskütétel
I. /I/l. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.
1/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről
II. 7 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről
II/l. Beszámoló a 423/2013.(EX.30.)sz., 34/2014.(I.27.)sz„ 190/2014.(IV.28.)sz.,
-• 192/2014.(TV28.)sz., 278/2014.(VI.30.)sz, 279/2014.(VI.30.jsz., 286/2014.(VI.30.)sz,
298/2014.(VHI.21.)sz., 300/2014.(Vm.21.)sz., 338/2014.(VIIL25.)sz., 349/2014.(DU9.)sz.,
350/20.14.(IX.19.)sz., 370/2014.(BÍ.29.)sz., 371/2014.(IX.29.)sz./ ‘ 373/2014.(EX29.)sz.,
374/2014.(BC29.)sz., 33.5/2014.(VIII.25.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. II/2. Öngondoskodó háztáji program (422/2013.(IX.30.)sz. hat.)
II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről
III. / Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének. háromnegyed éves teljesítése
IV. / Az adóbevételek alakulásának értékelése
V. / Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata
VI. / Bejelentések
VI/1. Belterületi vízrendezés beruházási tanácsadói megbízás adása
VI/2. Lemondás pénzjutalomról VI/3. Temetőtérkép elkészítése
VI/4. Mezőberény 4/7 hrsz-ú területen közpark kialakítása VT/5. Informatikai eszközök beszerzése ‘ VI/6. Általános iskolai körzethatár véleményezése VI/7. Lemondás tiszteletdíjról •
VI/8. Átcsoportosítások
VI/9. Elfogadott tiszteletdíj lemondásból keletkezett maradvány átcsoportosítás VI/10. Körösök Völgye Natúrpark névhasználati dokumentáció VI/11. Helyi munkahelyteremtést, munkahelymegőrzést segítő támogatás VI/12. DAREH Társulás Taggyűlésébe tag delegálása (sürgősséggel)
VI/13. Mezőberény 683+64,96 vasúti hmsz-ben lévő gyalogos aluljáró, közvilágítás bővítése (sürgősséggel)
VI/14. Mezőberényi Malom Fitness DSE kérelme (sürgősséggel)
VI/15. Egyéb bejelentések .
VII. / Zárt ülés
VII/1. Hulladékszállítás VII/2.Egyéb bejelentésekI. / napirend .
Tárgy: 1/1, Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.
Dr. Földesi Szabolcs jegyző kihirdette a szeptember 29-i zárt ülésen hozott határozatokat.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: BgO^OH.fXI.lO.tsz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. szeptember 29-i zárt ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette.
1/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről Siklósi István polgármester írásos beszámolóját adta elő, kérte adnak elfogadását.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 391/2014.fXI.10.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületé a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről s2Óló beszámolót tudomásul vette, elfogadja.
II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hózott döntésekről
Siklósi István polgármester beszámolt a Szociális és Egészségügyi Bizottság által készített, még .“átalakulása” előtt elvégzett munkájáról. Időarányosan megfelelő a kiadások szintje a felhasználásoknál. A polgármester által hozott döntéseknél is időarányos a felhasználás, a köztemetéseknél van túllépés. Beszámolt arról, hogy eddig 5 felsőoktatásban tanuló fiatal tanulmányaihoz eseti támogatásként 30-30 eFt értékben lett támogatás nyújtva, testületi döntés értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat benyújtása helyett, a szociálisan rászoruló fitalok segítésére.
A képvisleők részéről hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a beszámolók elfogadását kérte. ■
A képviselő-tetület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
394/2014. ÍXI. 10. Isz.hat ározat:— ’ . •
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületé a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta.VI/6. Általános iskolai körzethatár véleményezése
Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést. Az általános iskola körzethatárainak meghatározásához kérik a testület egyetértését. Öreg István foigazgátó jelezte, hogy az iskolába járó gyerekek számát pontosítani szükséges ahhoz, hogy a határozat már úgy kerüljön elfogadásra. A Humánügyi Bizottság támogatta a határozat meghozatalát.
A képviselő-tetület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 405/2014.0(1. lO.tsz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 24.§ (1) bekezdése alapján, a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya által megállapított kötelező felvételt biztosító általános iskolák.körzethatárainak meghatározásával egyetért.
Az EMMI rendelet fenti szakaszának előírása értelmében, Mezőberényben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyérmekek létszáma október 1-jei statisztika szerint 102 fó, akik közül mindenki a Mezőherényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium tanulója.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2014. november 28. - értesítésre ,
VI/7. Lemondás tiszteletdíjról
Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést, kérte a tiszteletdíjról való lemondás tudomásulvételét.
A képviselő-tetület 12 igen szavazattal, egyhangúlag^az alábbi határozatot hozta: 406/2014.0(1.10.^. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dr. Hantos Katalin 2014.április, május, június, július, augusztus, szeptember, októberi töredék hó(12.-ig), (21.100,- Ft/hó ) havi tiszteletdíjáról történő lemondását.
A Képviselő-testület utasítja az érintett vezetőket a szükséges intézkedések megtételére. . Felelős: Siklósi István polgármester,
Határidő:. 2014.november 30.
VI/12. DÁREH Társulás Taggyűlésébe tag delegálása
Siklósi István polgármester kérte, támogassa delegálását a testület, eddig is részt vett a társulás munkájában, a továbbiakban is tudná képviselni az önkormányzat érdekeit.
A képviselő-tetület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
413/2014.(XI10.^sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületé a DAREH Önkormányzat Társulás Taggyűlésébe Siklósi István polgármestert delegálja.
Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: értesítésre azonnal
VI/14. Mezöberénvi Malom Fitness DSE kérelme
Siklósi István polgármester a kérelmet ismertette. Az egyesület többek között megváltozott képességű, fogyatékossággal rendelkező emberekkel is foglalkozik. Most Győrben lépnének fel egy rendezvényen. A sportrendeletbe is bekerültek, mint szervezet. Utazásukhoz
hozzájárulva, a városi busz költsége 120-130 eFt-ba kerülne, személy szerint80 eFt támogatást javasolt megszavazni.
Más javaslat nem hangzott el a képviselők részéről, a polgármester szavazást kért. A képviselő-tetület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
415/2014.fXI.10.1sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzali Képviselő-Lestülele a Mezőberényi Malom Filness Diák - Sportegyesület részére 80.000,-Ft (nyolcvanezer forint) támogatást nyújt a 2014. évi költségvetésének Általános tartaléka terhére, a Sportegyesület Győrben megrendezésre kerülő Karate világbajnokság záró eseményén való fellépéséhez.
A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével kapcsolatos szabályokról szóló 12/2005 (II.28.)MÖK sz. rendelet 6.§-a értelmében a támogatottnak számadási kötelezettsége van a részére juttatott támogatási összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A számadási kötelezettséget legkésőbb tárgyév december 31-ig kell teljesíteni.
Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: intézkedésre azonnalVI/15. E gyéb bej elentés ek
Siklósi István polgármester bejelentette, hogy a következő ülésre december 1-én kerül sor. Napirendje: Mezőberény Város 2014. évi költségvetésének V. módosítása. Decemberben még egy testületi ülés tartására szükség lesz.
Megköszönte a figyelmet, a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította, a képviselők zárt ülésen folytatják a munkát.
A
Siklósi István polgármester
18755
Adatlap típusa: Testületi ülés jegyzőkönyv

2014.12.01.


Mezőberény, Városháza 16-os sz. terem


Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton, Dr. Burján Katalin, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács Edina, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor, Öreg István képviselők. Távol maradt az ülésről Borgula Györgyné képviselő (távolmaradásának okát
bejelentette).
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyző, meghívottak, intézményvezetők,
érdeklődők.417/2014. (XII.01.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
I. /1/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.
1/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről
II. / Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről
412/2014.(XI.10.)sz., 413/2014.(XI.10.)sz., 414/2014.(XI.10.)sz. 415/2014.(XI.10.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
IÍ/2 Mezőberény Város Nemzetközi Kapcsolatok Koncepciója, Mezőberény Város Ifjúsági Koncepciója, Mezőberény Város Sportkoncepciója, Mezőberény Város Kulturális Koncepciójának érvényben tartása II/3.Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről
HL/ Mezőbereny Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének V. módosítása III/l. intézményi átcsoportosítások III/2. átcsoportosítások III/3. rendeletmódosítás IV./ Bejelentések
IV/1 A Városi rendezvények támogatására és a Nemzetközi kapcsolatok támogatására kiirt pályázat 2015.
IV/2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása IV/3. Hir6.hu aló Ida üzemeltetési ajánlat
IV/4. A helyi szociálpolitikai kerékasztalról szóló rendelet módosítása
IV/5. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése
IV/6. Gyermekétkeztetés térítési díjából adható kedvezmények felülvizsgálata - rendeletmódosítás
IV/7. Étkeztetési térítési díjak felülvizsgálata IV/8. Árpád utcai légoltalmi sziréna cseréje IV/9. Lakások átminősítése miatti rendeletmódosítás
IV/1 Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
IV/11 Mezőberényi Általános Iskola Delegálás kérése az Iskolaszékbe és Intézményi Tanácsba
IV/12. Átcsoportosítások
IV/13. Önkormányzat és intézményei dolgozóinak cafeteria és egyéb juttatása IV/14. Egyéb bejelentés V./ Zárt ülés
V/l. 689. hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
V/2. Mezőberényi Általános Iskola tanulóinak Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétele
V/3. Mezőberény, térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése (sürgősséggel)
V/4. Geotermikus kisérő gáz hasznosítására mikro gázerőmű tervezése (sürgősséggel)
V/5. Egyéb bejelentésI./ napirend
Tárgy: 1/1- Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről
Földesi Szabó lesjegyző kihirdette a november 10-i zárt ülésen hozott határozatot.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 418/2014.(XII.01.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. november 10-i zárt ülésen hozott határozat kihirdetését tudomásul vette. 
Tárgy: 1/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről,intézkedésekről
Siklósi István polgármester írásos beszámolóját adta elő, kérte annak elfogadását.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 419/2014(XII.01.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadja.
II./ napirend
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
11/1. Beszámoló a 299/2013.(VI.24.)sz.. 439/2013(.28.)sz.. 257/2014.(VI.30.)SZ..
288/2014.(VII.17.)sz.. 296/2014(VII. 17.)sz.. 346/2014(IX. 15.)sz.. 355/20144(X.29.)SZ..
356/20144(X.29.)sz.. 361/2014(X.29.)sz.. 362/2014(IX.29.)sz.. 363/2014(IX.29.)sz..
364/2014(IX.29.)sz.. 365/2014(IX.29.)sz.. 366/2014.(IX.29.)SZ.. 369/2014(IX.29.)sz..
372/2014(IX.29.)sz.. 375/2014(X.29.)sz.. 376/2014_(IX.29.)sz.. 377/2014.(X.29.)sz..
382/2014.(X.22.)sz.. 395/2014.(XI. 1O.)sz.. 397/2014.(XI. 1O.)sz.. 400/2014.(XI. 1O.)sz..
402/20144(XI. 1O.)sz.. 403/2014.(XI.10.)sz.. 404/2014.(XI. 1O.)sz.. 405/2014.(XI. 1O.)sz..
407/2014.(XI. 1O.)sz.. 408/2014.(XI. 1O.)sz., 409/2014.(XI. 1O.)sz.. 411/2014.(XI.10.)sz..
412/2014(XI. 10.)sz.. 413/2014(XI.10.)sz... 414/2014.(XI.1O.)sz. 415/2014.(XI.10.)sz. lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
Siklósi István polgármester a 35 db tudomásulvételt igénylő beszámoló elfogadását szavazásra bocsátotta, mivel észrevétel nem hangzott el a képviselők részéről.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
Koncepciója Sportkoncepciója. Mezőberény Város Kulturális
Koncepciójának érvényben tartása
Körösi Mihály képviselő a Humánügyi Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy 2014-ig érvényesek a megnevezett koncepciók, ezeket 1 hónap alatt nem lehet már módosítani, arra kérik a képviselő-testületet, tartsa érvénybe a koncepciókat, amíg a felülvizsgálatuk meg nem történik.
Siklósi—István polgármester a határozati javaslatot azzal bocsátotta szavazásra, hogy határidőként 2015. december 31. kerüljön meghatározásra.
A kép viselő -testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 421/2014.(XII.01.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Nemzetközi Kapcsolatok Koncepció, Mezőberény Város Kulturális Koncepció, Mezőberény Város Ifjúsági Koncepció, Mezőberény Város Sport Koncepció dokumentumokat a módosítások elfogadásáig érvényben tartja.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2015.XII.31.
II/3.Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Körösi Mihály képviselő a Humánügyi Bizottság elnöke a bizottság átruházott hatáskörben hozott döntését ismertette az írásos kimutatás szerint.
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság az októberi választás után megszűnt, a még megtett intézkedéseit tartalmazza a táblázat. A felhasználás teljesítése 48,4%-os volt október 31-ig. A polgármester által hozott döntésekből kitűnik, hogy 46,2 /6-os a rendelkezésre álló forrás felhasználása. A legalacsonyabb teljesítés a kamatmentes kölcsön tekintetében, a legmagasabb felhasználás a gyógyszertámogatásokról szóló eseti jellegű önkormányzati segélyeknél került felhasználásra. Kérte a beszámolók elfogadását.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 422/2014.(XII.O1.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság, valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta.
Tárgy: Mezöberénv Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének V. módosítása III/l. intézményi átcsoportosítások
Siklósi István polgármester kérte, hogy a rendelet módosítása érdekében először az intézményi átcsoportosításokról történjen meg a döntés. Három intézmény —Városi Közszolgáltató Intézmény, Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, Orlai Petrics Soma Kulturális Központ- adott be módosítási kérelmet, melyek elfogadását a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolta.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Egyéb működési bevételek /B410/ előirányzatát megemeli 120 e Ft-tal.
és ezzel egyidejűleg:
066020-0 Kormányzati funkción Dologi kiadások /K3/,
Dologi kiadások előirányzatát megemeli K311 300 eFt
K312 2000 eFt
K331 1180 eFt
K332 340 eFt
K335 3600 eFt
K336 700 eFt
K355 500 eFt
B.)
4. cím Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül:
013350-0 kormányzati funkció
Dologi kiadások előirányzatát csökkenti K334 30709 eFt
K351 8291 eFt
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre előirányzat megemeli
K83 39000 eFt
Felelős: Siklósi István polgármester
Nagy Sándor a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
424/2014.(XII.01) sz, határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik.
Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül módosít:
Közfoglalkoztatási létszám: A 2014. költségvetési évben átlagosan teljes munkaidőre átszámítva 13,49 fő közfoglalkoztatott alkalmazására kerül sor, a betervezett 12,57 főhöz képest. Ezen szakfeladaton + 0,92 fő előirányzat módosítást a Képviselő Testület engedélyezi. Működési bevételek /B402/ előirányzatát megemeli: 250 E Ft
Szolgáltatások ellenértéke, Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +250 E Ft /Ei. emelése/
Működési bevételek /B408/ előirányzatát csökkenti: 250 E Ft
Kamatbevételek, Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: -250 E Ft /Ei. csökkentése/
Működési bevételek /B402/ előirányzatát megemeli: 1260 E Ft
Szolgáltatások ellenértéke, Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +1260 E Ft /Ei. emelése/
Működési bevételek /B406/ előirányzatát csökkenti: 1260 E Ft
Kiszámlázott ÁFA óév., Kormányzati funkció szerinti megbontás:
107051 kf.: -1260 E Ft /Ei. csökkentése/
Működési célú támogatások /B16/ előirányzatát megemeli:
Elkiil. áll. pénzalapok, Kormányzati funkció szerinti megbontás: 072111 kf.: +4200 E Ft /Ei. emelése/
Működési célú támogatások /B16/ előirányzatát csökkenti:
Közp. kts. vet. szerv óév., Kormányzati funkció szerinti megbontás: 072111 kf.: -4200 E Ft /Ei. csökkentése/
Működési c. átvett pénzeszközök/B63/ előirányzatát megemeli: Szolgáltatások ellenértéke, Kormányzati funkció szerinti megbontás: 102021 kf.: +1852 E Ft /Ei. emelése/
Működési bevételek /B402/ előirányzatát megemeli:
Szolgáltatások ellenértéke, Kormányzati funkció szerinti megbontás: 102021 kf.: +1500 E Ft/Ei. emelése/
Szakmai tevékenységet seg. szóig. /K336/ előirányzatát megemeli: Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +825 E Ft/Ei. emelése/
Működési bevételek /B410/ előirányzatát csökkenti:
Egyéb műk. óév., Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: -2527 E Ft/Ei. csökkentése/
Működési célú támogatások /B16/ előirányzatát megemeli: 3500 E Ft
Elkül. áll. pénzalapok, Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102030 kf.: +3500 E Ft /Ei. emelése/
Működési célú támogatások /B16/ előirányzatát csökkenti: 3500 E Ft
Helyi önkorm. óév., Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102030 kf.: -3500 E Ft/Ei. csökkentése/
Informatikai eszközök beszerzése /K63/ előirányzatát megemeli: 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +457 E Ft/Ei. emelése/
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése /K64/ előirányzatát csökkenti: Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: -457 E Ft /Ei. csökkentése/
Szakmai anyagok beszerzése /K311/ előirányzatát megemeli: Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +350 E Ft /Ei. emelése/
072420 kf.: +50 E Ft /Ei. emelése/
Árubeszerzés /K313/ előirányzatát csökkenti:
Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: -350 E Ft /Ei. csökkentése/
072420 kf.: -50 E Ft /Ei. csökkentése/
Karbantartási szolgáltatások /K334/ előirányzatát megemeli: Kormányzati funkció szerinti megbontás:
104030 kf.: +450E Ft /Ei. emelése/
Közvetített szolgáltatások /K335/ előirányzatát csökkenti: Kormányzati funkció szerinti megbontás:
104030 kf.: -450 E Ft /Ei. csökkentése/
Egyéb szolgáltatások /K337/ előirányzatát megemeli: Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +2200 E Ft /Ei.emelése/
Közüzemi díjak adó /K331/ előirányzatát csökkenti: Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: -2200 E Ft /Ei. csökkentése/
+5815 E Ft /Ei. emelése/ +94 E Ft /Ei. emelése/ +425 E Ft /Ei. emelése/ +243 E Ft /Ei. emelése/ +120 E Ft /Ei. emelése/ +187 E Ft /Ei. emelése/ +446 E Ft /Ei. emelése/ +399 E Ft /Ei. emelése/ +1412 E Ft /Ei. emelése/ +1204 E Ft /Ei. emelése/ +392 E Ft /Ei. emelése/ +33 E Ft /Ei. emelése/ +257 E Ft /Ei. emelése/ +114 E Ft /Ei. emelése/ +300 E Ft /Ei. emelése/
Személyi juttatások /KI/ előirányzatát csökkenti: Kormányzati funkció szerinti megbontás:
107054 kf.: -11441 E Ft /Ei. csökkentése/
Szociális hozzájárulási adó /K2/ előirányzatát megemeli: Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +1743 E Ft/Ei. emelése/
107053 kf.: +28 E Ft /Ei. emelése/
Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: -500 E Ft /EL csökkentése/
Kiküldetések kiadási /K341/ előirányzatát megemeli: Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 k£: +250 E Ft /Ei. emelése/
Közüzemi díjak adó /K331/előirányzatát csökkenti: Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: -250 E Ft /Ei. csökkentése/
Táppénz hozzájárulás kiadási /K2/ előirányzatát megemeli: Kormányzati funkció szerinti megbontás:
107054 kf.: +40 E Ft /Ei. emelése/
Személyi juttatások /KI 1/ előirányzatát csökkenti:
Kormányzati funkció szerinti megbontás:
107054 kf.: -40 E Ft /Ei. csökkentése/
Egészségügyi hozzájárulás kiadási K2I előirányzatát megemeli: Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +80 E Ft /Ei. emelése/
Szociális hozzájárulási adó /K2/ előirányzatát csökkenti: Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: -80 E Ft /Ei. csökkentése/
Munkáltatót terhelő SZJA kiadási /K2/ előirányzatát megemeli: Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: +80 E Ft /Ei. emelése/
Szociális hozzájárulási adó ÍK2I előirányzatát csökkenti: Kormányzati funkció szerinti megbontás:
102021 kf.: -80 E Ft /Ei. csökkentése/
Felelős: Siklósi István polgármester,
Kovács Edina igazgató
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
425/2014.1X11.01 Tsz, határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat módosításokkal egyetért:
Mezőberény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése:
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ -041233 kormányfunkció adatainak megemelése
Egyéb működési célú támog. AH-n belüli előirányzat növelése B16 (Elkülönített állami pénzalapoktól B16)
Személyi juttatások /KI/KÖT/ megemelése:
(Törvény szerinti illetmények, munkabérek KI 101) Munkaadókat terhelő adók/K2/KÖT/ megemelés (Szoc.hozzáj.adó)
- 082092 kormányfunkció adatainak megemelése
Működési célú átvett pénzeszköz megemelése B6
(Egyé vállalkozástól átvett pénzeszköz B633,)
Dologi kiadások /K2/KÖT/ megemelése 
(szakm. szolg.K336, ÁFA K351)
- 082093 Kormányftmkció adatainak megemelése
Egyéb működési célú támog. AH-n belüli előirányzat növelése B16: 1.411. eFt
(Fejezeti kez.előir. EU-s programok B163)
Intézményi működési bevételek előirányzat megemelése B4 776. eFt.
(ÁFA visszatérítés B407)
Dologi kiadások /K3/KÖT/ megemelése 2.187. eFt
(Szakm a.K311 ,közü.d,K331,szakm. szolg.K336, kiküld.K341,ÁFA K351)
- 082063 kormányfunkció adatainak megemelése
Egyéb működési célú támog. AH-n belüli előirányzat növelése B16: 600. eFt
(Központi költségvetési szervtől B16)
Intézményi működési bevételek előirányzat megemelése B4 50. eFt.
(Szolgáltatás B402, Áfa B407)
Dologi kiadások /K3/KÖT/ megemelése 650 pFt
(Szakm.a.K311, ÁFA K351)
Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
III/3. rendeletmódosítás
Siklósi István polgármester felhívta a figyelmet egy elírásra, a 2. oldalon 2004. helyett 2014. a helyes dátum. A bevétel és a kiadási főösszegek egyező mértékben 4.522.886 eFt, az előző rendelethez képest 153.640 eFt növekedést jelent. Ez a növekmény elsősorban államháztartáson belülről történő előirányzat módosítások miatt következett be.
Mezemé Szegedi Erzsébet képviselő az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke ismertette, hogy bizottsága támogatja a költségvetési rendelet V. módosítását.
Kovács Edina képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy bizottsága részletesnek, érthetőnek tartotta az előterjesztést. A rendelet-tervezetbe a képviselő-testület előző döntései, illetve a központi támogatások beépítésre kerültek.
Siklósi István polgármester a rendelet módosítását szavazásra bocsátotta, a rendelet megalkotásához minősített többségi (7 igen) szavazat szükséges.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2014.(XII.02.) önkormányzati rendelete
Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (11.25.)
önkormányzati rendelete módosításáról
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.)IV./ napirend Tárgy: Bejelentések
IV/1. A Városi rendezvények támogatására és a Nemzetközi kapcsolatok támogatására kiírt pályázat 2015.
Körösi Mihály képviselő a Humánügyi Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a következő évi pályázati kiírás történne meg azzal a megengedő lehetőséggel, hogy pénzt még nem tud rendelni mellé a képviselő-testület. A kiírásra azért van szükség, hogy a civilszervezetek tudjanak készülni a pályázatokra. Az előzőekhez képest nagy változás nincs, a második forduló beérkezését szabályozó határidő került egy időpontra, korábban ez két alkalmat jelentett.
Kovács Edina képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke bizottsága támogatásáról számolt be, tudatva, hogy a pénzügyi keret a következő évi költségvetésben lesz biztosítva.
Siklósi István polgármester reményét fejezte ki, hogy ezekre a területekre biztosíthatóak lesznek keretek.
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazást kért.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 432/2014,(X11.01 )sz, határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi rendezvények támogatására és a Nemzetközi kapcsolatok támogatására előterjesztett pályázat kiírását elfogadja és megbízza az Humánügyi Bizottságot, hogy a pályázati kiírást a városi honlapon (www.mezobereny.hu). valamint a Mezőberényi Hírmondóban hirdetményként a pályázati kiírás elérhetőségét tegye közzé.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Humánügyi Bizottságot, hogy a pályázati kiírással kapcsolatos előkészítő munkálatokat a támogatási keretösszeg ismerete nélkül végezze el, majd a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása után átruházott hatáskörben a pályázati kiírásban foglaltak szerint a támogatások megítéléséről gondoskodjon, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Képviselő-testület felé beszámoljon.
Felelős: Körösi Mihály bizottsági elnök Határidő: értelem szerint
IV/2, Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Dr. Földesi Szabolcs jegyző technikai jellegű módosítást kért a testülettől, az alapító okiratban a számlaszámot szükséges módosítani.
Siklósi István polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 433/2014(XII.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását, valamint az előterjesztésben foglaltak szerinti egységes szerkezetű Alapító Okiratot
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg.
Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: intézkedésre azonnal
IV/3. Híró.hu alolda üzemeltetési ajánlat
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a hírportál nem először keresi meg az önkormányzatot üzemeltetési szerződés kötése érdekében. Különböző feltételek mellett biztosítanának 10 alkalommal való megjelentését a városnak honlapjukon. Személy szerint is egyetért mind három bizottság döntésével, az eddig megjelent írások nem igazán tükrözték Mezőberény érdekeit a hírportálon, ráadásul a mezőberényi honlap megfelelő nagy támogatottságot élvez, sokan olvassák és napra kész az üzemeltetése.
Kovács Edina képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerősítette az elmondottakat, bizottsága megállapította, hogy az ár-érték arány nincs összhangban. Éves szinten 1 db fotó galériát, illetve írást jelentettek meg a városról, valamint 10 db cikk megjelentetésére adtak lehetőséget. A bizottság az 1. sz. határozati javaslatot támogatta, 2015. évre vonatkozóan nem kíván élni az aloldal működtetésével az önkormányzat.
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselő az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke is arról számolt be, hogy bizottsága az 1. sz. határozati javaslatot támogatta elfogadásra.
Siklósi István polgármester a bizottsági javaslatok alapján szavazást kért.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
434/2014.(XII.01.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Web And Sales Média Kft. — hir6.hu/mezobereny aloldal működtetésére vonatkozó — ajánlatát, de a 2015. évre vonatkozóan nem kíván élni vele.
Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: értesítésre azonnal
IV/4. A helyi szociálpolitikai kerékasztalról szóló rendelet módosítása
Siklósi István polgármester ismertette, hogy miután a bizottságok változtak a választások után a rendeletekben is átvezetés szükséges. A helyi szociálpolitikai kerékasztalról szóló rendeletben az eddig Szociális és Egészségügyi Bizottság helyett a feladatkör átkerül az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe. A kibővített meghívottak köréről is rendelkezés történik.
Öreg István képviselő kérdésként vetette fel, miért az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság kapta a feladatot, hiszen a Szociális és Egészségügyi Bizottság megszűnésével a Humánügyi Bizottság feladatai körébe tartoznak a szociális ügyek?
Siklósi István polgármester válaszként elmondta, a bizottságok egyenletesebb leterhelése miatt született a döntés, az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottságnál szerepel az esélyegyenlőség is, a szociálpolitikai kerekasztal feladata minden további nélkül beletartozhat.
Körösi Mihály képviselő a Humánügyi Bizottság elnöke közölte, hogy bizottsága helyeselte a döntést, ami nem zárja.ki, hogy bizottságok összedolgozzanak. A szociálpolitikai kerekasztal munkája során sok olyan jogi szabályozás válhat szükségessé, ami inkább az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottsághoz tartozhat.
Siklósi István polgármester a kérdésfeltevőtől megkérdezte, van-e módosító indítványa?
Öreg István képviselő nemleges választ adott.
Siklósi István polgármester a rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta, a rendelet
megalkotásához minősített többségi (7 igen) szavazat szükséges.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
34/2014.(XII.02.) önkormányzati rendelete
a helyi szociálpolitikai kerékasztalról szóló 20/2004.(VI.01.) MÖK számú rendelet
módosításáról
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.)
IV/5. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése
Siklósi István polgármester elővezette az írásos anyagot. Véleményezésre azért van szükség, mivel az üzemeltetés kötelezettsége az Önkormányzatnál van, míg a szakmai felügyelet maradt a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál. Bizottsági üléseken módosító indítványok hangoztak el.
Körösi Mihály képviselő a Humánügyi Bizottság elnöke bizottsága döntése alapján azzal kérte a határozati javaslat kiegészítését, hogy „amennyiben az SZMSZ telephelyen való működésre vonatkozó részei többletköltséget az önkormányzat részére nem keletkeztetnek”. Az önkormányzatnak azon kívül, hogy véleményezi az SZMSZ-t, más lehetősége nincsen.
Siklósi István polgármester a bizottság által megfogalmazott kiegészítéssel tette fel szavazásra az SZMSZ véleményezését.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 435/2014.(XII.01.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése értelmében a Békési Tagintézmény Mezőberényi telephelyét működtető önkormányzat, a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát megismerte, az abban foglaltakat megfelelőnek tartja, amennyiben az
SZMSZ telephelyen való működésre vonatkozó részei többletköltséget az önkormányzat részére nem keletkeztetnek.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értesítésre azonnal
IV/6. Gyermekétkeztetés térítési díjából adható kedvezmények felülvizsgálata =
rendeletmódosítás
Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a gyermekélelmezéshez különböző kedvezményeket lehet igénybe venni, az étkezési térítési díjak csökkentésére van lehetőség szociális helyzettől függően. Kérelmében az óvodavezető újabb jövedelemhatár beiktatására élt javaslattal, mivel vannak családok, akik a várható díjemelés következményeként, néhány forint miatt kikerülhetnek a közétkeztetésből. A bizottságok üléseiken a %-os kedvezményről hoztak döntést. A módosításokkal szemben indítványozza, hogy a 150% helyett 160% kerüljön meghatározásra, ezzel is bővítve azok kedvezményezését, akik a lehetőséggel élni kívánnak.
Körösi Mihály képviselő a Humánügyi Bizottság elnöke ismertette bizottsága által javasolt rendelet-tervezet módosításait: l.§ a-) pontja kerüljön törlésre, a b.) pont a.) pontra módosul, a nyugdíjminimumhoz mérve, ha az egy főre jutó jövedelem NYM 150% felett van, de a 190 %-ot nem haladja meg... a c.) pont b.) pontra módosul, az NYM 130% felett van, de a 150 %-ot nem haladja meg... meghatározással. A változtatás nem nagy mértékben érinti a költségvetést, viszont a szülőknek nagy segítséget jelentene. A polgármester úr által jelzett %- os emelés sem jelentene hatalmas összeget, viszont a családoknak nagy segítséget jelentene, Támogatja az indítványt.
Siklósi István polgármester a kedvezmények mértékének módosítását szavazásra bocsátotta az általa tett indítvány értelmében.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 436/2014.(XII.01.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011.(111.29.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelet-tervezetét az alábbiak szerint módosítja:
1. § a.) pontja törlésre kerül,
a b.) pont a.) pontra módosul, a nyugdíjminimumhoz mérve, ha az egy főre jutó jövedelem NYM 160% felett van, de a 190 %-ot nem haladja meg...
a c.) pont b.) pontra módosul, a nyugdíjminimumhoz mérve, ha az egy főre jutó jövedelem NYM 130% felett van, de a 160 %-ot nem haladja meg... meghatározással.
IV/7. Étkeztetési térítési díjak felülvizsgálata
Dr. Földesi Szabolcs jegyző a két rendelet módosításáról számolt be. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása az előző döntés értelmében kell, hogy megtörténjen. A rendeletalkotás újabb szavazást igényel minősített többséggel. A térítési díjakat a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója felülvizsgáltatta, a rendelet-tervezet tartalmazza. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet-tervezetben az új bizottság neve került átvezetésre.
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a következő évben a mostani díjakkal szemben még további emelkedések lehetségesek, élelmiszerlánc-felügyeleti díj kerül bevezetésre. A kormány intézkedéseiben bízva, talán a gyermekek jobb helyzetbe fognak kerülni, nem csak a hétközi meleg étkezéssel való ellátásban, hanem a hétvégi étkezés igénybevételére is. A pénzügyi problémánál nagyobb gond lehet, hogy a következő évre különböző, a magyar étkezési szokástól eltérő faszerekre és alapanyagokra építkező élelmezést kell megvalósítani a menzákon. Ahhoz, hogy ne kelljen kidobni az újfajta ételt, talán engedni kellene a szigorú előírásokból, még akkor is, ha az egészség védelmében hirdetik. Elgondolkodtató, hogy ez ügyben kezdeményezés fogalmazódjon meg.
Kovács Edina képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke kiegészítve az
elmondottakat, kifejtette, hogy a 2015. január 1-jén hatályba lépő egészségügyi rendelet kapcsán szükséges a módosítás. A térítési díj növekedés nagymértékben a nyersanyag minőségének javulását fogja eredményezni, így arányosan a rezsi díj csökken az előállítás költségében. Az új élelmezés megszokása az idősek esetében még nehézkesebb lesz. Várhatóan az idősek otthonában ellátottak érdekében a szociális intézmények vezetői a minisztériumban lobbiznak annak érekében, hogy az időseknél ne legyenek szigorúak az előírások.
Körösi Mihály képviselő a Humánügyi Bizottság elnöke elmondta, bizottsága részéről megfogalmazódott, hogy a szülőkre a lehető legkisebb terhet próbálja a testület hárítani a térítési díjemeléssel. A kormány elgondolása helyes, de fontos, hogy a bevezetése fokozatosan történjen.
Barna Márton képviselő reményét fejezeti ki, hogy az ötszöri étkezés bevezetése miatt nem lesz szükség további díjemelésre.
Nagy Sándor képviselő a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója jelezte, értelmezésük alapján nem kötelező az ötszöri étkezés megrendelése, biztosítása a bentlakásos intézményekben szükséges.
Siklósi István polgármester az előző bejelentés határozata, és az előterjesztés értelmében a két rendelet módosítását szavazásra bocsátotta. Rendeletalkotáshoz minősített többségi (7 igen) szavazat szükséges.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
35/2014.(XII.02.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet módosításáról
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.)
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
36/2014.(XII. 02.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011.(111.29.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.)
IV/8. Árpád utcai légoltalmi sziréna cseréje
Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést. A Pénzügyi Gazdasági Bizottság támogatta a határozati javaslatot, az elromlott szirénát cserélni szükséges, a legkedvezőbb ajánlat szerinti forrás biztosításával. Az új eszközöket a katasztrófavédelem biztosítja, az önkormányzat a munkadíjat állja.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
437/2014.(XII.01 .)sz, határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Árpád utcai motoros légoltalmi sziréna cseréjéhez szükséges forrást, 200.000 Ft + Áfa = 254.000 Ft-ot biztosít a 2014. évi költségvetése általános tartaléka terhére, és felhatalmazza a Polgármester urat a vállalkozási szerződés aláírására a Papp-Papp Viliszer Kft.-vel.
Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: intézkedésre azonnal
IV/9. Lakások átminősítése miatti rendeletmódosítás
Dr. Földesi Szabolcs jegyző beszámolt arról, hogy a bérlakások helyzetét, státuszait a Városi Közszolgáltató Intézmény átvizsgálta, és három bérlakást szeretne más kategóriába sorolni, indokait a javaslatuk részletesen tartalmazza.
Siklósi István polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. A rendelet megalkotásához minősített többségi (7 igen) szavazat szükséges.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
37/2014.(XII.02.) önkormányzati rendelete
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2012.(1.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete.)
IV/10. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
ÖL—Földesi—Szabolcs jegyző elővezette, hogy a települési és a nemzetiségi önkormányzatoknak (cigány, német, szlovák) együttműködési megállapodást kell létesíteniük. A németi és a szlovák önkormányzat esetében ez korábban is megvolt, hiszen ők folyamatosan működő önkormányzatok, a cigány önkormányzat viszont az elmúlt másfél évben nem működött. A megállapodások a törvényi minimumát tartalmazzák annak az együttműködésnek, hogy a település önkormányzat mit tud biztosítani a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez. A nemzetiségi önkormányzatok felülvizsgáltak és részükről a beterjesztett változatokat elfogadásra alkalmasnak tartják.
Mgzeiné Szegedi Erzsébet képviselő az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi
Bizottság elnöke bizottsága részéről támogatandónak tartotta a megállapodások megkötését azzal a kiegészítéssel, hogy a Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat üléseire az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal 15. sz. tanácskozóját biztosítja.
Siklósi István polgármester jelezte, az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság pontosítása megtörtént, eredeti előterjesztésként kezelve a három határozati javaslat elfogadását kérte.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 438/20144X11.01.Isz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete és a Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást az előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja, a 2012. évben megkötött együttműködési megállapodást hatályon kívül helyezi, és felhatalmazza Siklósi István polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal .
439/2014.(XII.01.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete és a Német Nemzetiségi Önkormányzat, Mezőberény közötti, 304/2012.(VI.12.) sz. határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodást az előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodásnak az aláírására.
Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: intézkedésre azonnal
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
440/2014,fXII.01.)sz. határozat: ..
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete és a Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közötti, 305/2012.(VI. 12.) sz. határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodást az előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodásnak az aláírására.
Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: intézkedésre azonnal
IV/11. Mezőberényi Általános Iskola Delegálás kérése az Iskolaszékbe és Intézményi Tanácsba
Siklósi István polgármester a Humánügyi Bizottság javaslatát kérte elfogadni a két határozati javaslat értelmében. Az önkormányzatnak törvényi lehetősége, hogy delegáljon a szervezetekbe képviselőt.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
441/2014.(XII.0l.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Általános Iskola Iskolaszékébe Körösi Mihály képviselőt delegálja.
Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: értelem szerint
442/2014.(XII.01.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Általános Iskola Intézményi Tanácsba 3 főt, Siklósi István polgármestert, Szekeres Józsefné alpolgármestert és Barna Márton képviselőt delegálja.
Felelős: Siklósi István polgármester Határidő: értelem szerint
IV/12. Átcsoportosítások
Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az átcsoportosításon belül az egyik a polgármesteri hivatal és az önkormányzat vonatkozásában értendő. A hivatalnál lévő Opel személygépkocsi cseréje történne meg egy modernebb, új gépkocsi vásárlással. Előreláthatólag az Opel árának beszámításával, értékbecslés történt 2.079eFt értékben, végösszege 1 millió Ft kiadást sem jelentene. A technikai lebonyolítást tartalmazza az átcsoportosítás.
Harmati László képviselő rákérdezett, hogy nem a hivatal, hanem a polgármester személyes használatú gépjárműjéről van szó?
Siklósi István polgármester igen választ adott, a hivatalnak Ford típusú gépjárműve van.
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 443/2014.(XII.01.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése:
A.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalékok előirányzat K51 2KÖT csökkenti: 1500 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fia) megemeli: 1500EFt-tal
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szóig, bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú. finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 1500 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
5 cím-Városi Humánsegítő és Szociális Szóig, kiadási előirányzatán belül:
Személyi juttatások/ KI/előirányzatát: megemeli: 1181 E Ft-tal
Szoc.hozzájárulási adó/K2// KI/előirányzatát: megemeli: 319 E Ft-tal
Közfoglalkoztatás saját forrásához/közel 50%-os mértékű hozzájárulás) intézmény finanszírozásként.
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
- 066020-40. Város-, községgazdálkodás
Wenkcheim- Fejérvári kastély felújítása /Homlokzat,tetőrendszer és egyéb./ előirányzatát: csökkenti: 3000 E Ft-tal
ÖNKÉNTES, INGATLAN felújítása/K71/
Változás: - 2000 E Ft(-2000 E Ft,0 E Ft,-2000 E Ft) és ezzel egyidejűleg:
1. cím; Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 3000 E Ft-tal
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fm.) megemeli: 3000 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg; _
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
011130-9 Önk. igazgatási tev.,jogalkotás
gépjármű beszerzése/KÖT/
Beruházások/K6/ előirányzatát megemeli: 6000 E Ft-tal
Ezen belül megemeli:
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:/K64/ KOT ei.-t: +4724 E Ft.-tal A Beruházási célú előz. félsz. Áfa K67 KÖT ei.-t: +1276 E Ft.-tal
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
csökkenti: 3000 E Ft-tal
IV/13. Önkormányzat és intézményei dolgozóinak cafeteria és egyéb juttatása
Siklósi István polgármester emlékeztetett arra, hogy a képviselő-testület 2014. évi költségvetésben első félévre biztosította az intézményeknél a dolgozónkénti havi 8.000,-Ft/hó cafeteria juttatást, amelyet szükséges fél év befejeztével felülvizsgálni, és amennyiben a lehetőségek adottak, megtalálva a fedezetet, kifizetések lesznek év végén. Az intézményeket végig kérdezve, négy esetében a megképzett pénzmaradvány fedezetet biztosít 6 havi összegre, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál mindössze 3 hónapra van meg a fedezet. A Polgármesteri Hivatalnál mivel cafeteria juttatás már nem lehetséges, háromszori ajándékutalvány kifizetését engedélyezze a képviselő-testület. Összesen 274 munkavállalót érintene a juttatás, nagyságrendje ~15 millió Ft.  
Öreg István képviselő felhívta a figyelmet, hogy az előterjesztésben igen, de a határozati javaslatban nem szerepelnek azok az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatali közalkalmazottak, akiknek jár a cafeteria. Személy szerint az előterjesztésben a dotáció szó helyett a cafeteria juttatás kifejezést használta volna, de magát a cafetéria juttatást támogatja.
polgármester megköszönte a határozati javaslathoz tett észrevételt, ki kell
Dr. Burján Katalin képviselő kihangsúlyozta, amiért csak 3 havi juttatást tud a Városi humánsegitő és Szociális Szolgálat biztosítani, nem feltétlenül a rossz gazdálkodásából adódik, a költségvetési keretek is befolyásolták. Emiatt viszont pont a szociális ágazatban,ahol szinte minimálbérért három műszakban dolgoznak, méltatlannak tartja, hogy nem kapnak 6 havi juttatást, mint más intézményben. Méltányolni kémé a testülettől.
Siklósi István polgármester az igazságosságot nehezen kivitelezhetőnek tartotta, volt olyan időszak, amikor a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat lényegesen több jutalmat tudott kiosztani, mint a többi intézmény. Erre hivatkozva mondta az igazgatónő, hogy a többi intézmény kapja meg a teljes összeget, ha náluk nincs is lehetőség rá. Az Önkormányzatnak
jelenleg nincs forrása ilyen juttatásra. A 7/2014.(1.31.) BM rendelet alapján pályázható
forrásokra beadott pályázatról még mindig nem született döntés, azonban a hét folyamán a AK-hoz le kell jelentem a juttatást, különben a következő évi költségvetést terhelné.
képviselő a- Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója elmondta, a 4-es költségvetésükből a kistérségi kiegészítő normatíva hiányzott, kevesebb állami támogatásból kellett gazdálkodniuk, év elején az önkormányzat részéről a költségvetés készítésekor is erős megszorítás érte az intézményt. Kintlévőségeikhez és remélhetőleg ebben az évben meg pályázati pénzhez is hozzá tudnak jutni. Ezek ismeretében vállalta be intézményé a 3 havi juttatást. Támogatja, hogy ne legyen egységes a kifizetés intézményekre nézve, aki ki tudta gazdálkodni a 6 havit, fizesse ki dolgozóinak.
Barna Márton képviselő véleménye szerint legyen rászorítva az intézmény, hogy találjon megoldást 6 havi juttatásra megnövelni a dolgozók kifizetését.
Siklósi István polgármester leszögezte, az intézmény nem tud több pénzt előteremteni. Ez év februárjában a képviselő-testület az intézménynek az általa benyújtott költségvetéséhez képest 24 millió Ft-ot nem adott oda.
Körösi Mihály képviselő megerősítette, hogy a szociális ágazatban dolgozók is megérdemelnek a magasabb juttatást, de arról sem ők sem az igazgató asszony nem tehet, hogy így alakult a költségvetésük. A képviselő-testületnek más esetekben is kellett hozni szigorú döntéseket, természetesen nem elvetve azt a lehetőséget, hogy amennyiben mód és lehetőség van a juttatás kiegészítésére, tegye meg.
1./ Mezőberény város 2015. évi költségvetésének első fordulós tárgyalása, bár inkább csak elvekről lehet egyeztetni. 2./ A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása.
A munkatervhez javaslatot kért a képviselőktől, lakosságtól.
Kiemelte, hogy többen jelezték szóban és írásban is, hogy az utakon különböző korlátozási technikai dolgokat kellene megtenni, pl. 30 km-es tábla kihelyezése a Budai Nagy Antal utcán és egyéb helyeken. Ezeket úgy lehet egyesíteni, hogy 2015-ben a közlekedési koncepciót felül kell vizsgálni, a közvilágításról, járdafelújításról is dönteni szükséges.
Megköszönte a figyelmet, a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította, a képviselők zárt ülésen folytatják a munkát.
k.m. f.


18781
Adatlap típusa: Testületi ülés jegyzőkönyv

2010.03.29.


Mezőberény, Városháza 16-os sz. terem


Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós polgármester, Harmati László alpolgármester, Barna
Márton, Csávás István, Debreczeni Gábor, Fekete József, Halász Ferenc,
Hoffmann Dániel, Kovács Lászlóné, Litvai György, Lestyán Ádám, Onody
Gyuláné, Szekeres Józsefné, Szilágyi Tibor, Wagner Márton képviselők.
Távol maradt az ülésről Babinszki Szilárd és Koncsag Ferenc képviselő (távolmaradásuk okát
bejelentették).
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyző, Frey Mihály aljegyző, meghívottak, a
hivatal osztályvezetője, csoportvezetők, intézményvezetők,
érdeklődők, főnapirendek előadói, Nagy László országgyűlési
képviselő.


Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadta el:
I./ I/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.
I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről
II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 476/2009./IX.28./sz., 529/2009./X.26./sz.,
570/2009./XI.30./sz., 586/2009./XI.30./sz., 588/2009./XI.30./sz.,
596/2009./XI.30./sz., 608/2009./XI.30./sz., 612/2009./XI.30./sz.,
618/2009./XII.21./sz., 631/2009./XII.21./sz., 632/2009./XII.21./sz.,
633/2009./XII.21./sz., 634/2009./XII.21./sz., 636/2009./XII.21./sz.,
637/2009./XII.21./sz., 638/2009./XII.21./sz., 639/2009./XII.21./sz.,
640/2009./XII.21./sz., 641/2009./XII.21./sz., 642/2009./XII.21./sz.,
643/2009./XII.21./sz., 644/2009./XII.21./sz., 645/2009./XII.21./sz.,
646/2009./XII.21./sz., 647/2009./XII.21./sz., 648/2009./XII.21./sz.,
649/2009./XII.21./sz., 650/2009./XII.21./sz., 651/2009./XII.21./sz.,
652/2009./XII.21./sz., 653/2009./XII.21./sz., 654/2009./XII.21./sz.,
655/2009./XII.21./sz., 656/2009./XII.21./sz., 657/2009./XII.21./sz.,
658/2009./XII.21./sz., 659/2009./XII.21./sz., 660/2009./XII.21./sz.,
661/2009./XII.21./sz., 663/2009./XII.21./sz., 664/2009./XII.21./sz.,
666/2009./XII.21./sz., 668/2009./XII.21./sz., 4/2010./I.11./sz., 13/2010./I.25./sz.,
3
15/2010./I.25./sz., 16/2010./I.25./sz., 23/2010./I.25./sz., 24/2010./I.25./sz.,
25/2010./I.25./sz., 26/2010./I.25./sz., 27/2010./I.25./sz., 28/2010./I.25./sz.,
29/2010./I.25./sz., 30/2010./I.25./sz., 31/2010./I.25./sz., 32/2010./I.25./sz.,
33/2010./I.25./sz., 34/2010./I.25./sz., 35/2010./I.25./sz., 36/2010./I.25./sz.,
37/2010./I.25./sz., 39/2010./I.25./sz., 40/2010./I.25./sz., 42/2010./I.25./sz.,
45/2010./I.25./sz., 46/2010./I.25./sz., 52/2010./I.25./sz., 56/2010./I.25./sz.,
59/2010./I.25./sz., 68/2010./II.08./sz., 71/2010./II.08./sz., 72/2010./II.08./sz.,
73/2010./II.08./sz., 82/2010./II.22./sz., 83/2010./II.22./sz., 84/2010./II.22./sz.,
85/2010./II.22./sz., 88/2010./II.22./sz., 89/2010./II.22./sz., 92/2010./II.22./sz.,
93/2010./II.22./sz., 94/2010./II.22./sz., 95/2010./II.22./sz., 96/2010./II.22./sz.,
97/2010./II.22./sz., 98/2010./II.22./sz., 99/2010./II.22./sz., 105/2010./II.22./sz.,
109/2010./II.22./sz., 110/2010./II.22./sz., 111/2010./II.22./sz., 114/2010./II.22./sz.
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
II/2. Mezőberény város parkolási rendelete
II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről
III./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről
IV./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület munkájáról
V./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról
VI./ Közbeszerzési terv elfogadása
VI/A. Dr. Varga István ügyvéd tájékoztatója - szóbeli
VII./ Bejelentések
VII/1. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
VII/2. Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.24.)
számú rendelet módosítása
VII/3. Nevelési – oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása
VII/4. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat ellátórendszerének Szakmai
Programja módosításának jóváhagyása
VII/5. 2010. évre prémium feladatok kitűzése a Humánsegítő és Szociális Szolgálat
kinevezett magasabb vezetője részére
VII/6. Mezőberény- víztorony korszerűsítése
VII/7. Omega Gyülekezet bérleti szándéka (volt Bútoripari Szövetkezet ebédlője)
VII/8. Banki és Végrehajtási Károsultak Információs Irodájának kérelme.
VII/9. Fórumozók nevében állampolgári levél benyújtása Tomka Mihálytól
VII/10. 2009. évi érettségi vizsgák támogatása
VII/11. Közművagyon átadása a Békés Megyei Vízművek Zrt. részéről
VII/12. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet módosítása
VII/13. Balatoni integrációs Közhasznú Nonprofit Kft felhívása: Verseny a Biodiverzitás
Fővárosa címért
VII/14. Felhívás a Kulturális Örökség Napjára
VII/15. „Leg a láb” A.M.I. regisztrációs kérelme
VII/16. Szegedi Hungarikum Fesztivál
VII/17. Hungarikumok c. könyvben való megjelenés
VII/18. Munkácsy Mihály Múzeum kérelme
VII/19. levéve napirendről (Könyvtári felzárkóztató pályázat)
VII/20. Nehéz tehergépkocsik kilométer-arányos útdíjának bevezetésével kapcsolatos
megkeresés
VII/21. Kihívás Napja
VII/22. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme helyiség átvételére
VII/23. Levéve napirendről (A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme)
4
VII/24. Harmati László alpolgármester részére a 2009. évi munka elismeréseként jutalom
megállapítás, javaslat
VII/25. „Szúnyoggyérítés” pályázati eljárás
VII/26. Igazgatósági és Fb. tagok delegálása a Békés Megyei Vízművek Zrt.-be
VII/27. Mezőberény Város Rendezési Tervének módosítása
VII/28. Egyéb bejelentés
- A strandon, sportpályán folyó beruházást érintő észrevétel
VIII./ Zárt ülés
VIII/1. A fizio és mozgásterápia tevékenység céljára készített helységbérleti szerződéstervezet
megvitatása (113/2010.(II.22.) sz. hat.) -szóbeli
VIII/2. A Mezőberény, Hajnal u. 2-4. sz. alatti ingatlan felosztási lehetőségei
(118/2010.(II.22.) sz. hat.) - szóbeli
- A volt Bútoripari Rt. telepített gépeinek értékesítésével kapcsolatos ajánlat
VIII/3. A Tappe Kft-vel folytatott tárgyalás ismertetése (magánszemélyek kommunális
adóját érintő fennálló szerződés módosításáról (631/2009.(XII.21.) sz.hat.) –
szóbeli
VIII/4. Csabai úti lakosok kérelme
VIII/5. Az 525/2009/(X.26.) számú határozat végrehajtása
VIII/6. Petőfi u. 27. sz. alatti Családsegítő Szolgálat homlokzatának felújítási munkálatai
VIII/7. Egyéb bejelentés


I./ napirend
I/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.
Dr. Baji Mihály jegyző kihirdette a 2010. február 22-i zárt, valamint a március 17-i rendkívüli
testületi üléseken hozott határozatokat.
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
122/2010.(III.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. február 22-i zárt testületi
ülésen, valamint a 2010. március 17-i rendkívüli ülésen hozott határozatok kihirdetését
tudomásul vette, elfogadta.
I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette az írásos beszámolóját az érdeklődők
tájékoztatása érdekében.
Kiegészítésként elmondta, hogy
- a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től vásárolt területrészt az önkormányzat, a Békési
úti kerékpárút tulajdonjogi rendezése érdekében, amely 7 db telekrészt érintett, 73.360 Ft
összegben.
- a Városi örökség megőrzése és korszerűsítése címen benyújtott, és a Városkép javítása a
5
lakosság identitástudatának növelése érdekében Mezőberényben, című DAOP-os pályázat
nyertes lett. E pályázat keretében kicserélésre kerülnek a Művelődési ház külső nyílászárói,
ugyancsak kicserélésre kerülnek a Könyvtár épületének nyílászárói, a Kulturális ház
homlokzata teljes felújítást nyer, és megtörténik a tetőzet cseréje. Felújul a művelődési
házzal szemben található városi tulajdonban lévő, jelenleg üzletként használt épületrész is.
Viakolor burkolatot kap a Fő utcának a Gyomai úttól a főtér sarkáig eső járdaszakasza, a
SPAR előtti járdaszakasz. A SPAR mögött a Fortuna tér felőli részen a szemetes konténerek
elkerítést nyernek, így a közterület esztétikusabbá válik. Újonnan kerülnek kialakításra a
SPAR előtti gépjárműparkolók és a zöldfelület is megújul. Ezen kívül az ott lévő
villanyvezeték is átépítésre kerül.
- támogatási szerződéseket kötött több civil-szervezettel (sportegyesületekkel), az Oktatási és
Kulturális Bizottság sporttámogatás címen felosztott juttatásról.
- közbeszerzésekhez szükséges árajánlatok lettek megkérve több esetben, és szerződések
aláírása történt meg.
- az iskola részéről beadott pályázat, TÁMOP 3-1.4-8/2008 azonosítási számú Kompetencia
alapú oktatás feltételeinek a megteremtése Mezőberényben és mikro-térségének nevelési
oktatási intézményekben című nevet viseli. Itt három árajánlatkérés történt meg. A Revita
Alapítvány Debrecenből, a Dr. Kanyóné Molnár Regina egyéni vállalkozó Szegedről, és az
MTA Regionális Kutatások Központi Alföldi Tudományos Intézete Békéscsabáról lett
megkérve árajánlat megtételére. A nyilvánosság biztosítása érdekében közvélemény kutatást
kellett végezni két alkalommal a bevont pedagógusok, diákok és szülők körében. A
kiválasztás szintén megtörtént és a szerződés aláírásra is került Dr. Kanyóné Molnár Regina
egyéni vállalkozóval, aki a legkedvezőbb ajánlatot tette, 480.000 eFt összegben.
- az intézményvezetők jutalmazására megtette javaslatát. A korábbiakban meghatározottak
szerint átlag 60%-os, havi fizetés melletti jutalmazást engedélyezett azon
intézményvezetőknek, akiknél pénzmaradvány képződött. Két intézmény maradt ki ebből a
részből, az OPSKK, ahol nem volt pénzmaradvány, valamint a VHSZSZ, ahol nem
jutalmazás formájában, hanem prémiumfeltétel kitűzésével történt kifizetés.
- a két ülés közötti időszakban végzett munkák a sporttelepöltöző építése, a strandöltöző
építése, valamint a Petőfi út 27. sz. alatti ingatlan külső felújítási munkálatai. A szerződés
szerint a sporttelepöltöző és strandöltöző építésnél június 7-e, a Petőfi u. 27. szám alatti
ingatlan homlokzat-felújításnál április 7-e a munkák befejezési időpontja. A
sporttelepöltöző építésénél a kivitelező arra lett kérve, ha lehet a tavaszi idény előtt, a
strandöltöző építésénél pedig, hogy a strand nyitásának időpontjára (május 15.) készüljön el
a munka. A Winter malom bontására a szerződést megkötötte 3.750 eFt értékben, a
szerződés alapján a vállalkozó a bontást a megkezdéstől számított harminc napon belül
vállalta elvégezni. A Puskin utcai bölcsőde alapozási munkálatai folyamatban vannak.
- két magánvállalkozás által végzett munkálatról adott tájékoztatást.. A FÁBAFÉM Békési
úti telephelyének kialakítása történik, mely a város értékét fogja gyarapítani. A Szi-sza Kft.
a Halastónál (volt 2. sz. téglagyár bányagödrei) végzett rekonstrukciós tevékenységével
sporthorgászat, illetve napi horgászat céljára alkalmas helyet alakít ki.
Képviselők részéről írásban hozzászólások történtek, kérte azok ismertetését.
Barna Márton képviselő pályázatnál a marketing tevékenység kiírást furcsának ítélte meg, pl.
a bölcsődei férőhely népszerűsítéséhez milyen marketing tevékenység végezhető, de
tudomásul veszi, hogy az európai uniós pályázatoknak részét kell képeznie. A másik kérdése,
hogy a Spar Áruház előtti átalakításnál a parkolók kialakítása miként fog változni, vagy
esetlegesen marad minden a régiben.
6
Cservenák Pál Miklós polgármester válaszként közölte, hogy a Spar Áruház előtti parkolók
esetében nincs változtatási lehetőség, arra lett pályázva, hogy a mostaniak viakolor burkolattal
lesznek ellátva.
Harmati László alpolgármester az OPS Kulturális Központban két, közel múltban lezajlott,
nagy sikerű és tömeget mozgósító kulturális eseményről számolt be. Március 20-án Békés
megyét népszerűsítő, természeti értéke, épület örökségi bemutató zajlott szórakoztató
formában. Ez elsősorban fiatalok részére rendezett műsor volt, könnyűzenei koncerttel,
ételbemutatóval. Megrendezésre került a gimnázium által a szokásos Sándor Bál. A diákok
által előadott darab felejthetetlen élményt nyújtott. A testület nevében megköszönte az iskola
tanárikarának, a 12. évfolyam tanulóinak, műsort összeállítóknak a színvonalas előadást.
Onody Gyuláné képviselő kiegészítésként elmondta, hogy a gimnázium diákjai által adott
műsor olyan sikert aratott, hogy Békéscsabán az Ifjúsági Házban is bemutatásra kerül, illetve
a kulturális központban holnap 14 órakor a színházteremben ismételten megtekinthető.
Gratulált a gimnázium hírnevét öregbítő műsorhoz.
Cservenák Pál Miklós polgármester végezetül beszámolt még arról, hogy a Civil-szervezetek
Háza pályázat, valamint a Geotermikus energiával kapcsolatos pályázat befogadást nyert.
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
123/2010.(III.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette.II./ Napirend
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről
II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 476/2009./IX.28./sz., 529/2009./X.26./sz.,
570/2009./XI.30./sz., 586/2009./XI.30./sz., 588/2009./XI.30./sz.,
596/2009./XI.30./sz., 608/2009./XI.30./sz., 612/2009./XI.30./sz.,
618/2009./XII.21./sz., 631/2009./XII.21./sz., 632/2009./XII.21./sz.,
633/2009./XII.21./sz., 634/2009./XII.21./sz., 636/2009./XII.21./sz.,
637/2009./XII.21./sz., 638/2009./XII.21./sz., 639/2009./XII.21./sz.,
640/2009./XII.21./sz., 641/2009./XII.21./sz., 642/2009./XII.21./sz.,
643/2009./XII.21./sz., 644/2009./XII.21./sz., 645/2009./XII.21./sz.,
646/2009./XII.21./sz., 647/2009./XII.21./sz., 648/2009./XII.21./sz.,
7
649/2009./XII.21./sz., 650/2009./XII.21./sz., 651/2009./XII.21./sz.,
652/2009./XII.21./sz., 653/2009./XII.21./sz., 654/2009./XII.21./sz.,
655/2009./XII.21./sz., 656/2009./XII.21./sz., 657/2009./XII.21./sz.,
658/2009./XII.21./sz., 659/2009./XII.21./sz., 660/2009./XII.21./sz.,
661/2009./XII.21./sz., 663/2009./XII.21./sz., 664/2009./XII.21./sz.,
666/2009./XII.21./sz., 668/2009./XII.21./sz., 4/2010./I.11./sz., 13/2010./I.25./sz.,
15/2010./I.25./sz., 16/2010./I.25./sz., 23/2010./I.25./sz., 24/2010./I.25./sz.,
25/2010./I.25./sz., 26/2010./I.25./sz., 27/2010./I.25./sz., 28/2010./I.25./sz.,
29/2010./I.25./sz., 30/2010./I.25./sz., 31/2010./I.25./sz., 32/2010./I.25./sz.,
33/2010./I.25./sz., 34/2010./I.25./sz., 35/2010./I.25./sz., 36/2010./I.25./sz.,
37/2010./I.25./sz., 39/2010./I.25./sz., 40/2010./I.25./sz., 42/2010./I.25./sz.,
45/2010./I.25./sz., 46/2010./I.25./sz., 52/2010./I.25./sz., 56/2010./I.25./sz.,
59/2010./I.25./sz., 68/2010./II.08./sz., 71/2010./II.08./sz., 72/2010./II.08./sz.,
73/2010./II.08./sz., 82/2010./II.22./sz., 83/2010./II.22./sz., 84/2010./II.22./sz.,
85/2010./II.22./sz., 88/2010./II.22./sz., 89/2010./II.22./sz., 92/2010./II.22./sz.,
93/2010./II.22./sz., 94/2010./II.22./sz., 95/2010./II.22./sz., 96/2010./II.22./sz.,
97/2010./II.22./sz., 98/2010./II.22./sz., 99/2010./II.22./sz., 105/2010./II.22./sz.,
109/2010./II.22./sz., 110/2010./II.22./sz., 111/2010./II.22./sz., 114/2010./II.22./sz.
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Cservenák Pál Miklós polgármester a 93 db lejárt határidejű határozat végrehajtását kérte
elfogadni a képviselőktől, amennyiben nincs észrevétel az anyaghoz.
Észrevétel nem hangzott el.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
124/2010.(III.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 476/2009./IX.28./sz.,
529/2009./X.26./sz., 570/2009./XI.30./sz., 586/2009./XI.30./sz., 588/2009./XI.30./sz.,
596/2009./XI.30./sz., 608/2009./XI.30./sz., 612/2009./XI.30./sz., 618/2009./XII.21./sz.,
631/2009./XII.21./sz., 632/2009./XII.21./sz., 633/2009./XII.21./sz., 634/2009./XII.21./sz.,
636/2009./XII.21./sz., 637/2009./XII.21./sz., 638/2009./XII.21./sz., 639/2009./XII.21./sz.,
640/2009./XII.21./sz., 641/2009./XII.21./sz., 642/2009./XII.21./sz., 643/2009./XII.21./sz.,
644/2009./XII.21./sz., 645/2009./XII.21./sz., 646/2009./XII.21./sz., 647/2009./XII.21./sz.,
648/2009./XII.21./sz., 649/2009./XII.21./sz., 650/2009./XII.21./sz., 651/2009./XII.21./sz.,
652/2009./XII.21./sz., 653/2009./XII.21./sz., 654/2009./XII.21./sz., 655/2009./XII.21./sz.,
656/2009./XII.21./sz., 657/2009./XII.21./sz., 658/2009./XII.21./sz., 659/2009./XII.21./sz.,
660/2009./XII.21./sz., 661/2009./XII.21./sz., 663/2009./XII.21./sz., 664/2009./XII.21./sz.,
666/2009./XII.21./sz., 668/2009./XII.21./sz., 4/2010./I.11./sz., 13/2010.(I.25.)sz.,
15/2010./I.25./sz., 16/2010./I.25./sz., 23/2010./I.25./sz., 24/2010./I.25./sz., 25/2010./I.25./sz.,
26/2010./I.25./sz., 27/2010./I.25./sz., 28/2010./I.25./sz., 29/2010./I.25./sz., 30/2010./I.25./sz.,
31/2010./I.25./sz., 32/2010./I.25./sz., 33/2010./I.25./sz., 34/2010./I.25./sz., 35/2010./I.25./sz.,
36/2010./I.25./sz., 37/2010./I.25./sz., 39/2010./I.25./sz., 40/2010./I.25./sz., 42/2010./I.25./sz.,
45/2010./I.25./sz., 46/2010./I.25./sz., 52/2010./I.25./sz., 56/2010./I.25./sz., 59/2010./I.25./sz.,
68/2010./II.08./sz., 71/2010./II.08./sz., 72/2010./II.08./sz., 73/2010./II.08./sz.,
82/2010./II.22./sz., 83/2010./II.22./sz., 84/2010./II.22./sz., 85/2010./II.22./sz.,
8
88/2010./II.22./sz., 89/2010./II.22./sz., 92/2010./II.22./sz., 93/2010./II.22./sz.,
94/2010./II.22./sz., 95/2010./II.22./sz., 96/2010./II.22./sz., 97/2010./II.22./sz.,
98/2010./II.22./sz., 99/2010./II.22./sz., 105/2010./II.22./sz., 109/2010./II.22./sz.,
110/2010./II.22./sz., 111/2010./II.22./sz., 114/2010./II.22./sz. lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.II/2. Mezőberény város parkolási rendelete
Adamik Jánosné a Polgármesteri Hivatal vezető főtanácsosa ismertette az írásos előterjesztést.
Kiemelte, hogy a rendeletre azért van szükség, hogy elősegítse a parkolási igények
kielégítését, az építésügyi engedélyezési eljárások során lehetővé tegye a gépjármű
parkolóhely közterületi megépítését vagy megváltását abban az esetben, amikor az épületek
megközelítéséhez és használatához szükséges, a jogszabály által előírt számú gépjármű
parkolóhely kialakítása a saját telken belül nem biztosítható. E rendelet elősegíti olyan
építmények megvalósítását, amelyek a helyi szabályozás nélkül nem lennének
engedélyezhetők, illetve a közterületi parkolók számának növelését. A rendeletnek
visszamenőleges hatálya nincs.
Csávás István képviselő a pakolók fenntartására fordítható összeg biztosításáról szeretne
adatot kapni, mert azok majd használódni fognak.
Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy a rendelet csak az új megváltásra
vonatkozik, nem a fenntartásra. A fenntartásra a városi költségvetésből kell biztosítani a
fedezetet -az állami költségvetésből címkézve van-, a testület döntése szerint.
Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke közölte,
hogy bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, két javaslattal éltek, eredeti előterjesztésként
kezelve: a 4. §. (8) bekezdésben a felülvizsgálhatja és módosíthatja szövegrész
felülvizsgálja és szükség szerint módosítja szövegre változik, valamint az 5. §. címe A
megváltási összegek mértéke és felhasználása”. Bizottsága támogatta a rendelet megalkotását,
véleményük szerint jó eredményre vezethet.
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke felhívta a figyelmet arra,
hogy bizottsága az eredeti előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet javasolja elfogadásra.
Harmati László alpolgármester életszerűtlennek tartotta a 253/1997.(XII.20.) Kormány
rendeletet, de nincs más lehetőség, a helyi rendeletet meg fogja szavazni.
Kovács Lászlóné képviselő az előzőekhez kapcsolódóan megjegyezte, hogy az előírások
szerint az 1000 férőhelyes strandhoz 200 parkolót kellene biztosítani. Hiányolta, hogy
előterjesztés felsorolásában nincs egészségügyi intézményeknél parkoló biztosítva.
9
Adamik Jánosné a Polgármesteri Hivatal vezető főtanácsosa közölte, a felsorolás nem teljes,
csak példát írtak. A Kormányrendelet 17 pontban sorolja fel a létesítményeket fajtánként,
természetesen az egészségügyi intézmények is szerepelnek benne.
Fekete József képviselő kifejtette, hogy mivel a rendeletet visszamenőleges hatállyal nem
lehet érvényesíteni, a Strandnál is meglévő engedély van a parkolók kialakítására. A
Sportpályánál és a központban a Spar áruháznál sem kell változtatni.
Barna Márton képviselő megkérdezte, hogy a mozgáskorlátozottak parkolását milyen
arányban kell biztosítani, a helyi rendelet vagy a Kormány rendelet lesz a mérvadó?
Adamik Jánosné a Polgármesteri Hivatal vezető főtanácsosa válaszként tudatta, hogy a
mozgáskorlátozottak parkoláshelyének kialakítását központi jogszabály, valamint a helyi
közlekedési koncepció szabályozza. A mostani rendelet-tervezet nem erről szól.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Cservenák Pál Miklós polgármester az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság módosító
javaslatairól döntést kért, mivel a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság nem értett egyet ezzel.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Lestyán Ádám) mellett az alábbi
határozatot hozta:
125/2010.(III.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete módosító indítványként elfogadja,
hogy a gépjármű parkolóhelyek építéséről és megvalósításáról szóló rendeletet-tervezetben az
5. §. címe A megváltási összegek mértéke és felhasználása legyen.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 5 ellenszavazat (Wagner Márton, Szekeres Józsefné,
Szilágyi Tibor, Lestyán Ádám, Cservenák Pál Miklós) mellett az alábbi határozatot hozta:
126/2010.(III.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete módosító indítványként elfogadja,
hogy a gépjármű parkolóhelyek építéséről és megvalósításáról szóló rendeletet-tervezetben a
4. §. (8) bekezdésben a felülvizsgálhatja és módosíthatja szövegrész felülvizsgálja, és
szükség szerint módosítja szövegre változik.
Cservenák Pál Miklós polgármester az elfogadott módosító indítványokkal bocsátotta
szavazásra a rendelet megalkotását.
10
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének
8/2010.(III.30.) MÖK számú rendelete
a gépjármű parkolóhelyek építéséről és megváltásáról
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete./II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke ismertette az írásos,
táblázatban kiadott, beszámolójukat. A kérelmek száma folyamatosan nő, az időarányos
felhasználás ennek ellenére megfelelő, a kereten belül vannak. Nem tudtak mást tenni, az egy
kérelmezőre eső összeget csökkentették, illetve szigorúan betartották a helyi rendeletben
előírtakat, hogy akinek az önkormányzat felé tartozása van, amíg azt nem egyenlíti ki, nem
részesülhet juttatásban.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
127/2010.(III.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság
által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta.
Cservenák Pál Miklós polgármester is ismertette az átruházott hatáskörben hozott
támogatások időarányos felhasználását. Az első két hónap már egy negyedéves
felhasználással azonos mértékű, de az átmeneti kölcsön formájában nyújtott támogatások egy
rész visszatermelődik.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
128/2010.(III.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester által, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta.
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke felolvasta az írásos
táblázatból, hogy bizottsága által mekkora összegek kerültek szétosztásra a városi
rendezvények, a nemzetközi kapcsolatok, valamint a sport támogatására. Tapasztalatuk az,
hogy egyre több a kérés, egyre több pénzt igényelnének a civil szervezetek, az egyesületek,
valamint az intézmények. Ezzel szemben a keretösszeg csökkentésre került, ezért szükséges
lesz ésszerűsíteni a pályázati kiíráson a jövőben.
11
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
129/2010.(III.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság
által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta.III./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről
Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte Ladányi Zoltán rendőr alezredest, a Békési
Kapitányság vezetőjét, valamint Jakusovszki Zoltán rendőr őrnagyot, a Mezőberényi
Rendőrőrs őrsparancsnokát, a beszámoló elkészítőjét.
Jakusovszki Zoltán őrsparancsnok emlékeztetett arra, hogy egy évvel ezelőtt arról számolt be,
hogy olyan bűncselekmény elkövetőit fogták el, akik több esetben rablást követtek el
Mezőberényben, jó néhány esetben közrend elleni súlyos bűncselekményt, garázdaságot,
számos esetben vagyon elleni bűncselekményt, és jó néhány esetben személy elleni erőszakos
bűncselekményt. Akkor előrevetítette azt, hogy az eredményes felderítéssel el lehet érni, hogy
2009. évben visszaesik az említett bűncselekményfajtáknak a száma, és az eredményes
tevékenységükkel a lakosság szubjektív biztonságérzete is javulni fog. Ezeket az elkövetőket,
2008. év végén előállították, őrizetbe vették, bíróság, ügyészség felé kezdeményezték az
előzetes letartóztatásukat. A bíróság pedig úgy hozott jogerős ítéletet e személyeknek az
ügyeiben, hogy egy percig sem voltak szabad lábon, és jelenleg is jogerős szabadság
vesztésüket töltik. Úgy gondolja, hogy a 2009. évben tapasztalható számadatokra és
körülményekre tekintettel megállapítható, hogy érvényesíteni tudták „a legjobb megelőzés a
felderítés” szinonimát. Csökkenés mutatható a bűncselekményeknél, kivétel talán a
közlekedési bűncselekmények kategóriája. Itt azért mutatkozik valamelyest növekedés, mivel
az ittas járművezetőket egy célirányosabb, hatékonyabb közterületi jelenléttel, közúti
ellenőrzéssel fogták el, és büntető eljárást is kezdeményeztek velük szemben. A Békési
Rendőrkapitányság 2009. évben a megye legeredményesebb kapitánysága lett, amihez a
Mezőberényi Rendőrőrs is hozzátett. A balesetek száma már évek óta hasonlóképpen alakul,
itt eredmény viszont, hogy egyetlen alkalommal sem következett be halálos kimenetelű
közlekedési baleset. Még mindig élen járnak a gépkocsivezetők, mint a baleset okozói.
Mezőberény kerékpáros település, a kerékpárosok és gyalogosok saját biztonsága érdekében a
rendőrőrs tovább kívánja a közterületi jelenlét során ellenőrzésüket folytatni, és amennyiben
szabálysértővel találkoznak, velük szemben következetes intézkedés történik. A feljelentések
száma csökkent a kerékpárosokkal szemben, viszont amennyivel csökkent a feljelentések
száma, annyival nőtt a helyszíni bírságok alkalmazásának száma. Ez arra enged következtetni,
hogy a legegyszerűbben és legkönnyebben feldolgozható eljárások alá próbálják vonni a
kerékpárosokat, gyalogosokat. Úgy gondolja, hogy mindenki számára az a jobb, ha egy
helyszíni bírsággal lerendezhető a büntetés, ha már a figyelmeztetés nem vezet eredményre.
Számos esetben a figyelmeztetés eredményre vezetett és ebben az esetben nem alkalmaztak
helyszíni bírságot vagy feljelentést. Továbbra is ezt a gyakorlatot vallják, és ezt fogják tenni a
jövőben is. Tevékenységük elvégzése során nélkülözhetetlen segítséget kaptak számos
intézménytől. A rendezvények közös szervezésében az OPSKK nagy segítséget nyújtott,
nagyon fontosnak tartják, hogy az együttműködés továbbiakban is magas színvonalon
12
működjön. Az általános iskola, a gimnázium vezetősége is bármikor a legrugalmasabban,
legközvetlenebbül állt a rendőrőrs rendelkezésére. Nem szeretne kihagyni senkit a sorból, pl.
a Családsegítő Szolgálattal mindennapi kapcsolatban vannak, a jegyzővel, aljegyzővel,
szabálysértési előadóval, és más intézmények vezetőivel. Kiemelt fontosságúnak tartotta a
mezőőrökkel kialakított nagyon közvetlen és szoros munkakapcsolatot, amely elsősorban a
külterületi jelenlét fokozására irányul. A Polgárőr Egyesület tagjai is nagyon sokszor vannak
kinn a közterületen, köszönet érte, hiszen ők tevékenységüket úgy hajtják végre, hogy ezért
semmilyen ellenszolgáltatásban nem részesülnek, szabadidejüket áldozzák fel. Az
egészségügyi szolgálat is bármikor, egy rendkívüli halálesetén, vagy közlekedési baleset
esetén első szóra a rendőrség segítségére siet. Véleménye szerint ilyen összefogással a
jövőben is eredményes munkát lehet végezni. Bízik abban, hogy minden intézmény érzi, hogy
a Mezőberényi Rendőrőrs is mindent meg kíván tenni a közös együttműködésért, és ezt a
továbbiakban is fenn kívánják tartani. Nagy köszönet illeti Mezőberény város teljes
lakosságát, a rendőrőrs irányába tett pozitív, negatív hozzászólásokkal segítik a munkát, és
reméli, be tudják bizonyítani, hogy egy olyan rendőrőrs dolgozik a városban, akire lehet
számítani.
Litvai György képviselő áttekinthetőnek és részletesnek tartotta a beszámolót. Megkérdezte,
hogy a kábítószer jelenlétének csökkenése minek az eredménye, felvilágosító, megelőző
tevékenységnek, vagy határozott rendőrségi fellépésnek tudható be? Felvetette, hogy a közúti
gyalogos közlekedés megszüntetése érdekében hatékonyabban oda kellene figyelni a
rendőröknek. Igaz, hogy a járdák sok helyen nincsenek megfelelő állapotban, de a közút a
gépjárművek közlekedésére szolgál.
Kovács Lászlóné képviselő véleménye szerint is szép, tartalmas, mindenre kiterjedő a
beszámoló, elfogadásra ajánlja. Megköszönve a rendőrőrs munkáját, két észrevételt tett. A
lakosság kérése, hogy több gyalogos járőrre lenne szükség, ki kellene terjeszteni a szolgálatot,
ne csak a központi területen legyenek. Sok az idős, egyedül élő ember. Az Árpád utcán a
közelmúltban volt egy besurranó tolvajlás világos nappal, karácsony este a Puskin utcán, a
lelkésznőt világosban megverték az utcán. Sajnálatosnak tartotta, hogy a rendőrség nem vett
részt március 17-én a Humánsegítő Szolgálat rendezésében tartott gyermekvédelmi
kerekasztal megbeszélésen, a rendőrőrs munkájukra továbbra is számítanának, hiszen nagyon
sok hasznos információhoz jutottak az összejövetelen.
Csávás István képviselő kérte, hogy a Luther téri általános iskola vezetésével legyen
egyeztetve, megoldható lehetne-e az Eötvös utcai hátsó kijárat megnyitása a kerékpáros
közlekedés érdekében, mert a Fő utcán nem a kerékpárúton közlekednek az iskolához a
gyerekek és a szülők, hanem az iskola oldalán lévő járdát veszik igénybe. Sérelmezte, hogy az
Eötvös utca Berény étterem felőli oldalán a gépjárművek felállnak a járdára, ott parkolnak,
kiszorítva a gyalogosokat az úttestre. Biztos abban, hogy ezt tapasztalják a járőrök is,
valamiképpen ennek a szokásnak gátat kellene szabni.
Harmati László alpolgármester gratulált a rendőrőrs, rendőrkapitányság elért eredményeihez,
a javuló tendenciákhoz. Kérdése arra irányult, hogy leírásra került, a vagyon elleni
bűncselekmények száma csökkent az előző évekhez képest, ebben nem játszik-e az szerepet,
hogy az illegális falopásoknál az összeghatárt a rendőrség gyakran úgy állapítja meg, hogy 20
13
eFt alatt legyen, így ez szabálysértésnek minősül. Javul ezzel a statisztika, nyomozási munka
kevesebb. A kerékpárlopásoknál is felmerülhet ez a kérdés. Hiányolta, hogy a beszámolóban
nincs kimutatás becsületsértés, rágalmazás megtörténtéről, mert véleménye szerint volt ilyen.
Esetleg még nincs meg a bíróságtól az eredmény, hogy nem szerepel a statisztikában? Kérné
továbbá ismertetni azt is, mit takar a zaklatás fogalma.
Szekeres Józsefné képviselő Csávás István képviselő Eötvös utcai közlekedés felvetését, nem
rendőrséget érintő problémának tartotta. Az iskola azért nem nyitotta meg, vagyis került
bezárásra a hátsó bejárat, mert az Eötvös utca legalább olyan balesetveszélyes, hogy a
gyerekek onnan kimenjenek a Gyomai útra. Az ott lévő garázsoknál sincs elsőbbségadás
kötelező tábla, az utca kövesútja is nagyon rossz állapotban van.
Lestyán Ádám képviselő megjegyezte, hogy az iskola Luther tér felőli részénél sem a
kerékpárutat használják, hanem az egyház parókiája előtti járdán közlekednek. Kérdése a
rendőrős vezetője felé, hogy a lelkésznő megtámadásának ügyében hol tart a nyomozás,
megnyugtató lenne, ha minél hamarabb lezárulna.
Frey Mihály aljegyző hármas minősítésben tette meg hozzászólását. Egyrészt már a Szociális
és Egészségügyi Bizottság elnöke által említett gyermekvédelmi tanácskozással kapcsolatban,
majd lakossági bejelentésekkel, kérdésekkel, valamint a szabálysértési hatóság részéről. A
gyermekvédelmi tanácskozáson nem volt jelen senki a rendőrség képviseletében eljárva. Ezen
a tanácskozáson problémákra hívták fel a figyelmet a rendőrséggel kapcsolatban. A
jelzőrendszer működése nem minden esetben megfelelő, nagyon sok esetben nem történik
meg kellő időben a hatóságok felé való jelzés. Jelezték az éjszaki szórakozóhelyek
ellenőrzésének hiányát. 18 év alattiak tömkelege van a diszkókban, és a rendőrség ezt nem
jelzi. A reggeli iskolába menéskor, és délután hazamenetelnél kellene több gyalogos járőr az
utcára. Nem tartották a gyermekvédelmi tanácskozáson megfelelőnek az intézkedések
hatásosságát. Felmerült még problémaként a fiatalkorúaknak a meghallgatása, sok esetben
nem hívják be a rendőrök a törvényes képviselőt. Volt olyan probléma is, hogy a rendőrök
nem ismerik a gyermekvédelmi ügyben az eljárást, pl. szóvá tették, hogy miért munkaidőn
kívül hívják a rendőröket segítségül. A lakosság részéről azt tapasztalta, hogy tartózkodás van
a rendőrséggel szemben, nem jöttek ide sem feltenni a kérdéseket, félnek a retorziótól. Nem
látják még, hogy kialakulhat a rendőrség és a lakosság között is egy normálisabb viszony, egy
párbeszéd. Egyik ilyen probléma volt a helyszíni bírság. Nem kellőképpen tájékoztatják az
elkövetőt a helyszíni bírságolás menetéről. Megkérte a rendőrőrs parancsnokát, adjon
tájékoztatást a fiatalkorúak bírságolásával kapcsolatban, olyan fiatokkal kapcsolatos
bírságolásról, akik nappali tagozatos tanulók, és nem rendelkeznek jövedelemmel. A lakosság
részéről szóba került, hogy a bejelentés alkalmával próbálják befolyásolni az általuk
elmondottakat, pl. rábeszélik a rendőrök a bejelentőre, hogy nem is volt lezárva a kerékpár, az
illető hiába mondja, hogy lezárta, az kerül a jegyzőkönyvbe, hogy nem volt lezárva a
kerékpár. A lakosság információja szerint a rendőrök abban is igyekeznek befolyásolni a
bejelentőt, hogy vajon ellopták-e az illetőtől a kerékpárt vagy elhagyta azt. A lakosság
részéről szintén kérdés volt, hogy a felelősségre vonás, vagy pénzbehajtás a fontos. Úgy
gondolják, hogy néha az intézkedés jobban elérné a kellő hatást, hogy ha meg volna a
felelősségre vonás, és abból okulhatnának, nem pedig arra menne ki a dolog, hogy csak
fizesse be a megfelelő összeget és akkor azzal le van tudva, mert meg van a bevétel.
Valamilyen szinten a lakosságban kialakult az a tudat, hogy a rendőrség részére a statisztika
14
számít. Arra is kérné a választ, hogy mennyire fontos a statisztika. Érti ezalatt, hogy a
gyalogos és kerékpáros megfogható, 20 ezer forint alatti büntetés szabálysértési ügynek
számít. Szabálysértési hatóságként pedig főbb probléma a tulajdon elleni szabálysértés,
amikor a rendőrség szabálysértéssé nyilvánítja az ügyet, pont az említett 20 ezer forint
értékhatár miatt. Mezőberény területén a falopások terén voltak a legnagyobb problémák.
Ügyészségi állásfoglalást is kért az ügyben, szóbeli információval már rendelkezik is.
Elmondták, hogy ez a gyakorlat, ami Mezőberényben zajlik. A tűzifa érték, mikor a falopás
során tetten érik az illetőt, hogy tolja biciklin, azt árazzák be. Pedig a falopás során kivágnak
egy élő fát, annak van helyreállítási költsége, azt a fát pótolni kell, mindent összevetve, ez
jóval meghaladja a 20 ezer forintot, és akkor már nem szabálysértésnek, hanem
bűncselekménynek kellene minősíteni. Probléma a szakértők érték megállapítása, egy 50-60
eFt-os új kerékpárt, hogy lehet 15 ezer forintra értékelni. Problémát jelent a szabálysértési
hatóságnál a hiányos jelentés, vagy a jegyzőkönyvek hiánya. Több olyan jelentés, jelzés van,
hogy a rendőrségen azért nem vesznek fel jegyzőkönyvet, merthogy az szabálysértés, és nem
kötelesek jegyzőkönyvet felvenni. Ezt a Hivatal részéről helytelennek tartják, mert így előre
minősítik a cselekményt, mielőtt lefolytatták volna az eljárást. 2010. évben már nagyon sok
pozitív fejlődésen és együttműködésen ment keresztül a hivatal a rendőrséggel, de mivel most
a 2009. évi beszámoló értékelése történik, el kívánta mondani az észrevételeket.
Önkormányzati részről is hiányosságnak tartja, hogy pl. kimennek a rendőrök egy kátyú miatt
történ balesethez, és azt nem jelzik a Közszolgáltató Intézmény felé.
Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke közölte,
hogy bizottsági ülésükön is megtárgyalásra kerültek a most felvetett dolgok, ezek
negatívumonként jelentkeztek. Bizottsága mégis elfogadásra ajánlotta a beszámolót, hisz nem
szükségszerű, hogy maximalista legyen a testület, pl. nem a rendőrség az oka, hogy a lakosság
gyalogosan, kerékpárral az úttesten közlekedik. Felhívta a figyelmet, hogy a 46-os úton tenni
kellene valamit, hogy a kerékpárút melletti korlátot (Mátyás kir. Rákóczi sgt. közötti rész) ne
tegyék tönkre. Biztos, hogy az elkövetők megfoghatóak lennének. Véleménye szerint a
közlekedési kultúra hiányát nem a rendőrségen kellene számon kérni. A beszámolót
elfogadásra ajánlotta.
Jakusovszki Zoltán őrsparancsnok az elhangzott felvetésekre reagált. Törekednek a
gyalogosjárőr óraszám növelésére, a beszámolóból is kitűnik, hogy több mint 200 órával
emelkedett a gyalogosan, közterületen ellátott szolgálati órák száma. Amennyiben lehet és
erejük, eszközük lehetővé teszi, ezen tovább akarnak javítani. Kábítószerrel kapcsolatban
elmondta, hogy az elmúlt évben sikerült felderíteni egy csoportot. A felderítés hozzájárult
ahhoz, hogy a későbbiekben ilyen cselekmény nem volt. Egy esetben jutott tudomásukra
olyan cselekmény, amikor nyomozást kellett elrendelniük. Egyéb okból kifolyólag (vidéken
tartózkodtak) kimentették magukat a jelzőrendszer értekezleten való megjelenésről, most
sajnos ez egy ilyen eset volt, eddig nem volt rá példa, hogy ne jelenjenek meg. Másnap
felvette a kapcsolatot a jelzőrendszer értekezletet levezető munkatárssal, aki közölte, hogy
egy emlékeztető készül, amit a rendőrős részére meg fognak küldeni. Előzetesen telefonon
egyeztettek azokról a kérdéskörökről, amelyek felmerültek az értekezleten. Mindig kiemelt
hangsúlyt fektettek, és a jövőben is meg kívánnak jelenni az értekezleteken. A Luther téri
iskolánál a szolgálatot úgy szokták megszervezni, hogy a Fő úton az általános iskolának a
hátsó főbejáratánál lévő parkolóban számtalan esetben hajtanak végre rendőrök
forgalom ellenőrzést. Ez az egyetlen olyan hely, ahol gépjárműforgalom ellenőrzése a
jogszabályoknak megfelelően végrehajtható, és ez az a hely, ahonnan emellett áttekinthető a
15
közlekedés is, úgy a gyalogosközlekedés, mint a kerékpáros közlekedés. Az ott tartózkodás
során nem csak gépjárművezetővel szemben, hanem számos kerékpárossal és gyalogossal
szemben is intézkedtek. A Zebrazsaru programot, ami az általános iskola környékén, mint
kiemelt fontosságú hely, és a főút geometriájából és veszélyeztetettségéből adódóan
problémás területnél tovább fogják folytatni, a polgárőrök bevonásával, és a Jeszenszky utcára
is ki fogják terjeszteni. A zaklatás úgynevezett közvádas cselekmény, amely a rendőrségen
kerül lefolytatásra, és magánindítványra üldözendő cselekmény. Tehát ha felveszik a
feljelentést a bejelentőtől, és nyilatkozik, hogy kíván magánindítvánnyal élni és kívánja az
eljárás lefolytatását a zaklató személlyel szemben, akkor a rendőrség folytatja le, majd
vádemelési javaslattal az ügyészséghez, bírósághoz megy. Ez az eljárás jogi menete.
Becsületsértés és rágalmazás esetében többször folytattak le büntetőeljárást 2009. évben,
valóban volt feljelentés a Mezőberényi Rendőrőrsre. Ezek magánvádas és magánindítványos
cselekmények, külön nem szerepel a rendőrség statisztikájában. Azért nem tüntette fel a
beszámolóban, mert még nem tudja, hogy ezeken kívül még hány becsületsértés, rágalmazás
miatt került sor büntetőeljárás kezdeményezésére bíróságon vagy ügyészségen. A
magánvádas, magánindítványos cselekmény nem a rendőrség hatáskörébe tartozik, csak
abban az esetben, hogyha az elkövető ismeretlen, mint amilyenben folyt is büntetőeljárás.
Ezekben az ügyekben mindenféleképpen próbáltak a törvényesség talaján maradni, úgy
nyomozták le az ügyeket, amelyekben elrendelte a bíróság az eljárást, hogy az jogszerű és
szakszerű legyen. A gyalogosoknál, kerékpáros közlekedőknél számtalan esetben
alkalmaznak figyelmeztetést, csak nyilván ezek a személyek nem biztos, hogy elfogják
elmondani, hogy vele szemben a rendőr figyelmeztetést alkalmazott. Az él legfeljebb
panasszal, akit megbírságoltak, vagy feljelentést tettek vele szemben, és próbálja
elégedetlenségét kifejezni. Nem mérik, mennyi figyelmeztetést alkalmaznak, de nyilván
nagyságrendekkel többet, mint amennyi érdemi intézkedés történik ezekben az ügyekben.
Vannak visszatérő szabálysértők, akin már a sokadik feljelentés sem fog. A lelkésznő
bántalmazásával kapcsolatban annyit tud mondani, hogy jelenleg a megyei rendőr főkapitányság
bűnügyi osztálya folytatja a büntető eljárást az ügyben. A nyomozás
folyamatban van, és addig, amíg a legkisebb esélyt látják arra, hogy az elkövető kiléte
megállapítást nyer, szó sem lehet arról, hogy az eljárás megszűnjön. Természetesen a
Mezőberényi Rendőrőrs, a Békési Rendőrkapitányság, és a Békés Megyei Rendőr főkapitányság
a cselekmény után azonnal megkezdte a tevékenységet. Most már egy
úgynevezett statikusabb szakaszába érkezett a nyomozás, meg kell várni az eredményességét.
Amennyiben az eljárási szabályok szerint meg kellene szüntetni a nyomázást, tovább fogják
folytatni, ha felmerül olyan információ, amely erre jogilag is alapot ad. A rendőrőrs mindig
fontosnak tartotta, hogy mind szabálysértési ügyben, mind az egyéb eljárási cselekményeknél
tisztán lásson. Fontosnak tartotta megjegyezni, semmi oka nincs annak, hogy a szabálysértési
értékhatárba kerülnek megállapításra az aljegyző által említett ügyek. A rendőrőrsön tett
feljelentésekben, amiben kötelesek eljárni, szaktanácsadói véleményt kell beszerezni az
eljáráshoz. Egyedi szaktanácsadó a keletkezett iratok alapján, vagy a mellékelt
fényképfelvételek alapján megállapítja, hogy az eltulajdonításkori értéke mennyi az érintett
tárgyaknak, és ennek függvényében teszik meg a lépéseket. A tulajdoni szabálysértésben is a
rendőrség nyomoz 2010. január 1. óta, nyilván ezt is statisztikailag mérni lehet, nem érdeke a
rendőrség az, hogy ezek szabálysértések legyenek, vagy pedig büntető eljárás keretében
kerüljenek levizsgálásra. A fiatalkorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot alkalmazni,
csak szabálysértési feljelentést tenni, de aki a 18. életévét betöltötte, azzal szemben helyszíni
bírság alkalmazható a jelen jogszabályok szerint. Amennyiben nem fogadja el a helyszíni
bírságot, mint bárki más állampolgárral szemben, szabálysértési feljelentés készül.
16
Cservenák Pál Miklós polgármester kifejtette, az hogy egy településen milyen a közbiztonság,
az ott lakók biztonságérzetét döntően meghatározza. Mezőberényben is a statisztika
bármennyire szép, az utóbbi időben elég sok olyan esemény történt, ami korábbiakban nem
volt szokásos. Pl. a lelkésznő sérelmére elkövetett cselekmény, Nádas sörözőben lévő rablás,
megszaporodtak a kerékpárlopások, az erdő, fa kivágások. Ezekkel valamit tenni kell. A
képviselők is azért hozták fel a különböző dolgokat, hogy oda kell figyelni. Szeretné
mindenki, ha hasonló események nem történnének meg, elejét kell venni példa statuálásával.
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági
Bizottság javaslatát bocsátotta szavazásra.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
130/2010.(III.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Rendőrőrs 2009. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.
Cservenák Pál Miklós polgármester indítványozta, hogy mivel Dr. Varga István és Dr. Kaszai
Balázs ügyvédek megjelentek az ülésen, következő napirendként legyen még meghallgatva a
polgárőrség munkája, mivel kapcsolódik a rendőrségi munkához, de ezek után az ügyvédek
tájékoztatója kerüljön elővezetésre. A napirendi pontok változtatását kérte elfogadni.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
131/2010.(III.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét annyiban
módosítja, hogy a V./ számú napirend -Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
munkájáról- előtt tárgyalja meg a VI/A. -Dr. Varga István ügyvéd tájékoztatója – napirendet.IV./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület munkájáról
Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntötte a Mezőberényi Polgárőr Egyesület elnökét
Szota Róbertet.
Szota Róbert egyesület elnöke közölte, hogy a polgárőr egyesület 2009. évben is teljesíteni
tudta azt, amit a 2008-as munkatervében elfogadott, hogy a közterület-szolgálat
megnövelésével hozzájáruljon a közterületen elkövetett jogsértések visszaszorításában. Az
írásos beszámolót ismertette az érdeklődők tájékoztatása érdekében. A beszámolójuk
(munkaterv) utolsó oldala utolsó mondatában elírás történt, 2011-es év értendő a kért
támogatást illetően.
17
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, hogy bizottsága
a beszámolót jónak ítélte meg, elfogadásra javasolják. Gratulált az egyesület elnökének abból
az alkalomból, hogy ebben az évben a Polgárőr Érdemkereszt Arany-fokozatában
részesítették.
Harmati László alpolgármester elismerését fejezte ki a kitüntetéshez, és az egyesület végzett
munkájáért. Megkérdezte, hogy szolgálatban lévő polgárőr használhatja-e magántelefonját
magánbeszélgetés lefolytatására? Vannak-e itt a teremben olyan személyek (kivétel a
rendőrség képviselőit), akik valamilyen utasítást adnak az egyesületnek, vagy kérnek valamit,
hogy hogyan végezzék munkájukat, illetve a munkavégzésükről tartoznak-e beszámolási
kötelezettséggel? Igaz-e az az állítás, hogy az egyesület egyik tagja valamelyik párt
nyomására, utasítására cselekszik?
Szota Róbert egyesület elnöke válaszolt a feltett kérdésekre. A polgárőrnél lehet magántelefon
szolgálat ellátása közben, és nyugodtan használhatja is. A polgárőrség nem alárendelt, hanem
együttműködő partnere pl. az önkormányzatnak. Semmilyen külső nyomás hatására nem
adnak ki információkat. Információ kiadása csak a rendőrség felé történhet. Polgárőr lehet
politikai párt tagja, csak polgárőr gyűlésen illetve polgárőr rendezvényen párt agitálást,
pártfunkcióval való kérkedést nem lehet megtenni. Véleménye szerint a polgárőrség munkája
abszolút mentes a politikai pártoktól.
Harmati László alpolgármester nem értette, miért nem kérte ki magának az egyesület, mivel
néhány elektronikus és írott helyi médiumban megjelent, hogy az egyesület kinek az
utasítására (Fidesz és Harmati László besúgó hálózatot épített ki) cselekszik. Ha ez nem igaz,
miért nem kérték ki, és tették meg a kellő jogi lépéseket.
Szota Róbert egyesület elnöke közölte, hogy az internetes fórumokon elhangzottakra az az
álláspontja, ha valakinek problémája van, keresse fel személyesen, ha tud, segítséget nyújt. A
polgárőrség nem besúgó hálózat, egy független civil szervezet, politikai párttól mentesen.
Harmati László alpolgármester azt sem értette, hogy Dombi András miért lett felfüggesztve a
polgárőrségnél. Az igaz, hogy leszedett egy-két plakátot, de azok nem minősültek választási
plakátnak.
Szota Róbert egyesület elnöke válaszként elmondta, hogy a történtekről szóbeszéd útján
értesült, majd Dombi András felkereste és elmondta, hogy mi történt az adott éjszaka
folyamán. A Polgárőrség szeretné kivonni magát az ilyen belháborúkból, ezért az elnökség
úgy döntött, amit Dombi András is elfogadott, hogy nincs kizárva az egyesületből, de mivel
ebben az évben választási év van, az aktív szolgálatától eltekintenek. Ettől függetlenül
ugyanolyan rendes tagja az egyesületnek, csak nem szeretnék, hogy a jövőre nézve az
alakuljon ki, hogy az egyesület úgymond besúgó hálózatként működik.
18
Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bölcs
intézkedésnek tartotta az egyesület elnökségén döntését. Bizottsága a Polgárőr Egyesület
beszámolóját átbeszélte, azt elfogadásra ajánlották.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
132/2010.(III.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Polgárőr Egyesület
2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
VI/A. Dr. Varga István ügyvéd tájékoztatója – szóbeli
Cservenák Pál Miklós polgármester elöljáróban elmondta, hogy Tomka Mihály Mezőberény,
Vadász u. 4. szám alatti lakos ismételten levelet írt a fórumozók nevében, amely majd a
bejelentések 9-ik pontjaként megtárgyalásra kerül. Tomka Mihály nehezményezi Dr. Varga
István ügyvéd közreműködését, ezért is kérte fel az ügyvéd urat, adjon választ arra, hogy
hogyan lett a testület által benyújtott perből magánvádas ügy, és számoljon be az összes,
jelenleg folyó ügyről, ismertetve, hogy mire kötött szerződést a képviselő-testület,
önkormányzat a Dr. Varga István ügyvédi irodájával.
Dr. Varga István ügyvéd előadta, hogy különböző önkormányzatokkal van megbízása, de
ilyen jellegű felkérésnek még nem tett eleget. Azonban az ügy szokatlansága
mindenféleképpen indokolttá teszi, hogy a bizonyos feltolult vagy felvetődött kérdésekre
megpróbáljon kollegájával, Dr. Kaszai Balázs ügyvéddel megválaszolni. Mezőberény az
ügyek sokaságával látta el az irodájukat, a tartós megbízásnak csak egy kis szegmense a
polgármester által ismertetett ügy. A holnapi napon is lesz egy tárgyalás a Munkaügyi
Bíróságon. A polgármester által ismertetett üggyel kapcsolatban is az a feladata az ügyvédi
irodájának, hogy minél hamarabb lezárják, mind a polgármester úr, mind a képviselő-testület,
mind a mezőberényiek megnyugtatására. Azt gondolja, egy kicsit túldimenzionált a T betűs
embernek” az ügye, valamilyen módon lokalizálni kell. Az elmúlt év októberében kereste
meg a polgármester, a képviselő-testület az irodáját. Peres ügyekben, részben peren kívüli
ügyekben is, amellyel megtisztelik az irodát, ellátják képviseletét. Nyomatékosan
kihangsúlyozta, hogy amikor az első becsületsértéses rágalmazás ügy felvetődött, itt nem a
polgármester személyéről, nem az egyes képviselők személyéről volt szó, hanem a képviselő-
testület, önmagában a mezőberényi képviselő-testület, legitim képviselő-testületnek a
becsülete, jó hírneve forgott kockán. Az ügyvédi irodájának az volt az álláspontja, és most is
az az álláspontjuk, hogy itt az egész képviselő-testületnek a becsületéről van szó, és az hogy
az egyik bírósági titkár, vagy a korábban tárgyaló bíró ezt másképp látta, ez nem jelenti azt,
hogy a jelenleg majd tárgyaló bíró, aki Orosházáról érkezett, neki nem lehet ugyanaz az az
álláspontja, mint az ügyvédi irodájának. Az egész dolog azzal indult, hogy a képviselő-testület
egészének a jó hírneve, becsülete forgott veszélyben. Amikor az ügyet elvállalták, már nem
csak a képviselő-testületről, nem csak a polgármesterről volt szó, hanem személyéről,
irodájáról szóló adatokat is megjelentettek a hírportálon. Ami az internetes portált illeti, ott
egészen elképesztő dolgok jelentek meg. Az a véleménye, hogy ennek a dolognak egyetlen
törvényes útja és lehetősége van, a mai szabályozások szerint bírósági úton kell a testületnek,
a polgármesternek és mindenkinek orvosolni a sérelmét. Kihangsúlyozta, hogy tapasztalatuk
szerint nagyon jó dolog a magánvádas ügy, a becsületsértés és a rágalmazás
19
szankciórendszere ma Magyarországon nem elegendő. Az a pénzbüntetés, amit ki szoktak
szabni, az általában nem rettenti el a becsületsértő, rágalmazó kijelentéséket tevő embert. Az
az álláspontjuk, hogy polgári pereket kell indítani, ezek a polgári perek részben folynak is. A
polgári per során kártérítési felelősséggel tartozik az, aki alaptalanul állít a képviselő-
testületről, a polgármester úrról, a polgármester hozzátartozóiról, valamelyik képviselőnek a
hozzátartozóiról dolgokat, valakinek az emberi méltóságát, jó hírnevét, személyiségi jogait
durván megsérti. Arra kaptak felhatalmazást, természetesen törvényes eszközzel, hogy
érvényt szerezzenek a mezőberényi képviselő-testület tagjai, tisztségviselői jó hírnevének.
Már vannak komoly eredmények, van a megyei bíróságnak végzése. Az más kérdés, hogy az
ideiglenes intézkedés meghozatala után is ugyanúgy irogatnak az internetes portálon
keresztül, hát majd ennek is a következményeit az illető fogja viselni. Magyarországon
jogállam van, tehát a jogállami eszközökkel lehet csak fellépni. Az biztos, hogy eléggé hosszú
időn keresztül, eléggé sötét időszak volt az elmúlt egy, másfél esztendőben, célszerűbb lett
volna hamarabb megállítani. Semmi különös nincs a megbízásukban, ugyanúgy járnak el,
mint más önkormányzat képviseletében. Sok feladat van most, amit az irodának meg kell
oldani.
Dr. Kaszai Balázs ügyvéd beszámolt arról, hogy az ügyvédi iroda az önkormányzat
megbízásából több polgári, munkaügyi perben látja el a képviseletet. Konkrét ügyek:
- Mezőberény város jegyzője ellen indított –hozzátéve, hogy tévesen- pert Csák Csaba a
Munkaügyi Bíróság előtt, egy közszolgálati jogviszony megszüntetésével kapcsolatos jogvita
vonatkozásában. Itt az első tárgyalás érdeminek nem volt nevezhető, tekintettel arra, hogy a
bíróság felhívására is a keresetet kiterjesztette Csák Csaba a Polgármesteri hivatalra. Az
önkormányzat és a jegyző kiemelt segítségével az ellen kérelmet ebben a körben
előterjesztették, a felperesi keresetet alátámasztottan, tényállásszerűen és jogi indokokkal
megjelölve is alaptalannak találják az ügyben. Ezen a héten lesz az első érdemi tárgyalás.
- Szintén Mezőberény város jegyzője ellen terjesztett elő -álláspontjuk szerint szintén tévesen a
Csárdaszállási Agrár Zrt. államigazgatási jogkörben okozott kár megfizetése iránti pert,
ebben az ügyben szintén nem történt érdemi tárgyalás még, szintén a héten lesz az első
tárgyalás, az ügy kezdeti szakaszban van.
- Már hosszabb ideje folyamatban van Mezőberény Város Önkormányzata alperese ellen a
Békés Megyei Főügyészség által, először a Munkaügyi Bíróságon, majd áttétel útján a Békés
Megyei Bíróságon egy ügy. Egyelőre most hatáskörre kijelölt bíróság nincsen, jelenleg a
Fővárosi Ítélőtábla előtt van. Álláspontjuk szerint egy permegszüntetéssel roppant egyszerűen
le lehet majd zárni az ügyet, figyelemmel arra, hogy a főügyészség egy képviselő-testületi
határozattal kapcsolatban élt ügyészi óvással. Érdemi részbe sem került az eljárás,
álláspontjuk szerint már pusztán a felperes személye sem megfelelő, tehát nem tárgyalható
ilyen jogszabályi keretek között ez a jogvita. Ezt érdemben eldönteni nem lehet, de az érdemi
részét még szintén nem tudta vizsgálni a bíróság, mert egyelőre még azt sem tudják eldönteni,
hogy van-e hatáskörrel rendelkező magyar bíróság ebben a körben. Határidőt sem tudnak
mondani, mert a tárgyalás mellőzéses, egy-két-három hónapon belül lesz vagy kijelölő, vagy
per megszüntető végzés, érdemi részében nem tudott még a bíróság vizsgálódni.
-A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága előtt van folyamatban, Wéber Gábor ügyében
egy munkaügyi per, ami felülvizsgálati szakaszban van, egyébként egy jogerős határozat
rendelkezésre áll, amely nem végrehajtható, mivel a Legfelsőbb Bíróság a végrehajtását
felfüggesztette. Az ügyben, tudomásuk szerint –informálisan mondva- valószínűleg
megszületett már az ítélet, de írásban foglalva ez még nem áll rendelkezésre, illetve az ügyben
tárgyalás mellőzésével került sor határozathozatalra. Nincs jelenleg eljárási mód arra, hogy a
határozat tartalmát megtudják, meg kell várni a kézbesítést.
20
- Tomka Mihállyal kapcsolatban egy büntetőeljárás van a Békési Város Bíróság előtt
folyamatban. A képviselő-testület határozata alapján került sor feljelentés megtételére. A
bírósági titkár megtartotta az első személyes meghallgatást, kijelölték az eljáró bírót, aki
felhívta az ügyvédi irodát az egyes képviselőkkel kapcsolatban arra vonatkozóan, hogy
melyik képviselőnek, milyen mértékben sértette meg a személyiségi jogait, illetve a jó
hírnevét, becsületét. Azt követően tanácsváltozás történt, így a büntető eljárás szabályai
szerint, megismételt eljárás útján, új bíró kijelölése mellett, egy orosházi bírósági elnök jár el
az ügyben. Megtörtént a személyes meghallgatás és az érdemi tárgyalás április közepén
várható. Nagy valószínűséggel azon a tárgyaláson a büntető eljárást első fokon le is tudják
zárni.
- Tomka Mihály másik, a Békés Megyei Bíróság előtt folyamatban levő pere, a közérdekű
adatok nyilvánosságához való hozzáféréssel függ össze. Ez is egy hatályon kívül helyezett
eljárás. Ebben tulajdonképpen érdemi tárgyalás, mivel hatályon kívül helyezésre került sor,
most kezdődik még egyszer, a Hivatal segítségével az ellen kérelmet megtették. Az érdemi
tárgyalás ki van tűzve. Az önkormányzat ezt a pert első fokon megnyerte, másodfokon pedig
nem elbukta, hanem új eljárás lefolytatására lett kötelezve, így ebben sem tud befejező érdemi
határozatot mondani.
A Tomka ügyben születnek határozatok, folyamatba vannak téve, bűntető eljárás, polgári peres
eljárás, egyéb olyan jogi eszközök, amik rendelkezésre állnak a magyar jogszabályok szerint.
Most született egy határozat, bár nem az önkormányzat ennek a pernek a felperese, de mégis
az ügyvédi irodával függ össze, és az alperes Tomka Mihály. Ideiglenes intézkedéssel a Békés
Megyei Bíróság eltiltotta Tomka Mihályt, hogy meghatározott személyre vonatkozóan bármit
a cikkében leközöljön. Ez annyit jelent, hogy amennyiben Tomka Mihály ezt a magatartását
nem hagyja abba, úgy megvannak azok az eljárási eszközök -amiket a Békés Megyei Bíróság
is kezd most már alkalmazni-, hogy konkrét személyekre vonatkozó, konkrét
nyilatkozattételtől eltiltsa a bíróság. Megszegése pénzbírság lehet, illetve egyéb szankciók,
rendbírság, stb. Ennek nyilván meg lesz a társadalmi következménye, a jogi
következményeket pedig valamennyi esetben alkalmazni kívánják majd.
Dr. Varga István ügyvéd kiegészítésként előadta a Békés Megyei Főügyészséggel kapcsolatos
perrel, hogy a tárgyalás után rövid idővel már az internetes portálon rajta volt, hogy mi történt
a bíróságon. Tomka Mihály hívta fel a bírósági titkárt, aki tájékoztatta arról, hogy mi történt a
tárgyaláson. Hamarabb tudták a hírt, mint ahogy ő azt a polgármester úrnak telefonon el tudta
volna mondani. Ezek már jogalkotási és jogalkalmazási kérdések, reméli, hogy a közérdekű
bejelentések, javaslatok és panaszok című jogszabály, a bírósági tájékoztatás rendje
valamilyen szinten majd meg fog változni, nem lehetne büntetlenül mindenről tájékoztatni.
Cservenák Pál Miklós polgármester beszámolt még arról, hogy az iroda megbízást kapott a
Bútoripari Zrt. vásárlásával kapcsolatos szerződést érintően is.
Hoffmann Dániel képviselő kihangsúlyozta, hogy a képviselő-testület 15 tagja szavazta meg
annak idején a Tomka Mihály féle pernek az indítását, személy szerint nem volt benne, mert
úgy tudja, testület nem indíthat pert. Az egy más kérdés, hogy a testületben lévő tagok
indíthatnak pert, becsületsértés vagy rágalmazás, vagy bármilyen más ügyben. Kiderült, hogy
átalakult a feljelentés magánvádas perré, és ennek egyenes következményeként néhány
képviselő-testületi tag társa nem kíván részt venni a pereskedésben. Felhívta a polgármester
figyelmét, hogy a határozat kerüljön visszavonásra, mert ebben az esetben már nem ül. Az
21
ügyvéd pedig, ha a képviselő-testületnek a képviseletéről beszél, akkor azt az ő nevében ne
tegye, mert személy szerint ebbe a testületbe úgy jött -ahogy az Alkotmánybíróság
fogalmazott-, hogy a testületben lévő és a politikára beállt emberek tűrni kötelesek több
mindent, mint az egyszerű ember. Ebből adódóan nem kívánja, hogy az ügyvéd a dolgait
képviselje. Mondtak sok mindent személyéről, de tudomásul veszi, hogy aki idekerül az úgy
kell, hogy viselkedjen, mint a „normális Rákóczi utcai lányok, nehogy megsértődjön már,
hogy ha valaki arra megy és le akarja szólítani”. Ha nem végzi el úgy a munkáját, ahogy kell,
és ezért rosszat mondanak, saját becsületét majd megvédi.
Dr. Varga István ügyvéd kihangsúlyozta, hogy tiszteletben tarja mindenki álláspontját, de egy
képviselő-testületnek tagjai vannak. Egy magánvádas eljárásnál, amely meg is történt, egy-két
képviselő a magánvádas résztől elállt, meg lehet tenni. De ha önmagában a képviselő-
testületről van szó, akkor mindenki - pártállástól függetlenül - becsületéről, jó hírnevéről kell
beszélni. Az Alkotmánybíróság valóban kimondta, hogy a közszereplőknek többet kell
eltűrni, de egyetlen közszereplő sem tűrheti azt el, hogy becsületét, jó hírnevét,
személyiségjogait megsértsék.
Harmati László alpolgármester megkérte Hoffmann képviselőt, ne vonjon le pl. olyan
következtetéseket, hogy a Polgárőr Egyesület nagyon helyesen tette, hogy nem perelt. Kikéri
azt is, hogy a testületet ne hasonlítsa pl. a Rákóczi utcai lányokhoz, aki ilyet mond, azt is
minősíti. Megkérdezte az ügyvédet, hogy büntetlenül lehet-e olyan képet feltenni az
internetre, ami a polgármesterre nézve „előnytelen”.
Dr. Varga István ügyvéd közölte, a kép miatt egy következő fejezet indul. A kép a
polgármestert ábrázolja Adolf Hitler és egy Sztálin nevű ember társaságában, Diktátorok
címmel. Ez olyan szintű megjelentetés, hogy véleménye szerint ez nem csak a polgármestert,
hanem a képviselő-testület egészét, az összes mezőberényi polgárt sérti. A „Don Quijote”
ideje lejárt, valami mögöttes szándéknak kellene itt lenni, hogy nap, mint nap, hétről hétre
mindenféle nyugvópont nélkül csinálja ezt valaki. A polgármester felhatalmazta, hogy lépjen
az ügyben. Majd mikor kártérítést kell fizetni, el fog gondolkodni valaki, hogy Sztálinhoz
vagy Hitlerhez hasonlítsa a polgármestert. Ennek ez a megoldása, nem kell itt becsületsértés,
rágalmazás, magánvád, hanem kártérítési pert kell indítani.
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, az említett ügyben is be fog indulni a per, ezt
már nem nézi el, lehet, hogy hamarabb kellett volna lépnie. Biztos be fog indulni mások
részéről is a bírósághoz fordulás, ha ez a gyakorlat folytatódik.
Kovács Lászlóné képviselő megkérdezte, mióta az önkormányzat ügyvédje Dr. Varga István,
és milyen díjazással? Ezek a felsorolt perek ebbe a havidíjazásba beleférnek-e? Akik
magánvádas eljárást indítanak, azok fizetnek-e ezért külön? Ez foglalkoztatja a lakosságot.
Személyes kérdés, hogy a testületből 5-en visszaléptek a magánvádas eljárástól, egyébként
mikor szavazott, ugyanaz lett volna az elképzelése, hogy állítsák meg valahogy a sértéseket,
mert erre annyi energia elmegy az érdemi munkától elvonva, hogy ez már képtelenség.
Viszont most kaptak egy újabb idézést, nem kíván részt venni rajta. Hogy van ez?
22
Dr. Varga István ügyvéd válaszként elmondta, hogy a megbízási szerződés emlékezete szerint
az elmúlt év októbere óta van. A megbízási szerződés kiterjed minden peres és peren kívüli
ügyre, amiben a polgármester és polgármesteri hivatal utasítására az irodának részt kell venni.
Ennek a díjazása ügyvédi titoktartásra hivatkozva az irodára és a hivatalra tartozik. Erre nem
kíván válaszolni, bár ez nem titok, abban az esetben, ha a polgármester, jegyző ezzel
ellentétes álláspontot képvisel, ismertetni lehet. Az elállással kapcsolatban kifejtette, hogy aki
elállt a magánvádtól, annak természetesen az ügy megszűnt. Idézést miért kaptak azt nem
tudja, a beadványt maga részéről elkészítette. Ami pedig az esetleges közszereplőknek a
magánjellegű ügyeit illeti, azt hiszi, nem lehet összekeverni, nem szokott olyan hibát
elkövetni, hogy valakinek az ügyét, aki megkeresi, közpénzből képviselnék. Természetesen
erről szó nincs. Aki magánemberként vagy más megbízást adott az irodának, külön aktája
van, és külön fogja képviselni, külön díjazás ellenében. Az önkormányzatnak az iroda havi,
állandó díjazásért dolgozik, az ügyek számától teljesen függetlenül. Ennek van hátránya és
előnye.
Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy szíve szerint az összeget is
elmondaná, de az ügyvéd úr kívánságát figyelembe veszi. Közölte, hogy a díjazás tartalmazza
az összes megkötött szerződés, ügy költségét. Természetesen ezeknek a költségeknek lesz egy
másik oldala is, amikor a pervesztesnek fizetnie kell. Korábbiakban, az eseti ügyekre 200 eFtos
megbízás volt az ügyvédi iroda felé, akkor meg volt határozva az összeg azzal, hogy ha
másodfokra kerül az ügy 50%-al több, és így emelkedik. Jelenleg van hat peres ügy, és van
egy átírási megbízás. A havi ügyvédi díjazásban minden költség szerepel, ami azzal
kapcsolatos. Véleménye szerint az a része az ügynek, hogy 15 képviselő tett feljelentést, az
még nincsen eldöntve, hogy a bíróság hogy kezeli. Véleménye szerint ez még úgy szerepel,
hogy a képviselő-testület tagjai tettek feljelentést, nem egyénileg történt. Az egyéni dolgait,
azt természetesen mindenki saját maga intézi.
Dr. Kaszai Balázs ügyvéd az idézéssel kapcsolatban elmondta, hogy a magánvádas eljárásnak
az első eljárási cselekménye egyszemélyes meghallgatással kezdődik, ahol, ha a feljelentők
részéről valaki nem jelenik meg, akkor az ő esetében az eljárás megszüntetésre kerül. Higgyék
el, hogy az eljárás megszűnt. Mi okból kaptak mégis idézést és milyen minőségben, továbbra
is magánvádlóként, vagy feljelentőként, vagy esetleg tanúként, nem tud válaszolni rá, mert a
bizonyítási eljárásban felmerülhet annak a lehetősége, hogy meghallgatják tanúként. Az nem a
képviselő-testület és nem az ügyvédi iroda hatáskörébe tartozik, hogy ki küld kinek idézést.
Azt hiszi, jelenesetben valami téves idézés kiküldése történhetett. Rá lehet telefonon kérdezni.
Amennyiben az irodájuk küldte az idézést, tekintsék azt tárgytalannak, de ha a bíróság küldte,
jelenjenek meg, mert annak más oka lehetett.
Hoffmann Dániel képviselő Harmati László megjegyzését visszautasította. Nem hasonlította
senkihez a testületet, egy mondát hozott köztudomásra. Emlékeztetett arra, hogy bizottsági
ülésen a polgármester úrtól az hangzott el –és most itt nem hangzott el- hogy egyszeri, egy
évre szóló szerződés megkötése történt az ügyvédi irodával. Tehát 12 hónapra 3 millió Ft
erejéig –egyszer, egy évben-, utólagos bejelentés mellett joga van a polgármesternek.
23
Cservenák Pál Miklós polgármester megerősítette, hogy 1 évre szóló szerződés van megkötve,
az összeg alatta van az ismertetett mértéknek.
Harmati László alpolgármester véleménye szerint méltatlanul sok időt beszélnek a „T nevű
emberről”, és megkérte Hoffmann Dániel képviselőt, hogy mondabeli hasonlattal se illesse a
testületet, olyan lányokkal ne hasonlítsa össze. Tudatta, hogy az internetes fórumon most sláger
a törvénytelen közbeszerzések. A testület egyhangúlag szavazott a pályázatoknál, a malom
bontásánál is, a Hosszú-tó kérdésében is egyhangú szavazás volt. Igaz, hogy „esküszegők”
csak 9-en vannak, akik kimaradtak a perből, nincsenek feltüntetve esküszegőknek. Ez is egy
súlyos vád, mert nem tartja magát esküszegőnek. De aki nem tesz feljelentést, az most jó az
internetezők szemében, mert nem pereskednek.
Szekeres Józsefné képviselő emlékeztetett arra, hogy a jogsértők kifejezés azokra a dolgokra
vonatkoztak, amikor Onody Gyuláné igazgatói kinevezését az ügyészség és a Közigazgatási
Hivatal törvénytelennek minősítette. Azóta van fenn a névsor az interneten.
Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye az, hogy akkor sem volt jogsértő senki, még
senki ki nem mondta, hogy ki a jogsértő.
Dr. Varga István ügyvéd tudatta, hogy az ügyészséggel való pereskedés a szakmai
pályafutásának egyik csúcsa. Egy polgári perben a Békés Megyei Főügyészség második
embere van felperesi pozícióban. Soha ilyen bizonytalan felperesi pozíciót nem látott még
szakmailag. Hosszú tárgyalások után a Békés Megyei Bíróság úgy foglalt állás, majd aztán
most a tanács, aki ezt tárgyalta, hogy érdemben nem tudnak foglalkozni az ügyel, mert nincs
hatáskörük. Az önkormányzat számára kedvező végzést megfellebbezte azzal, hogy a Békés
Megyei Főügyészségnek nincs perindítási joga, nincs perbeli legitimációja, tehát az Ítélőtábla
hozzon végzést, és utasítsa el a Békés Megyei Főügyészségnek a keresetlevelét.
Cservenák Pál Miklós polgármester kihangsúlyozta, az természetes, hogy az ügyvédi költség
megtérítése az ügyészséggel szemben is kérve lesz.
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az ügyvédi
tájékoztató tudomásulvételét.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
133/2010.(III.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Varga István orosházi ügyvéd
tájékoztatóját, hogy milyen ügyek képviseletére kapott megbízást, tudomásul vette.
24V./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról
Halász József ÖTE elnök szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni.
Hoffmann Dániel képviselő megállapította az írásos anyagból, hogy az egyesület minden
olyan munkában részt vesz, ami negatívumként (tűz, víz, stb.) jelentkezik a városban. A tagok
tisztességgel ellátják a feladatukat, díjazást ezért nem kapnak. Minden elismerés és köszönet
megilleti őket. Kívánta, hogy ezt a munkát az egyesület mindig megújulva, nagyon sokáig
tudja végezni az egész város javára. Javasolta a beszámoló elfogadását.
Barna Márton képviselő visszaemlékezett arra, hogy a tűzoltó egyesület meg tudott újulni,
elismerés érte Halász József elnöknek is, aki a gyerekeket maga köré tudta csoportosítani.
Csávás István képviselő tudomása szerint egy újabb eszközzel gyarapodott az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület eszközállománya, kérné ismertetni, hogy mire használhatják?
Fekete József képviselő megköszönte az egyesület munkáját a Városi Közszolgáltató
Intézmény nevében is, reméli, hogy együttműködésük a város javát szolgálja a jövőben is.
Halász József ÖTE elnök megköszönte az elismerő szavakat. Valóban mindent megtesznek
annak érdekében, hogy a legjobb tudásuk szerint, önként, ahogy az alapszabályukban rögzítve
van, önzetlenül végezzék munkájukat. Hoffmann Dániel a felügyelő bizottság tagja, ismeri az
egyesület pénzügyi helyzetét. Valóban többen csatlakoztak az egyesülethez, elég sokszínű a
csapatuk. Németországból tudtak beszerezni egy olyan vágó-bontó készüléket, amellyel
totálkáros, karambolos autókból embereket lehet kimenteni. Beszerzési költsége 300 eFt volt,
egy új géppel teljesen egyenértékűen használható. Vannak embereik, akik kezelni tudják. A
Város Közszolgáltató Intézménnyel a munkakapcsolat korrekt. Az egyesület 3 pályázatot
nyújtott be, reméli esélyesek lesznek. Köszönet az önkormányzatnak, hogy az egyesület
kérelmét pozitívan bírálták el a külkapcsolatok támogatásánál. Köszönetet mondott a
támogatóiknak, a mintegy 40-50 mezőberényi vállalkozónak, valamint az SZJA 1%
felajánlóinak.
Cservenák Pál Miklós polgármester tudatta, hogy az egyesület közgyűlésén részt vett, az
anyagot már akkor megismerte. Az egyesületnek további jó munkát kívánt a jövőben is.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
134/2010.(III.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2009. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul vette, további jó munkát kívánva.
25VI./ Közbeszerzési terv elfogadása
Borgula Péter beruházási csoportvezető, mint előterjesztő, az írásos előterjesztéshez szóbeli
kiegészítést nem kívánt tenni.
Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette,
hogy bizottsági ülésükön egy felvetés történt, a geotermikus energia hasznosítás kapcsán
megjelölt összegnek a pontosítását kérték. Egyebekben a beszámolót elfogadásra ajánlották.
Borgula Péter beruházási csoportvezető válaszként előadta, hogy az építési beruházások
között szerepel a geotermikus energia kivitelezése, 492.200 eFt nettó költség lett
megállapítva, ÁFA-val együtt 615 millió Ft körüli összeg jön ki. A fennmaradó, durván 76
millió Ft az pedig a már elkészített engedélyes tervekre, hatósági engedélyekre, műszaki
ellenőrzésre, könyvvizsgálatra és az egyéb költségekre vonatkozik. Tehát az építési
beruházások között csak a kivitelezést kell megjelölni.
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke, bizottsága
támogatásával elfogadásra ajánlotta a közbeszerzési tervet.
Kovács Lászlóné képviselő megkérdezte, hogy a csere felépítményes teherautó beszerzés
miért nem került be a tervbe?
Borgula Péter beruházási csoportvezető válaszként közölte, az említett beruházás egy
megismételt eljárás. A tavalyi évben elkezdődött, az idei évben meg lett ismételve, mert
eredménytelen volt az eljárás.
Több észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a közbeszerzés terv
elfogadását.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
135/2010.(III.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 5. §-a, valamint az Önkormányzat közbeszerzésekről szóló Szabályzata
alapján Mezőberény Város Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési tervét elfogadja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint
Borgula Péter beruházási csoportvezető tájékoztatásként közölte, hogy a törvényi rendelkezés
alapján 5 napon belül közzétételre kerül az interneten Mezőberény Város Önkormányzatának
2010. évi közbeszerzési terve.
26VII. napirend
Tárgy: Bejelentések
VII/1. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető 5 állami támogatással kapcsolatos átcsoportosítás
írásos anyagát ismertette. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat
elfogadásra ajánlotta.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
136/2010.(III.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város 2009. évi költségvetése:
7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül az
Önkormányzatok költségvetési támogatása,
Központosított támogatások előirányzatát csökkenti: „-„ 13003 eFt-tal
(2009. évi bérpolitikai intézkedések)
és ezzel egyidejűleg
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül:
Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék terhére csökkenti: - 13003 eFt-tal
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
A képviselő-testület15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
137/2010.(III.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város 2009. évi költségvetése:
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül:
Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék terhére csökkenti: 2.232 eFt-tal
és ezzel egyidejűleg
1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát csökkenti - 140 eFt-tal
ezen belül:
- Személyi juttatások előirányzatát - 110 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát - 30 e Ft-tal
2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát megemeli:789 eFt-tal
- Személyi juttatások előirányzatát 621 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát 168 e Ft-tal
2/B. cím: Mezőberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
kiadási előirányzatát megemeli: 1800 eFt-tal
27
ezen belül:
- Személyi juttatások előirányzatát 1417 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát 383 e Ft-tal
3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium kiadási előirányzatát megemeli: 378 eFt-tal
ezen belül:
- Személyi juttatások előirányzatát 298 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát 80 e Ft-tal
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatát csökkenti: -131 eFt-tal
- Személyi juttatások előirányzatát - 103 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát - 28 e Ft-tal
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolg. kiadási előirányzatát csökkenti:-965 eFt-tal
- Személyi juttatások előirányzatát - 760 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát - 205 e Ft-tal
7-4.cím: Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai előirányzatát megemeli: 561 eFt-tal
- Személyi juttatások előirányzatát 442 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár. előirányzatát 119 e Ft-tal
7-5. cím: Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadási előirányzatát csökkenti: -60 eFt-tal
ezen belül: (Kisegítő mg. szolg.)
- Személyi juttatások előirányzatát - 47 e Ft-tal
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát - 13 e Ft-tal
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
138/2010.(III.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Központosított előirányzatát megemeli: 2553 eFt-tal
-Új Tudás-Műveltség Program keretében az integrációs rendszerben résztvevő
intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítő illetményére fordítható támogatás
tagintézményenként előirányzatát
és ezzel egyidejűleg
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül,
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Központosított előirányzatát csökkenti: 2553 eFt-tal
-Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások keretében
az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok
kiegészítő illetményére fordítható támogatás tagintézményenként
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
28
139/2010.(III.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város 2009. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Normatív módon elosztott kötött felh. közp. támogatás csökkenti:„-„ 1090 eFt-tal
- Rendszeres szociális segély előirányzatát - 1090 eFt
és ezzel egyidejűleg
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai,
Végleges Pénzeszközátadások Működési célra
/Társ szoc. pol. jutt./ előirányzatát csökkenti:- 1090 eFt-tal
Rendszeres szociális segély előirányzatát - 1090 eFt
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
140/2010.(III.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról, rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése:
A)
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Központosított előirányzat
Lakossági közműfejlesztési támogatása bevételi előirányzatát csökkenti 21 e Ft-tal
és ezzel egyidejűleg csökkenti
7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai,
Végleges Pénzeszközátadások Működési célra /Társ szoc. pol. jutt./
Lakossági közműfejlesztési tám. kiadási előirányzatát 21 e Ft-tal
B)
7-3.cím:PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül
Önk.költségvetési támogatás. Központosított előirányzatát megemeli 1 eFt-tal
Kiegészítő támogatás nemzeti,nevelési,oktatási feladathoz
és ezzel egyidejűleg
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül
Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék előirányzatát megemeli 1eFt-tal
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
141/2010.(III.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város 2009. évi költségvetése:
7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei,
Normatív kötött felhasználású támogatások előirányzatát csökkenti: „-„ 1 eFt-tal
29
8. sz. mell. Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív,
kötött felhasználású támogatásai
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
I.4. sorsz. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása
I.4.2 2009/2010-es tanév
7-3. cím: PH int folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Normatív módon elosztott kötött felh.közp. támogatás előirányzatát csökkenti: -1 eFt-tal
Időskorúak járadéka
és ezzel egyidejűleg:
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül:
Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti: -2 eFt-tal
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetésVII/2. Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.24.)
számú rendelet módosítása
Cservenák Pál Miklós polgármester jelezte, hogy az előzőekben elfogadott átcsoportosítások a
rendelet-tervezetbe be lettek dolgozva. Javasolta a rendelet módosítását elfogadni, a
bizottságok támogatták a rendeletalkotást.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
9/2010/III.30./MÖK számú rendelete
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009.II.24./MÖK számú rendelet
módosításáról.
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete./VII/3. Nevelési – oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása
Dr. Baji Mihály jegyző ismertette, hogy az írásos előterjesztésben leírt négy ok miatt kerülnek
módosításra a nevelési és oktatási intézmények alapító okiratai. A Mezőberény - Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene-és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és
Pedagógiai Szakszolgálat és az Összevont Óvodák alapító okiratánál módosulna azért is,
mivel Bélmegyer 2010. szeptemberétől szeretné a vegyes óvodás-bölcsődés csoport indítását.
Ezt jogszabály lehetővé teszi. Valamennyi alapító okirat módosítását támogatta az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság egy megjegyzéssel. Kérte a bizottság, hogy miután a
Közoktatási törvény alapján átszervezésnek minősül az egységes bölcsőde, óvoda kialakítása,
így a szükséges oktatói testületnek, illetve a szülői szervezetnek a véleményéről szóló
jegyzőkönyv becsatolása történjen meg a testületi ülésre. Mivel ez megtörtént, javasolta az
30
alapító okiratok módosítását és egységes szerkezetbe foglalását. Jogszabály alapján, ami a
Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szól, nem csak a módosítást, hanem az
egységes szerkezetű részt is a Magyar Államkincstár részére jóváhagyás végett meg kell majd
az intézményvezetőknek küldeni.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
142/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodák alapító
okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, egységes szerkezetben
jóváhagyja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
143/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium és
Közétkeztetési Központ alapító okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint,
egységes szerkezetben jóváhagyja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
144/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi
Általános Iskola, Alapfokú Zene-és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai
Szakszolgálat alapító okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, egységes
szerkezetben jóváhagyja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnalVII/4. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat ellátórendszerének Szakmai Programja
módosításának jóváhagyása
Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elővezette, hogy a
szakmai program módosítására azért kellett, hogy sor kerüljön, mert az étkezést bevonták a
kistérségi feladatellátásba, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetett készülék
száma kettővel nőtt. Bizottsága a szükséges kiegészítéseket megtette, írásban beterjesztette,
amit kérnek eredeti előterjesztésnek kezelni. Az anyag szép, áttekinthető, elfogadásra ajánlják
a bizottsági kiegészítőben leírtakkal.
31
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
145/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális
Szolgálat ellátórendszerének Szakmai Programját elfogadja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Kovács Edina igazgató
Határidő: intézkedésre azonnalVII/5. 2010. évre prémium feladatok kitűzése a Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett
magasabb vezetője részére
Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság közölte, hogy bizottság két
prémium feltételt fogadott el. Az Idősek Otthona létszámmal való feltöltöttsége éves szinten
érje el átlagosan a 100 főt, valamint az Idősek Klubjának kihasználtság javítására tettek
javaslatot.
Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke tudatta,
hogy bizottsága figyelembe vette a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát, ellenben
figyelemmel voltak arra is, hogy az elmúlt évben, és valószínű az idei évben is pénzügyileg
bizonytalan a helyzet. Így bizottsága nem javasolja a Humánsegítő és Szociális Szolgálat
kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre prémium feladatok kitűzését. A második
félévben térjen rá vissza a testület, mert a prémium kitűzés 30 nap után érvénybe léphet.
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, hogy bizottsági
ülésükön nem tudtak megegyezni a prémiumfeltételekben. Javaslatuk az, hogy az Ügyrendi
Jogi és Közbiztonsági Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Pénzügyi-,
Gazdasági Bizottság elnökei legyenek megbízva azzal, hogy bizottságukból 1-1 fő
delegálásával alakuljon egy bizottság, amely a Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett
magasabb vezetője részére a 2010. évre kitűzendő prémium feladatokat dolgozza ki. A
testület a május havi testületi ülésen tárgyalja érdemben az ügyet.
Dr. Baji Mihály jegyző kiegészítésként közölte, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság azt is
kérte a testülettől, hogy a mai ülés napirendjéről kerüljön levételre a 2010. évre prémium
feladatok kitűzése.
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság határozati javaslatát
bocsátotta szavazásra.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Kovács Lászlóné) mellett az alábbi
határozatot hozta:
32
146/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjéről a „2010. évre
prémium feladatok kitűzése a Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb
vezetője részére” bejelentést leveszi azzal, hogy felkéri az Ügyrendi Jogi és Közbiztonsági
Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság
elnökeit, hogy 1-1 fő delegálásával alapítsanak (legkésőbb a 2010. évi április havi Képviselő-
testületi ülésre) egy bizottságot, amely a Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett
magasabb vezetője részére a 2010. évre kitűzendő prémium feladatokat kidolgozza és
előterjeszti a Képviselő-testület 2010. május havi testületi ülésére.
Felelős: érintett bizottságok elnökei
Határidő: értelem szerintVII/6. Mezőberény- víztorony korszerűsítése
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy a
víztorony felújításával kapcsolatosan pótmunkák merültek fel, a javítás során olyan
problémák jelentkezek, amelyekre az eredeti költségvetésben nem volt biztosítva a fedezet.
Ezért kérik a pluszköltséget. Bizottsága javasolja a költségek biztosítását, mert máskülönben
nem tudják megjavítani a víztornyot.
Csávás István képviselő számára aggályokat kelt a víztorony felújítása. Egyáltalán érdemes-e
ezzel foglalkozni?
Cservenák Pál Miklós polgármester megítélése szerint nem lehet nélkülözni a víztornyot.
Hoffmann Dániel képviselő véleménye szerint is rendbe kell hozni a víztornyot, szavazza
meg a testület a szükséges összeget.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Csávás István) mellett az alábbi
határozatot hozta:
147/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mezőberényi
víztorony felújítása, korszerűsítése kapcsán felmerült nettó 14.384.131,- + Áfa, azaz bruttó
17.980.164,- Ft (melyből bruttó 2.461.414,- az eredeti szerződésből fennmaradt)
többletköltséget elfogadja és a 2010. évi költségvetés Felhalmozási célú kiadások tételsorát
(Víztorony korszerűsítése - rekonstrukció = 30000 eFt 2010. évben fizetendő) bruttó
6.642.664,- Ft-tal kiegészíti.
Továbbá felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármester urat a vállalkozási szerződés
módosításának aláírására.
Felelős: Cservenák Pál Miklós
Határidő: Intézkedésre azonnal
33VII/7. Omega Gyülekezet bérleti szándéka (volt Bútoripari Szövetkezet ebédlője)
Süveges Szabolcs az Omega Gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy szeretnék a Bútoripari
Rt. volt irodaépületét bérelni, mert a Deák F. utcán lévő ingatlant gyülekezetük kinőtte.
Jelenleg 100-110 fős a gyülekezetük és dinamikus fejlődést mutat. Arra kérte a képviselőket,
hogy ne a számokon legyen elsősorban a hangsúly. Az erkölcs megerősödése számokban
nem mérhető, gyülekezetükben romák élete változott meg.
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság kérése
alapján tárgyalt a gyülekezet vezetőjével arról, hogy legalább a rezsit biztosítaniuk kellene,
valamint az őrzés költségeit, és emellett 100eFt havi bérleti díj megfizetését. Újra
megkérdezte Süveges Szabolcstól, hogy a 100 eFt havi bérleti díj megfizetését tudja-e vállalni
a gyülekezet?
Süveges Szabolcs az Omega Gyülekezet lelkipásztora megerősítette, hogy a 100 eFt
megfizetését nem tudják vállalni. A rezsi költséget mindenképpen vállalják. Gyülekezetük
non-profit szervezet, nem tudnak bevállalni ilyen magas összegű bérleti díj fizetését.
Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy bizottsági ülésen több
probléma vetődött fel. A helyiséget pénteken és vasárnap venné igénybe a gyülekezet.
Székekkel ők rendeznék be a volt ebédlőt, de ez azt is jelentené, hogy a két napon kívül az
önkormányzat sem tudná másra igénybe venni a termet.
Fekete József képviselő véleménye szerint a rezsi és megosztás költségeit ki kell számolni,
alaposabban tovább kell ezt még tárgyalni. A volt Bútoripari Rt-nél a távlati célok is
meghatározhatják a bérlet lehetőségét, mert hiszen az alapvető cél, hogy mobilizálhatni
lehessen az ingatlant.
Hoffmann Dániel képviselő egyetértett az elmondottakkal, a következő testületi ülésig
történjenek további tárgyalások.
Cservenák Pál Miklós polgármester a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát bocsátotta
szavazásra azzal, hogy az áprilisi ülésre kerüljön előterjesztésre a további tárgyalás
eredménye.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
148/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Omega Gyülekezet bérleti ajánlata
alapján a jelenlegi feltételekkel nem kívánja a kért helyiségeket bérbe adni és felhatalmazza
34
Cservenák Pál Miklós polgármestert és Fekete Józsefet a Városi Közszolgáltató Intézmény
igazgatóját további tárgyalások lefolytatására.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: áprilisi testületi ülésVII/8. Banki és Végrehajtási Károsultak Információs Irodájának kérelme
Frey Mihály aljegyző ismertette az írásos előterjesztést. Kovács László a Banki és
Végrehajtási Károsultak Információs Irodájának ügyvezető igazgatója levélben kereste meg a
polgármestert, hogy segítséget kérjen abban, hogy a lakosság minél nagyobb része értesüljön
az általuk biztosított segítségnyújtás lehetőségéről. Kérik, hogy az Önkormányzatnál illetve
Családsegítő Szolgálatnál hirdetmény kifüggesztésre kerülhessen. Továbbá kérik, hogy a
helyi televízióban a hirdetmény térítésmentes megjelentése havonta legalább 1 hét
folyamatos közlési lehetőséggel történjen meg, valamint a helyi önkormányzati lapban vagy
hírlevélben, a honlapján közleményük, tájékoztatójuk megjelentetésre kerüljön. Kovács
László még az iroda nevében felajánlotta, hogy amennyiben az önkormányzat igényli,
önkormányzat által felajánlott helyiségben heti 1 alkalommal 4 órában ügyfélszolgálatot és
tanácsadást tart a helyi lakosoknak. A témát tárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság,
valamint a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság is.
Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy
bizottsága szerint és a Kerekasztal megbeszélésen is elhangzott, hogy nagy szükség van a
felajánlott ellátásra. Az aljegyző úr tájékoztatása szerint az önkormányzat nem vállalhat ilyen
feladatot, de az ülésen a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója szóban
vállalta, hogy 4 órában tudna helyet biztosítani a szolgáltatásnak.
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette bizottsága
határozati javaslatát, melyben már szerepel, hogy a Városi Humánsegítő és Szociális
Szolgálat vállalja, hogy a Banki és Végrehajtási Károsultak Információs Irodájának
ügyfélfogadás megtartására a Családsegítő szolgálat Mezőberény Petőfi Sándor utca 27. szám
alatti épületében heti egy alkalommal ingyenesen irodahelyiséget biztosít 4 órára. A Pénzügyi,
Gazdasági Bizottság ülésén is kinyilatkozta Kovács Edina igazgató, hogy vállalja a helyiség
biztosítását.
Dr. Baji Mihály jegyző megerősítette, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslata
megfelelő, mivel a bizottsági jegyzőkönyvben is benne van, hogy az igazgatónő vállalta az
ügyfélfogadás megtartására helyiség biztosítását. Az első három pontban leírtak
megvalósítását az önkormányzat vállalja.
Cservenák Pál Miklós polgármester a nyilvánosság előtt is megkérdezte Kovács Edina
igazgatót, vállalja-e a feladatot.
Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója kijelentette, hogy
tudják vállalni az ügyfélszolgálathoz a hely biztosítását.
35
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
149/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Banki és Végrehajtási Károsultak
Információs Irodájának kérelmét, és felajánlását, mely a banki és végrehajtási károsult
lakosság tájékoztatási együttműködésére vonatkozik, az alábbiak szerinti együttműködést
vállalja:
1, Önkormányzatnál illetve Családsegítő szolgálatnál hirdetmény kifüggesztése
2, A helyi önkormányzati lapban vagy hírlevélben a közleményük megjelentetése
3, Az önkormányzat honlapján a közlemények, valamint tájékoztatók közzététele
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat vállalja továbbá, hogy a Banki és Végrehajtási
Károsultak Információs Irodájának ügyfélfogadás megtartására a Családsegítő szolgálat
Mezőberény Petőfi Sándor utca 27. szám alatti épületében heti egy alkalommal ingyenesen
irodahelyiséget biztosít 4 órára.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója
Határidő: értelem szerintVII/9. Fórumozók nevében állampolgári levél benyújtása Tomka Mihálytól
Cservenák Pál Miklós polgármester megkérte a jegyzőt, olvassa fel a levelet, bár sokat
gondolkodott rajta, hogy névtelen levelekkel foglalkozzon-e a testület. A nyilvánosság
tájékoztatása érdekében mégis előterjesztésre került az anyag, a lakosság képet kapjon arról,
hogy mikkel kell foglalkozni testületi üléseken.
Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette,
hogy bizottsága megtárgyalta az anyagot. Javaslata az, hogy a Kábel TV-én kerüljön
megjelentetésre a levél.
Cservenák Pál Miklós polgármester nem tartotta jónak, hogy névtelen levelek médiában
legyenek megjelenítve.
Kovács Lászlóné képviselő javasolta, a mai ülés végén, a zárt ülés előtt valaki olvassa fel a
levelet.
Cservenák Pál Miklós polgármester leszavaztatta, hogy a bejelentések végén kerüljön
felolvasásra a levél.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
36
150/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét annyiban
módosítja, hogy a VII/9. sz. -Fórumozók nevében állampolgári levél benyújtása Tomka
Mihálytól- bejelentést VII/29. szám alatt tárgyalja.VII/10. 2009. évi érettségi vizsgák támogatása
Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az Oktatási Minisztériumtól 2009. évi
érettségi vizsgák lebonyolításának támogatására most, 2010-ben kapta meg az önkormányzat
az előirányzatot, 157 eFt érkezett. Ez személyi juttatásokra, járulékokra és dologi kiadásokra
kerül felhasználásra.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
151/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése:
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül,
- Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát megemeli: 157 eFt-tal
Oktatási Minisztériumtól 2009. évi érettségi vizsgák lebonyolítására
nyújtott támogatás (érettségi vizsgák kapcsán ellátott feladatok támogatására)
és ezzel egyidejűleg
- 7-4. cím: PH igazgatási kiadásai, kiadási előirányzatát megemeli 157 eFt-tal
Ezen belül:
- Dologi kiadások előirányzatát: 31 eFt-tal
- Személyi juttatások előirányzatát: 101 eFt-tal
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát: 25 eFt-tal
(Oktatási Minisztériumtól 2009. évi érettségi vizsgák lebonyolítására
nyújtott támogatás (érettségi vizsgák kapcsán ellátott feladatok támogatására)
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetésVII/11. Közművagyon átadása a Békés Megyei Vízművek Zrt. részéről
Dr. Baji Mihály jegyző elővezette, hogy 2009-ben a Békés Megyei Zrt. Közgyűlése hozott
egy határozatot, ami arról szólt, hogy 1997. évet követően elvégzett beruházások és
értéknövelő felújítási munkák folytán keletkezett eszközöket át kívánják adni a víziközmű-
tulajdonos önkormányzatok részére. Több kérdés felmerült a megkereséssel kapcsolatban,
amelyet tartalmaz az írásos anyag. Pontosításokat tart szükségesnek, mivel sok kérdés, részlet
még nincs tisztázva. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság határozati javaslatát kérte támogatni.
37
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
152/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt.
részéről megküldött közművagyon átadása napirendet levette napirendről, mivel információk
hiányában döntést nem tudott hozott. A Képviselő-testület további információk rendelkezésre
állását követően tárgyal a vagyonkiadásról.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerintVII/12. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet módosítása
Frey Mihály aljegyző ismertette az írásos előterjesztést a rendelet módosításáról.
Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke közölte, hogy
bizottsága annyi módosítással javasolja a rendelet módosítás elfogadását, hogy a 2. számú
mellékletben a házi segítségnyújtás javasolt intézmény térítési díja 150 Ft/óráról 190 Ft/órára
kerüljön megállapításra. Bizottsága kérte Kovács Edina igazgatónőt, hogy az intézményi
térítési díjakkal kapcsolatban készítsen el egy összehasonlító táblázatot az előző évi térítési
díjakról. Az elkészített táblázatból jól kitűnik, ettől az évtől kezdve csökkennek az idősek
otthonában az intézményi térítési díjak. Törvényi változás miatt már két éve, az önköltség és a
normatíva különbséget kell az ellátottaknak megfizetni. Tavalyi évben nem volt feltöltve
bizonyos gondozói létszám, ezért lett kevesebb az ellátottak önköltsége.
Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte az igazgatónőt, fejtse ki, hogy fognak kijönni a
költségekből, mert a csökkenés abból is adódik, hogy pl. még nem küldték ki az intézmény
részére a gázszámlákat, amit még ki kell majd fizetni.
Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója válaszként előadta,
hogy a térítési díjszámítás teljesen egyértelműen definiálva van a törvényben. Az elmúlt évi
önköltséget egyik oldalról csökkentette az, hogy az új gázszolgáltató még nem küldött ki
számlát, viszont a régi szolgáltatónál túlfizetése van az intézménynek. Az kérdés, hogy a kettő
kompenzálja-e egymást, reméli, hogy igen. Az önköltség azért is csökkent a tavalyi évben,
mert a férőhelyek száma nem volt egész évben feltöltve, emiatt a gondozói létszámot sem
töltötték be az összes engedélyezett létszámhoz viszonyítva. A normatív támogatás adott, az is
kevesebb, mint a tavalyi évben volt, de reméli, nem kell többet hozzátenni, mint az elmúlt
évben kellett.
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke tudatta, hogy a Szociális
és Egészségügyi Bizottság javaslatával egyetértettek, az igazgatónő ülésükön is elmondta az
előbbieket, így elfogadásra ajánlottak az előterjesztést.
38
Dr. Baji Mihály jegyző kérte, hogy az igazgatónő erősítse meg, hogy amennyiben kiderül,
hogy a volt gázszolgáltatónál lévő túlfizetés nem fedezi a mostani gázszolgáltatónál a fizetési
kötelezettséget, akkor az intézményi térítési díj a testületi ülésre elővezetésre kerül, mert úgy
tudja, erre jogszabály alapján, egyszer van lehetőség évközben.
Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója kiegészítésként
elmondta, hogy amennyiben változik egy intézmény gazdálkodási helyzete, vagy
jogszabályváltozás, vagy pedig egyéb indokolt okok miatt egy évben még egyszer lehetőség
van az intézménytérítési díjak módosítására. Tájékoztatta a testületet, hogy két napja érkezett
meg az intézmény részére egy pályázatuk benyújtásáról pozitív döntés, amelyben kapnak egy
évben 800 eFt kiegészítő támogatást az otthon működtetéséhez, remélhetően ez fedezni fogja
a kieső költségeket, ha lesznek ilyen költségeik.
Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke jelezte,
hogy bizottsága jogi szempontból vizsgálva, a rendelet megalkotását javasolja, eredeti
előterjesztésként kezelve a Szociális és Egészségügyi Bizottság módosítását.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Csávás István) mellett az alábbi
rendeletet alkotta:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének
10/2010.(III.30) MÖK számú rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 18/2008.(V.26.)
MÖK számú rendelet – továbbiakban: R – módosításáról
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete./VII/13. Balatoni integrációs Közhasznú Nonprofit Kft felhívása: Verseny a Biodiverzitás
Fővárosa címért
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos
előterjesztést. A versenyben főleg olyan települések vehetnek részt, amelyek
természetvédelmi területtel rendelkeznek, és egy igen csak bonyolult kérdőívet kell kitölteni.
Szakemberek véleménye szerint egy ilyen versenyen nem indulna nagy eséllyel Mezőberény.
Cservenák Pál Miklós polgármester arról kért szavazást, hogy az önkormányzat nem vesz
részt a versenyen.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
39
153/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatoni integrációs Közhasznú
Nonprofit Kft. felhívása alapján nem kíván részt venni a Biodiverzitás fővárosa címért kiírt
versenyen.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerintVII/14. Felhívás a Kulturális Örökség Napjára
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a
szokásokhoz híven, ebben az évben is (szeptember 18-19.) sor kerül a rendezvényre. A
települések épületekkel, egyebekkel vehetnek részt a rendezvényen. Bizottsága azzal a
javaslattal élt, hogy a lakosság körében legyen népszerűsítve ez a hagyomány.
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke megerősítette, hogy
bizottsága sem támogatta a részvételt. Az újságban, honlapon való megjelentetést jó ötletnek
tartotta.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
154/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kulturális Örökség Napja
rendezvénysorozathoz nem kíván csatlakozni. A felhívás népszerűsítését a városi honlapon és
a Mezőberényi Hírmondóban teszi meg.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerintVII/15. Leg a láb A.M.I. regisztrációs kérelme
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos
előterjesztést. Bizottsága a Nemzetközi Kapcsolatok koncepció 1. sz. melléklet módosítását
kéri, mivel a Berény Táncegyüttes és a Búzavirág Népi Együttes (Brassó) között létre jött
együttműködési megállapodás. Javasolják, hogy ezzel egyidejűleg kerüljön sor a Mezőberényi
Gyermek Kosárlabda Klub név változása miatt, a Mezőberényi Kosárlabda Klub néven való
regisztrálás is.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
155/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Nemzetközi Kapcsolatok koncepció
1. sz. melléklet módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja, és egyben a
40
koncepciót egységes szerkezetbe foglalja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Frey Mihály aljegyző
Határidő: intézkedésre azonnalVII/16. Szegedi Hungarikum Fesztivál
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette az írásos
előterjesztést, melyben minőségi magyar termékek bemutatójára hívták fel az önkormányzat
figyelmét. A jelentkezőknek előzetes válogatáson kell részt venni. A részvétel pénzbe kerül,
a szállítás és útiköltség is a fellépőket terheli. Bizottsága javasolja a felhívás megjelentetését a
lakosság körében, hogy akit érdekel a lehetőség, tudjon élni vele.
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke közölte, hogy bizottsága
támogatta az Oktatási és Kulturális Bizottság határozati javaslatát. A részvétellel kapcsolatos
ügyintézéssel a Kulturális Központ legyen megbízva.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
156/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szegedi Hungarikum fesztiválon
való részvétel lehetőségét a Mezőberényi Hírmondóban és a város honlapján jelenteti meg, és
a részvétellel kapcsolatos ügyintézéssel az Orlai Petrics Soma Kulturális Központot bízza meg.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Onody Gyuláné OPSKK igazgatója
Határidő: intézkedésre azonnalVII/17. Hungarikumok c. könyvben való megjelenés
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a könyv
megjelenési lehetőséget biztosít azok számára (termelők, gyártók, szolgáltatók), akik a
magyar kulturális örökséghez tartozónak vallják magukat. A megjelentetésért fizetni kell.
Bizottsága nem támogatta a megjelenést.
Cservenák Pál Miklós polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság is támogatott.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
41
157/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja a Hungarikumok c.
könyvben való megjelenést
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értesítésre azonnalVII/18. Munkácsy Mihály Múzeum kérelme
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy
bizottsága a Munkácsy Mihály Múzeum megkeresésére javasolja Mezőberény Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a Coriolanus c. Orlai Petrics Soma festmény
kölcsönszerződésének meghosszabbítását. A festmény kölcsönzési ideje 2010. december 31-
ével jár le. A Múzeum jelezte, hogy 2011-ben Orlai Petrics Soma műveit egy emlékkiállítás
keretein belül mutatják be, arra az időre mindenképpen visszakérnék a Coriolanus festményt,
az oda és visszaszállításról a Megyei Múzeum gondoskodna. Tájékoztatásként elmondta,
hogy az OPSKK múzeumában lévő két Orlai Petrics Soma festményt (Schöder orvos és
Asztalos István portréja) is visszakérte a Megyei Múzeum a kiállításra. Jelezték, hogy mivel
állandó kiállítást szeretnének berendezni az Orlai festményekből, az eredetivel megegyező
méretű reprodukciót készíttetnének a két képről, a költségek 50%-át fizetnék is. A Kulturális
Központot 15 eFt terhelné, de mégis bemutatható lehetne a kép.
Hoffmann Dániel képviselő megkérdezte, hogy a Coriolanus reprodukcióját nem tervezik -e
elkészíteni, mert jó lenne, ha a díszteremben folyamatosan látható lenne.
Onody Gyuláné képviselő véleménye szerint az önkormányzat ráér majd akkor érdeklődni a
reprodukcióról, ha nem hozzák vissza képet. Ne legyen sürgetve, amíg hagyják, maradjon itt a
festmény, és lehet, hogy majd a Megyei Múzeum fog előállni ilyen kéréssel.
Barna Márton képviselő egyetértett Onodyné véleményével.
Cservenák Pál Miklós polgármester a bizottság javaslatát bocsátotta szavazásra. A Coriolanus
képpel kapcsolatban majd puhatolózás történik.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
158/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Munkácsy Mihály Múzeum
megkeresésére jelzi, bejelenti a Coriolanus című Orlai Petrics Soma festmény kölcsönzés
meghosszabbítására vonatkozó igényét.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint
42VII/19. levéve napirendről (Könyvtári felzárkóztató pályázat)
VII/20. Nehéz tehergépkocsik kilométer-arányos útdíjának bevezetésével kapcsolatos
megkeresés
Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke bizottsága
javaslata sVII/19. levéve napirendről (Könyvtári felzárkóztató pályázat)
zerint kérte, hogy a testület tájékoztassa a lakosságot a Levegő Munkacsoport
elérhetőségeiről. Legyen közzétéve, hol lehet elérni ezt a szervezetet. Azt tudni kell, hogy
jelentős súlyadót fizetnek a tehergépjárművek, kitiltásuk nehéz lenne. Majd ha megfelelő
úthálózat lesz, és megfelelő teherbírással bírnak majd az utak, nyilvánvaló, hogy kevesebb
rongálást fognak a tehergépjárművek okozni.
Csávás István képviselő tájékoztatásként elmondta, hogy azokban az országokban, ahol
jelentősen megemelték a nehéz gépjárművek útdíját, ott vonatokra tették a járműveket, amely
vonatok célirányosan közlekednek ki az országhatárra. Véleménye szerint a közutaknál
teljesen szabadjára van engedve a közlekedés, mindenki kénye-kedve szerint teszi tönkre. A
benyújtott felhívásnak komoly lehetőséget biztosítana.
Cservenák Pál Miklós polgármester véleménye szerint azzal mindenki csak egyetérthet, hogy
nem a város belterületén kellene áthaladniuk a nehéz gépjárműveknek. Az útdíj bevezetése
esetleg egyesekre olyan hatással lehet, hogy felteszik a vonatra a járművet.
Hoffmann Dániel képviselő megjegyezte, hogy addig, míg a 47-es, 46-os számú főút keresztül
megy a városon, addig nem tudnak máshol közlekedni a járművek, hova lennének kitiltva.
Nincs meg az objektív feltétel, mert ha van elkerülő út, biztos, hogy egyetlen nehéz
tehergépkocsi vezető sem fogja a településen keresztül vezetni a járművét.
Fekete József képviselő támogathatónak tartotta a megkeresést.
Harmati László alpolgármester is javasolta csatlakozni a felhíváshoz, az itt élők
életkörülménye lenne javítva, ha történne valami az ügyben.
Cservenák Pál Miklós polgármester, mint szakbizottság döntését, az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság határozati javaslatát bocsátotta szavazásra.
A bizottság javaslatát 2 képviselő támogatta, (Hoffmann Dániel, Szekeres Józsefné) 13
képviselő ellene szavazott. A szavazás értelmében a képviselő-testület az alábbi határozatot
hozta:
43
159/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági
Bizottság javaslatát nem támogatta, mely szerint a Levegő Munkacsoport megkeresése
tudomásulvételével, a lakosság legyen értesítve a Levegő Munkacsoport elérhetőségeiről.
Cservenák Pál Miklós polgármester határozati javaslatot fogalmazott meg, melyet szavazásra
bocsátott.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Szekeres Józsefné) mellett az alábbi
határozatot hozta:
160/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Levegő Munkacsoport felhívásával
egyetért, a nehéz tehergépkocsik kilométer-arányos útdíjának bevezetését esetlegesen
támogatja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értesítésre azonnalVII/21. Kihívás Napja
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke közölte, hogy ebben az
évben május 19-én kerül megrendezésre a Kihívás Napja. Igaz, hogy sokféle programmal
gazdagodott ez a rendezvény, de bizottsága a hagyományoknak megfelelően most is azt
javasolta, hogy az önkormányzat ne vegyen részt a rendezvénye.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Barna Márton) mellett az alábbi
határozatot hozta:
161/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kihívás Napján való részvételt nem
támogatja.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értesítésre azonnalVII/22. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme helyiség átvételére
Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismertette a kérelmet. Az
egyesület kéri, hogy az OPSKK könyvtárának könyvállományát, ami a Liget téri ingatlanban
került elraktározásra, kerüljön vissza lehetőség szerint az intézménybe, és az egyesület újra
megkaphassa a kiürített helyiséget. Halász József elnökkel tárgyalt már ez ügyben, el is
44
kezdődött már a kastély ingatlanában lévő volt tornaterem rendbetétele, hogy a könyveknek
helyet tudjanak biztosítani. Ez a munka egy-két hónapot igénybe vesz.
Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta a tájékoztatást tudomásul venni, a határozati
javaslatot szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
162/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza az OPSKK igazgatóját,
egyeztessen az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökével, a tűzoltó laktanyában található
könyvtár helyiség átadás-átvétele érdekében.
Felelős: Onody Gyuláné igazgató
Határidő: intézkedésre azonnalVII/23. Levéve napirendről (A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme)
VII/24. Harmati László alpolgármester részére a 2009. évi munka elismeréseként jutalom
megállapítás, javaslat
Cservenák Pál Miklós polgármester tudatta, hogy az alpolgármester részére, munkája
elismeréseként javaslatot tett a jutalom mértékére, amelyet a képviselő-testületnek kellene
megszavazni.
Szekeres Józsefné képviselő a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke ismertette a bizottsága
által támogatott határozati javaslatot.
Harmati László alpolgármester jelezte, hogy érintettség miatt nem kíván részt venni a
szavazásban.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: (Harmati
László nem vett részt a szavazásban)
163/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Harmati László alpolgármesternek a
2009. évi munkája elismeréseként az 1 havi bruttó tiszteletdíjának (160.000,-Ft) 80 % -nak
megfelelő mértékű 128.000,-Ft (azaz egyszáz-huszonnyolcezer forint) jutalmat állapít meg.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
45
Harmati László alpolgármester jelezte, hogy a jutalmának összegét nem kívánja felvenni,
arról lemond, és szeretné felajánlani három civilszervezet részére egyforma arányban
elosztva.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
164/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Harmati László
a 2009. év után alpolgármesterként részére megállapított jutalmáról: 128.000 Ft-ról lemond.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint
Hidasi Zoltán pénzügyi osztályvezető tudatta, hogy mivel az alpolgármester az összegről
lemondott, átcsoportosítást kellene megszavazni arról, hogy a bruttó személyi juttatás
megemelésre került a járulékokkal, az összeg az igazgatás kiadásaiból elvételre került, és a
három civilszervezet részére történik meg a felhasználása.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
165/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése:
7-4. cím: PH Igazgatás kiadási előirányzatát csökkenti: - 163 eFt-tal
ezen belül:
- Személyi juttatás: - 128 eFt
- Munkaadókat terhelő járulék: - 35 eFt
ezzel egyidejűleg megemeli:
7-5. cím: PH. egyéb működési kiadások előirányzatán belül:
- Mezőberényi Football Club támogatása előirányzatát: 54 eFt-tal
- Református Egyházközség Mezőberény
Templom felújítás előirányzatát: 54 eFt-tal
- Motorosok Baráti Köre Mezőberény Egyesület
támogatása előirányzatát: 55 eFt-tal
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetésVII/25. Szúnyoggyérítés pályázati eljárás
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a testületnek el kellene fogadnia a
közbeszerzési eljárás eredményét, mivel a konzorcium úgy döntött, hogy minden település
önállóan végzi a saját területén a szúnyoggyérítést.
46
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
166/2010.(III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szemp-Air Kft. –
RSZ-Coop Kft. Konzorcium (6728 Szeged, Napos út 7. – 5600 Békéscsaba, Gyóni G. u. 11.
I./10.) ajánlatát fogadja el Szúnyog-gyérítés Mezőberény város területén 2010-ben eljárás
tárgyában, mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tevőt, továbbá felhatalmazza
Cservenák Pál Miklós polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: intézkedésre azonnalVII/26. Igazgatósági és Fb. tagok delegálása a Békés Megyei Vízművek Zrt.-be
Dr. Baji Mihály jegyző elővezette, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. közgyűlés úgy
döntött, hogy az igazgatósági és felügyelő bizottság létszámát csökkenteni kívánja. A két
testület összeállításának lehetséges új szabályaival megkereste a részvényes
önkormányzatokat. A határozati javaslatban az szerepel, hogy az önkormányzat egyetért a
módosítással, és felhatalmazza a polgármestert az egyeztetéseken való képviselettel.
Cservenák Pál Miklós polgármester javasolta meghozni a határozatot, a létszámcsökkentéssel
10 millió Ft megtakarítás érhető el, és az összesen 11 fős bizottság, azokat a feladatokat, ami
a vízműre hárul, el tudja látni.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
167/2010. (III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei Vízművek
Zrt. Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági létszám csökkentésével öt, illetve hat főre, és a két
testület összeállításának szabályaival kapcsolatban az alábbi javaslatot teszi, egyúttal
felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert a határozat megküldésére, valamint az
önkormányzat javaslategyeztetéseken való képviseletével:
1.) Igazgatóság (5 fő): igazgató (1 fő), a négy legnagyobb részvényhányaddal rendelkező –
ide nem értve a Békés Megyei Önkormányzatot – részvényes önkormányzat 1-1 delegáltja (4
fő).
2.) Felügyelő Bizottság (6 fő): munkavállalói oldal képviselői (2 fő), Békés Megyei
Önkormányzat delegáltja (1 fő), a három legnagyobb részvényhányaddal rendelkező - ide
nem értve a Békés Megyei Önkormányzatot – részvényes önkormányzat 1-1 delegáltja (3 fő).
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester
Határidő: értelem szerint
47VII/27. Mezőberény Város Rendezési Tervének módosítása
Adamik Jánosné vezető főtanácsos ismertette az írásos előterjesztést. A horgásztavaknak
(ókerti bányatavak) a rendezési tervben zöldterületi besorolása van. Az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló rendelet értelmében a zöldterület
állandóan növényzettel fedett közterületnek számít. Az említett bányatavak soha nem is
voltak közterületek, tehát nem kaphatott volna zöldterületi besorolást. Ez egy tervezési hiba,
tévedését a tervező elismerte. Törölni szükséges a felsorolt hrsz.-ú ingatlanoknál a zöldterületi
besorolást, mivel magasabb rendű jogszabállyal ellentétes. Ennek értelmében kérte a
rendezési terv módosítását, amit mindenféle egyeztetések, szakhatósági megkeresések nélkül
is meg lehet tenni, az Építési törvény erre lehetőséget ad. A rendezési terv soron következő
módosításakor kell gondoskodni a terület tényleges szabályozásáról, addig az Építési törvény
előírásait kell alkalmazni.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
168/2010. (III.29.) számú határozat:
Mezőberény Város Képviselő-testülete Mezőberény Város Rendezési tervét az alábbiak
szerint módosítja:
A Mezőberény, 0391/1, 0394/14, 0394/15 és a 0401 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan,
Mezőberény Város külterületi szerkezeti tervében és szabályozási tervében feltüntetett
Zöldterület besorolást, mint terület-felhasználási egységet törli.
Felelős: Adamik Jánosné vezető főtanácsos
Kmetykó János tervező
Határidő. intézkedésre azonnal
VII/9. Fórumozók nevében állampolgári levél benyújtása Tomka Mihálytól
Dr. Baji Mihály jegyző felolvasta Tomka Mihály levelét.
Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke közölte,
bizottsága napirendre vette a megkeresést, az a döntés született, hogy kerüljön a nyilvánosság
elé a levél, ami most megtörtént.
Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy a mai ülésen a meghívott ügyvédek a levél
tartalmának egy részével foglalkoztak, válaszokat adtak. Indítsanak a fórumozók is
büntetőeljárást, ha feltételezik, hogy megtörténtek, amit leírtak, mert azok súlyos dolgok.
Ismertetve lett korábban, hogy milyen perek vannak, meg kell várni ezeknek az eredményét.
Az ügyvédi irodának a polgármester adta a megbízást, az ügyvédek az önkormányzat, a
polgármesteri hivatal meg az összes önkormányzati intézmény jogi ügyeinek az intézésével
van megbízva.
48


VII/28. Egyéb bejelentés
- A strandon, sportpályán folyó beruházást érintő észrevétel
Hoffmann Dániel képviselő észrevételezte, hogy a sportpályán folyó beruházás környéke
rendezetlen, nagy a rendetlenség. Ott már meccsek vannak, emberek jelennek meg vidékről is,
nem biztos, hogy jó hírünket viszik el. Kérte, legyen felhívva a kivitelező figyelme, hogy
tartson rendet. A strandnál is feltételezhető, hogy a szezonkezdésig nem lesz kész a
beruházás, nem lenne szerencsés, ha a fürdőzőket hasonló állapot várná.
Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy a szerződés alapján mind a két
beruházásnál június 7.-e a befejezési határidő, pl. a sportpályán nem is lehetne addig
sporttevékenységet folytatni.
Fekete József képviselő, a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetője közölte, hogy a
sportklubbal egyeztetés történt, hogy az év közepéig el kell tűrni a meglévő állapotot.
Véleménye szerint ők erre készültek. A kivitelező azt az ígéretet tette, hogy megpróbál rendet
tartani. Remélhetőleg a beruházások határidőben teljesülni fognak.
Borgula Péter beruházási csoportvezető azt tartotta megoldásnak, hogy fel kell hívni a
műszaki ellenőr figyelmét, kezdeményezzen bejárást ez ügyben. A Közbeszerzési törvény
kimondja, hogy a kivitelezőnek figyelemmel kell lennie a munkavédelmi és a munkaügyi
előírásokra és környezetvédelemre. Saját felelőssége is ennek betartása.
Több bejelentés nem hangzott el.
Cservenák Pál Miklós polgármester bejelentette, hogy a következő testületi ülés időpontja:
április 26. Napirendi pontjai: 1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi
költségvetésének teljesítése (zárszámadás), előadója Cservenák Pál Miklós polgármester. 2./
Beszámoló a 2009. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól, előadója Tarné Marosvölgyi Anita
belsőellenőr.
A polgármester megköszönve a figyelmet, befejezettnek nyilvánította a nyílt testületi ülést. A
képviselők zárt ülésen folytatták a munkát.
k.m.f.
Cservenák Pál Miklós Dr. Baji Mihály
polgármester jegyző
Harmati László Fekete József
alpolgármester képviselő
jkv.hitelesítő jkv.hitelesítő
18798
Adatlap típusa: Testületi ülés jegyzőkönyv

2010.08.06.


Mezőberény, Orlai Petrics Soma Kulturális Központ emeleti tanácskozója


Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós polgármester, Harmati László alpolgármester, Babinszki Szilárd, Csávás István, Fekete József, Halász Ferenc, Litvai György, Onody Gyuláné, Szekeres Józsefné, Szilágyi Tibor, Wagner Márton képviselők.
Az ülésről távol maradt Barna Márton, Debreczeni Gábor képviselő (távolmaradásuk okát nem jelentették be)
Koncsag Ferenc, Kovács Lászlóné, Lestyán Ádám képviselő (távolmaradás okát nem jelezték)
Hoffmann Dániel az ülés meghirdetett időpontjának csúszása miatt eltávozott az ülés megkezdése előtt.
Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyző, Frey Mihály aljegyző, Hidasi Zoltán
pénzügyi osztályvezető, intézményvezetők, a megyejárás keretében érkezett vendégek, előadók, valamint Baksai Ágnes jegyzőkönyv-vezető.A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 298/2010.(VIII.6.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Helyi Választási Bizottság és szavazatszámláló bizottságok létrehozása
2. Bejelentések
- Mezőberény keleti városrész csapadék- és belvízelvezetés II. ütem pályázat visszafogadása
- Telekgerendáson, helyettesítéssel történő jegyzői feladatok ellátásához hozzájárulás
3. A Békés Megyei Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai a Békés megyében élők ellátása és a megye fejlesztése érdekében 2010.1. Helyi Választási Bizottság és szavazatszámláló bizottságok létrehozása
Dr. Baji Mihály jegyző ismertette az írásos anyagot. a helyi választási bizottságnál a korábbiakhoz képest annyi változás történt, hogy Csete Gyula jelezte, a továbbiakban nem kíván részt venni a bizottság munkájában. Jogszabály szerint augusztus 22-ig kell a bizottságok összetételét elfogadni, de augusztus 9-ig ki kell írni a helyi kisebbségi választást, így a helyi választási bizottság már a mai napon megtartja alakuló ülését. Arról mindenki értesülhetett, hogy a 10 egyéni képviselő választ kerület helyett 8 lett kialakítva. Javaslatot tett a 8 szavazatszámláló bizottság összetételére, valamint a kisebbségi választásokat lebonyolító SZSZB-re. A képviselő-testületnek ezzel annyi feladata van, hogy tudomásul véve elfogadja az előterjesztett határozati javaslatokat. A jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma kihirdetésre került, polgármesterjelöltnél 300 ajánlás, az egyéni szavazókörökben 11-12 közötti érvényes ajánlás szükséges. A Hírmondóban és a honlapon megjelenik a pontos kimutatás.
Cservenák Pál Miklós polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 299/2010.(VIII.6.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. október 3-i helyi önkormányzati képviselők választásán közreműködő Helyi Választási Bizottság választott tagjainak az alább felsorolt választópolgárokat választja meg:
Kugler József, Szénáskert u. 2.
Kovács Ágnes, Zrínyi sgt. 26.
Szilágyiné Kemény Mária, Árpád u. 34.
Mezőberény Város Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyrendi- Jogi és Közbiztonsági Bizottságot, hogy a Helyi Választási Bizottságokat szükség esetén egészítse ki.
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző Határidő: Értelem szerint
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 300/2010.(VIII.6.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. október 3-i helyi önkormányzati képviselők választásán közreműködő szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak, valamint pót-tagjainak az alább felsorolt választópolgárokat választja meg:
1. sz. szavazókör: Helye: Kinizsi úti Óvoda, Kinizsi u. 13.
Silló Sára, Kérhalom u. 22.
Tóth Lászlóné, Vésztői u. 48/a.
Jakusovszki János, Kodály Z. u. 14/A.
2. sz. szavazókör. Helye: Idősek Klubja, Jeszenszky u. 21.
Csabay Károly, Madarász u. 4.
Gyurkó Csabáné, Jókai u. 58.
Kmellár Zoltánné, Vörösmarty u. 26.
3. sz. szavazókör: Helye: Általános Iskola, Luther tér 1. (településszintű kijelölt körzet) Csirmaz Sándor, Korona u. 3.
Bereczkiné Éber Ildikó, Korona u. 8.
Schaffer Józsefné, Vésztői u. 30/a.
Beregi Lajosné, Nagymester u. 10/a.
Savolt Jánosné, Belencéresi u. 10.
4. sz. szavazókör: Helye: Zeneiskola, Tessedik tér 1.
Andrésiné Daru Ilona, Kereki u. 26.
Éber Mihály, Kereki u. 51.
Balázsné Dankó Hédi, Kereki u. 1.
5. sz. szavazókör: Helye: Idősek Klubja, Hősök u. 3.
Hajkó Jánosné, Kossuth tér 13. 3. em. 11.
Bartó Róbertné, Fő u. 2/A. 1. em. 12.
Henger Péter, Kölcsey ltp. 1. A. lh. 1.em. 4.
6. sz. szavazókör: Helye: Kálvin úti óvoda, Kálvin u. 2.
Kozma Mária, József A. u. 55.
Gubis Andrásné, Deák F.u. 63.
Turbucz Józsefné, Budai N. A. u. 25.
7. sz. szavazókör: Helye: Humánsegítő Szolgálat , Petőfi u. 27.
Rajnai Mártonné, Petőfi u. 35.
Kis Sándorné, Áchim u. 45.
Marton Mihály, Deák F. u. 50.
8. sz. szavazókör: Helye: Mátyás kir. úti óvoda, Mátyás kir. u. 2.
Benyó Istvánné, Oltványkert u. 44.
Dombi Éva, Ókert u. 16.
Winter László Józsefné, Szabó Á. u. 7/2.
Póttagok:
Zubáné Gál Márta, Várkonyi u. 5.
Schaferné Kéki Márta, Eötvös u. 12.
Füzesi Krisztina, Kossuth tér 2. 1. em. 7.
Grőszer Erzsébet, József A. u. 14.
Tóthné Guba Ágnes, Belentai u. 24.
Vígh Sándorné, Csabai u. 38.
Balog Mihályné, Fő út 2/B.II/15.
Kovács Imréné, Belencéresi u. 20.
Frei Andrea, Korona u. 2.
Petrics László, Liget u. 1/A.II/23.
Lédig Ágnes, Báthory u. 28.
Winter Ádámné, Kereki u. 93.
Babinszki Jánosné, Fő út 2/C.III/14.
Hőgye Mihályné, Fő út 2/C.
Petneházi József, Ady E. u. 31.
Pusztai! Ferencné, Luther u. 10.
Sipos Éva, Budai N.A. u. 15.
Sáliné Dánosi Piroska, Árpád u. 2.
Mezőberény Város Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyrendi- Jogi és Közbiztonsági Bizottságot, hogy a szavazatszámláló bizottságokat szükség esetén egészítse ki.
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző Határidő: Értelem szerint
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 301/2010.(VIII.6.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásán közreműködő szavazatszámláló bizottság választott tagjainak az alább felsorolt választópolgárokat választja meg:
Baloghné Takács Katalin, Hunyadi u. 28.
Vámosné Savolt Ágnes, Jókai u. 79.
Eczethy Zsuzsanna, Fő út 13.I/4.
Kissné Bartóki Erzsébet, Fő út 2/B.II/15.
Guba Julianna, Kossuth tér 2. 2/20.
Mezőberény Város Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyrendi- Jogi és Közbiztonsági Bizottságot, hogy a szavazatszámláló bizottságot szükség esetén egészítse ki.
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző Határidő: Értelem szerint2. Bejelentések
- Mezőberény keleti városrész csapadék- és belvízelvezetés II. ütem pályázat visszafogadása
Cservenák Pál Miklós polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a DAOP.5.2.1/A-09 kódszámú Mezőberény keleti városrész csapadék- és belvízelvezetés II. ütem című pályázat fellebbezésének helyt adott Dr. Fellegi Tamás miniszter, a pályázat visszafogadását rendelte el.
- Telekgerendáson, helyettesítéssel történő jegyzői feladatok ellátásához hozzájárulás
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette Telekgerendás polgármesterének kérelmét. Szeretnék, ha Mezőberény jegyzője helyettesítéssel látná el a jegyzői teendőket településükön augusztus 16-tól október 15-ig heti egy alkalommal, biztosítva az önkormányzati képviselő választás lebonyolítását is, mivel a jelenleg helyettesítést ellátó jegyző indul a választásokon, a saját jegyzőjükkel pedig perben állnak, ő táppénzen tartózkodik. Személy szerint nem örül a felkérésnek, a jegyző úrnak elég dolga lenne Mezőberényben, számtalan per van folyamatban. A jegyző véleménye, hogy az aljegyző el tudja látni Mezőberényben a választási feladatokat. Kérte, fejtse ki álláspontját.
Dr. Baji Mihály jegyző megtisztelőnek tartotta a felkérést, ami egyúttal meg is lepte. Az elgondolás az lenne, hogy egy héten egyszer, szerdai napon kellene a helyettesítést ellátni. Amennyiben a testület hozzájárul, ezt szabadság terhére fogja megtenni. A testület döntsön.
Harmati László alpolgármester úgy gondolta, hogy a jegyző szeretné vállalni a megbízatást, de kéri, nyilatkozza is ki azt.
Szekeres Józsefné képviselő az aljegyző véleményt is szeretné ismerni.
Frey Mihály aljegyző elmondta, egy héten egy napról van szó, a választásnál pedig meg van az a személy a hivatalban, akire lehet számítani.
Fekete József képviselő megkérdezte, hogy Telekgerendás csak Mezőberény felé élt ilyen kéréssel?
Cservenák Pál Miklós polgármester nem tudott választ adni.
Csávás István képviselő megjegyezte, szerdai napokon egész nap ügyfélfogadás van a hivatalban, szerencsésebb lenne más időpontot megjelölni.
Cservenák Pál Miklós polgármester felvetette, hogy a testület hozhat-e olyan döntést, hogy szabadsága terhére lássa el a megbízást a jegyző.
Dr. Baji Mihály jegyző közölte, a köztisztviselői törvény nem nevesíti, hogy szabadság terhére láthat el jegyző helyettesítést, ez egy kialakult szokás. Úgy gondolja, lehet módosítani a megjelölt napon. Hozzon a testület egy olyan határozatot, hogy a helyettesítés 2010. augusztus 16-tól - 2010. október 15-ig, heti egy alkalommal, csütörtöki napokon történhessen meg.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazat (Cservenák Pál Miklós, Szilágyi Tibor) mellett az alábbi határozatot hozta: 302/2010.(VIII.6.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy, Dr. Baji Mihály Mezőberény város jegyzője, Telekgerendás Önkormányzata kérésére, 2010. augusztus 16-tól - 2010. október 15-ig, heti egy alkalommal, csütörtöki napokon közreműködjön a jegyzői teendők ellátásában.
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester Dr. Baji Mihály jegyző Határidő: értelem szerint
/Csávás István képviselő eltávozott az ülésről, jelenlévő képviselők száma: 10 fő/3. A Békés Megyei Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai a Békés megyében élők ellátása és a megye fejlesztése érdekében 2010.
Cservenák Pál Miklós polgármester felkérte Tolnai Pétert, a megyei közgyűlés alelnökét, ismertesse beszámolóját.
Tolnai Péter megyei közgyűlés alelnöke tudatta, hogy a megyejárás megszokott programja a testületi ülés, amelyet az adott település azért hív össze, hogy megismerkedjenek a képviselők a megyei intézményekkel, azok munkájával. Prezentációval kísérve, az írásos beszámoló alapján bemutatta a megyei önkormányzatot és intézményeit, valamint az általuk nyújtott közszolgáltatásokat. Kiemelte, hogy Békés megye az egyetlen az országban, ahol nincs autópálya, illetve autóút, de a Békés megyei képviselő-testület óriási nyomást gyakorol a Kormányra. Az elmúlt négy évben Békés Megye Képviselő-testülete 170 különböző jellegű felterjesztéssel élt, egyetlen egyre sem érkezett érdemi válasz. A megyei testület társadalmi, gazdasági jelmondata: összefogás = megye.
Dr. Hajnal Lajos a Békés Megyei Tudásház igazgatója bemutatkozásként előadta, hogy a megyei Könyvtár, Művelődési Központ valamint a Békés Megyei Humán fejlesztési Központ összevonásával jött létre az új intézmény. Az országban ilyen típusú intézmény ezen kívül egy sincs. A megye intézményei közül az egyik legnehezebb helyzetben lévő intézményről van szó. A Tudásházba olyan intézmények jöttek be, amelyek az információs világra irányulnak. A pedagógiai szakmai szolgáltatást el kell látni. Sajnos pénz e tevékenységekre államilag nincs. A pedagógiai szakszolgálat fontos szakmai feladatot lát el, mégis katasztrofális a helyzete. Az összes bekerülési összeg 1/3-át rendeli hozzá az állam. A könyvtár egyre inkább internet, információáramlásról szól. A gazdaságfejlesztési programba egyre inkább bekapcsolódnak. A tudásmenedzsment az egyik kulcsfogalom. A dinamikus modell vált természetessé. Szolgáltatnak módszertanilag vállalkozásoknak, önkormányzatoknak. A könyvtáros vonal szakemberei képzéseken vesznek részt, terv jogászok alkalmazása is. Kialakítás alatt van egy megyei munkaügyi jellegű adatbázis elkészítése. Könyvfutár szolgálat is működik intézményükben.
Fekete Péter a Békés megyei Jókai Színház igazgatója fontosnak tartotta, hogy egy színház mindig likviden, a gazdasági helyzetnek megfelelően működőképes legyen. Meg kell felelniük a fenntartónak, a saját közönségnek, az országos szakmának, és az igazgatót a társulatnak fogadja el. Három éve igazgatója a társulatnak, ez idő alatt elérték, hogy a színház 11 bemutatójával, közel 1 milliárd Ft-os költségvetésével, fesztiváldíjaival az országos színházak első harmadába tornázta fel magát. Személyét megválasztották a vidéki színházak igazgatói elnökének, az új kormány a kulturális koncepció kialakításánál elsők között kéri ki véleményét. A vidéki színházak létrehoztak egy országos lapot, melynek az itteni színház a központja. Kéthetenként a magyar TV-ben önálló műsorban ad tájékoztatást a színházi szakmáról. Két évvel ezelőtt a Jókai Színház a magyar kortárs irodalomnak kortárs magyar évadot hirdetett, majd a második évadot a szomszédos országok kultúráinak, darabjainak bemutatására szentelték. A programok jelentős anyagi támogatást is jelentettek a színháznak. A vendégszínészek bevonása is jó ötletnek bizonyult. Hét nemzetközi produkció jött létre, 10
európai hírű fogadott külföldi előadásuk volt, hét nagyköveti színtű delegáció érkezett a városba, 14 külföldi média adott hírt Békés megyéről, több mint 50 európai híradásban lehetett hallani az eseményekről. Az volt a cél, hogy hiteles emberek vigyék el Európába Békés megye jó hírét. Két éve működik a Porondszínházuk is, amit bárhol fel lehet állítani, 520 fő befogadására alkalmas színházi térrel. Ilyen nincs másik az országban. A helyi közönség kiszolgálása a legfőbb cél, a következő évadban erre fognak koncentrálni. A diákok jelenlétét nagyon fontosnak tartják. Ibsen központjuk is működik, valamint angol bérletet valamint táncszínházi bérletet, Hobo-val való együttműködés kapcsán irodalmi estsorozatot indítanak be. A Jókai Színház az idei évben három fesztiválon öt különböző díjat kapott.
Az előadókhoz kérdés nem hangzott el, a képviselők hozzászólással, bejelentéssel nem éltek, a polgármester befejezettnek nyilvánította az ülést.
k.m.f.
Cservenák Pál Miklós
polgármester
Onody Gyuláné
képviselő
jkv.hitelesítő
18500
Adatlap típusa: Testületi ülés jegyzőkönyv

2016.06.17


Kossuth tér 1. Városháza 16. sz. terme


Siklósi István polgármester, Barna Márton, Borgula Györgyné, Dr. Burján Katalin, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács Edina, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Öreg István, Szombati Anikó képviselők.Dr. Földesi Szabolcs jegyző, Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintéző,Katona Katalin jegyzőkönyvvezető


1.) Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem elnevezésű DAOP-5.2.1./D-2008-0002 számú projekt pénzügyi elszámolásának lezárása
2.) Egyéb bejelentés


1./ Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvíz rendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem elnevezésű DAOP-5.2.1./D-2008-00Q2 számú projekt pénzügyi elszámolásának lezárása
Siklósi István polgármester tudatta, hogy azért kellett sürgősséggel összeülniük, hogy megkapjanak több mint 10 millió Ft-ot. A belvizes projekt zárása környékén a már megbízással nem rendelkező projekt menedzsment még dolgozik a pályázaton, és ennek keretében a tavalyi év vége felé találtak 85 millió Ft-ot, amit önerőként vissza lehet kapni. Ezzel az önerővel a belvizes projekt gyakorlatilag nulla önerővel valósul meg. Arról kellene dönteni, hogy annak a projekt menedzsmentnek, aki ezt a pénzt megtalálta adnak-e belőle vagy sem.
(Barna Márton képviselő 748 órakor megérkezett az ülésre. A képviselő-testület 10 fővel folytatja a munkát.)
Siklósi István polgármester továbbfolytatva elmondta, hogy az első határozati javaslat arról szól, hogy nem adnak belőle, a második határozati javaslat pedig arról, hogy ennek a talált pénznek az 5%-át odaadják. Szarvas város nem akar adni, Békés 1%-ot ad, Sarkad, Kondoros 10%-ot javasol. Személy szerint a 10%-ot magas összegnek tartja. Az 5%-ot azért találja elfogadhatónak, mert a projekt menedzsmentnek a további fenntartási időszakra vonatkozó feladatokat is el kell végezniük. Hogyha az 5%-ot átengedik, akkor az 536.915, Ft-tal kevesebb - így is 10 milliót meghaladó összeg érkezne a számlára.
(Halász Ferenc képviselő 750 órakor megérkezett az ülésre. A képviselő-testület 11 fővel folytatja a munkát.)
Siklósi István polgármester továbbfolytatva elmondta, hogy akkor 10.357.568,- Ft érkezne vissza az önkormányzathoz. Javasolta a B határozati javaslat elfogadását, de bármilyen más javaslatot tehetnek a képviselők.
Öreg István képviselő szerint fogadják el a B határozati javaslatot.
Siklósi István polgármester azt a tájékoztatást adta, hogy Szarvas arra való hivatkozással utasította el a kérést, hogy hogyan tudja azt megmagyarázni a település lakosságának, hogy elenged a 13 millió Ft-ból 10%-ot, vagy bármekkora százalékot. Az ellenérv az volt, hogy hogyan magyaráznák meg azt, hogy ez a 13 millió Ft nem is érkezne meg a városhoz? Megkérdezte, hogy van-e más javaslat?
Barna Márton képviselő szerint elég hamar lezárják ezeket a dolgokat. 2 milliárdról van szó. Az előző projekt menedzsmentnek kellett volna véghezvinni, amit nem tett meg. Ez a projekt menedzsment tette a dolgát. A 10 millió Ft elméletileg jár az önkormányzatnak. A projekt menedzsment ezt talált pénznek mondja, de a munkáját végezte.
Siklósi István polgármester szerint nem a munkáját végezte, mert amikor ezt a pénzt megtalálta, akkor már nem volt szerződése a konzorciummal. Előzményként ismertette, hogy volt egy eredeti projekt menedzsment, egy pesti cég, aki összekavart mindent, illetve nem volt hajlandó tárgyalni sem. Ennek a munkáját az utolsó pillanatban vette át ez a Békés megyei cég. Annak köszönhető, hogy egyáltalán a projektet le tudták zárni, és ők azután találták ezt a
pénzt, miután kiderült, hogy a lezárása megtörtént. Benne ragadt volna még 2%-nyi pénzük, mint önerő a projektben. Ezzel a 10 millió Ft-tal gyakorlatilag nullázódik az önerő.
Kovács Edina képviselő úgy gondolja, hogyha valaki dolgozik, akkor el kell ismerni a munkáját. Teljesen korrektnek tartja a 10 millió Ft 5%-át.
Siklósi István polgármester megkérdezte, hogy van-e más javaslat?
Harmati László képviselő megjegyezte, hogy csak azon gondolkozott, hogy más település hogyan tud 10%-ot adni?
Siklósi István polgármester elmondta, hogy Sarkad megszavazta a 10%-ot, melyet személy szerint soknak tart, mivel azt jelentené, hogy az 5-6 ember, aki dolgozott ezen a projekten a projekt menedzsmentben, az kapna közel 9 millió Ft-ot a 10%-nál, azt elosztva 6 felé, az már komoly pénz. így sem kevés, mert 900.000,- Ft körüli összeg jut egy emberre. Ezt az összeget méltányosnak tartja ahhoz a munkához, amit elvégeztek.
További hozzászólás nem érkezett, ezért a B határozati javaslatot feltette szavazásra.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 229/20lő.r VI.l 7.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvíz rendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem elnevezésű, DAOP-5.2.1/D-2008-0002 számon nyilvántartott projekt záró-beszámolóját elfogadja előterjesztésben foglaltakkal összhangban, az alábbiak szerint:
Mezőberény Város Önkormányzat kötelezettsége:
Dokumentum-megőrzési kötelezettség 2021.12.31 -ig,
Fenntartási és üzemeltetési kötelezettség a projekt pénzügyi zárásától 15 évig,
Esetleges további ellenőrzések során tűrési és együttműködési kötelezettség,
Fenntartási jelentések benyújtása évente a projekt pénzügyi zárásától 15.
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a konzorcium vezető elkülönített számláján 2016. 03. 18-án rendelkezésre álló, 85.460.614,- Ft összeg alábbiak szerinti projektmenedzser és a tagok részére történő felosztással:
A projektet záró projektmenedzserek munkájának ellentételezésére a projekt működési hozzájárulás összege a BM-önerö utolsó lehívott részlet 5%-nak megfelelő összeggel növekedjen, melyre konzorcium vezető szerződést köt. 
Település BM önerő maradvány Pénzeszköz
átadás
(2012.11.16.) El nem számolható közbeszerzési költség Projekt
működési hozzájárulás projektmenedzsment kiegészítéssel növelve Záró elszámolás
(tartozik-követel)
Békés 5 700 461 1 092 493 43 284 332 332 6 749 670
Doboz 2 345 098 375 887 139 037 136 715 2 443 233
Geszt 1 634 508 284 378 2 725 95 289 1 820 874
Gyomaendrőd 8 522 502 1 569 047 149 334 496 852 9 445 363
Kondoros 2 911 436 466 963 275 109 169 734 2 933 556
Kötegyán 2 366 938 344 952 105 291 137 991 2 468 609
Kunágota 4 829 367 716 864 143 178 281 547 5 121 506
Méhkerék 2 724 011 369 407 72 105 158 808 2 862 505
Mezőberény 9 209 727 1 870 017 184 262 536 915 10 357 568
Okány 4 136 047 673 486 6 894 241 135 4 561 509
Pusztaföldvár 2 439 064 391 009 613 412 142 194 2 074 468
Sarkad 6 604 571 969 788 213 701 385 041 6 975 618
Sarkadkeresztúr 1 541 050 306 585 2 569 89 500 1 754 887
Szarvas 11 988 594 2 080 599 121 330 698 923 13 248 940
Tótkomlós 7 542 712 1 156 609 181 483 439 730 8 078 108
Újszalonta 1 692 920 293 537 171 732 98 694 1 716031
Összesen: 76 189 006 12 961 621 2 425 446 4 416 734 82 258 447


Fenti összegek átutalásáról Kondoros Város Önkormányzata - mint konzorcium vezető - gondoskodjon valamennyi tagtelepülés záró beszámolót elfogadó döntés, Konzorcium vezető részére történő megküldését követő 8 napon belül.
A Képviselő-testület kérelmezi az Irányító Hatóságtól a folyamatban lévő vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárások lezárásától független pénzügyi zárást és fenntartási időszak megkezdésének lehetőségét.
Felelős: Siklósi István polgármester
Ribárszki Péter Kondoros város polgármestere, mint konzorcium vezető Határidő: 2016. június 30.
2./ Egyéb bejelentés
Egyéb bejelentés nem hangzott el, Siklósi István polgármester megköszönte a képviselők munkáját, a rendkívüli ülést befejezettnek nyilvánította.
18501
Adatlap típusa: Testületi ülés jegyzőkönyv

2016.05.30


Kossuth tér 1. Városháza 16. sz. terme


Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton, Borgula Györgyné, Dr. Burján Katalin, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács Edina, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Öreg István, Szombati Anikó képviselők.Dr. Földesi Szabolcs jegyző

18502
Adatlap típusa: Testületi ülés jegyzőkönyv

2016.01.29


Kossuth tér 1. Városháza 16. sz. terme


Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton, Dr. Burján Katalin, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács Edina, Körösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Öreg István képviselők.


Távol maradt az ülésről Siklósi István polgármester, Borgula Györgyné, Nagy Sándor képviselők. (Távolmaradásukat bejelentették.)
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyző, Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető,
Hidasi Zoltán pénzügyi munkatárs, Katona Katalin jegyzőkönyvvezető
Szekeres Józsefné alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a rendkívüli ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fős képviselő-testület tagjai közül 9 fő jelen van az ülésen.
Ismertette, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Katona Katalint bízta meg a jegyző.
Szekeres Józsefné alpolgármester ismertette a napirendi pontokat, melyből kitűnik, hogy a rendkívüli ülés összehívását az indokolta, hogy 2016. január 31-ig le kell könyvelni a 2015. évi előirányzat átcsoportosításokat. Ez akkora anyag, amit a pénzügyi osztály a január 25-i testületi ülésre nem tudott elkészíteni. Kérte a napirendi pontok megszavazását.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
59/2016.(I.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. / Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
2. / A 2015. évi költségvetés módosítása
3. / Egyéb bejelentés
1. / Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető az átcsoportosításokkal és a rendeletmódosítással kapcsolatban elmondta, hogy 2016. január 31-ig szabad utoljára teljesítést könyvelni a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Igyekeznek ezeknek az előírásoknak megfelelni, azonban csak akkor tudnak teljesítést könyvelni bizonyos sorokra a munkatársai - pénzügyi, gazdasági bizottsági ülésen is elmondta -, hogyha az előirányzatok is rendezésre kerültek.
Ezért került a képviselő-testület elé beterjesztésre ez a rendeletmódosítás, illetve az átcsoportosítási határozatok. A legjelentősebb tétel az átcsoportosítások és a fedezetbiztosítások között a pályázati tételeknek a megfelelő sorra történő helyezése. Például a belvízrendezési projekt, ivóvízminőség-javító program. A pénzügyi bizottság ülésén Kohút Pálné megkérdezte, hogy mi az a 123 millió Ft átcsoportosítás a fedezetbiztosítások között? Az ivóvízminőség-javító program EU-s forrás volt, melyet önkormányzattól átvett pénzeszközök közé kell könyvelni, mert gyakorlatilag a konzorcium vezetőjéhez került a támogatás, a pénzügyi osztálynak pedig technikailag kell lekönyvelnie önkormányzattól átvett pénzeszközként. Ez a legnagyobb tétel, ami ebben az átcsoportosítás, fedezetbiztosításban található. Természetesen benne van a belvíz rendezésnek az átcsoportosítása hasonló módon, valamint az állami támogatásoknak a kiigazítása, a valós teljesítésnek és az államkincstári egyeztetőknek megfelelően. Azért ilyen terjedelmes az anyag, mert az egyezer forintos kerekítések is belekerültek.
Szekeres Józsefné alpolgármester tudatta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az átcsoportosításokat, fedezetbiztosításokat. Megkérdezte Kovács Edina elnök asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni? /Nem kívánt./ Átadta a szót a képviselőknek.
Öreg István képviselő megkérdezte, hogy miért nem készült el ez az anyag a január 25-i testületi ülésre, hiszen ezt a jogszabályi határidőt már akkor is tudták?
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető válaszában elmondta, hogy fizikailag nem tudták elkészíteni az anyagot. Ezt előre is jelezték.
Szekeres Józsefné alpolgármester hozzátette, hogy ezzel indította a rendkívüli testületi ülést, elmondta, hogy az anyag nagysága miatt a rendes testületi ülésre a pénzügyi osztály nem tudta elkészíteni.
Barna Márton képviselő pályázattal kapcsolatban tette fel kérdését. Amikor pályáztak, akkor a 123 millió Ft az uniós pénz volt (most is az), amelyet a konzorcium kapott meg, amelyet elköltött. A pénzügyi osztály technikailag megkapta, és vissza is utalta nekik. Jól értette?
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy ez egy könyveléstechnikai dolog. A jogszabály azt mondja ki, hogyha a konzorcium kapja meg az uniós támogatást, azt egy helyen lehet lekönyvelni, mert ha másik helyen is könyvelik, akkor halmozódás lenne a megyénél. Ha Békéscsaba is lekönyveli, Mezőberény is lekönyveli az uniós támogatást, akkor az duplán jelentkezik. Az egyiknek önkormányzattól átvettként kell könyvelnie ezt a tételt.
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért alpolgármester asszony a határozatok elfogadásáról szavazást kért.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
60/2016.(I.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:
A. )
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
066020-12. kf. város,és községgazdálkodási egyéb szóig:igazgatás. KÖT Beruházási kiadások /K6/előirányzatán belül:
/Városi Közszolgáltató Intézmény részére, 2 db gépjármű beszerzésre/
K:64 Egyéb tárgyi eszk. besz. létesítése: + 180EEt
K:67 Beruházási, c. előzetesen félsz. Áfa: - 180 E Ft
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül:
066020-12. kf. Város,és községgazdálkodási egyéb szóig.igazgatás. KÖT Beruházási kiadások /K6/e!őirányzat csökkentése: 499 E Ft-tal
/Városi Közszolgáltató Intézmény részére, 2 db gépjármű beszerzésre/
K:64 Egyéb tárgyi eszk. besz. létesítése: - 499 E Ft
és ezzel egyidejűleg:
066010-02. kf. Zöldterületek kezelése: Kertészet.. KÖT
Beruházási kiadások /K6/előirányzat megemelése: 499 E Ft-tal
/Városi Közszolgáltató Intézmény részére, 2 db gépjármű beszerzésre/
K:64 Egyéb tárgyi eszk. besz. létesítése: + 499 E Ft
B. )
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
052020-4 kf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvíz rendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel.
Azonosító száma:
DAOP-2008.5.2.1/D-0002+Kiegészítő építési beruházás. KÖT:
Egyéb működési célú támogatások bevételei állam háztartáson belülről./B: 16/:
Helyi önkorm. és költségvetési szervétől, előirányzat megemelése: 15174 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
066020-9 kf. Geotermikus távfűtési rendszer II. ütem.KÖT
-Dologi kiadások/K3/ KÖT ei. megemelése: 15174 E Ft-tal
Fizetendő Áfa. /K: 352/ +15174 E Ft
Kiszámlázott,fordított adózású vás term.,szóig, Áfa befizetése miatti kiadások.
C. )
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
052020-4 kf. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel.
Azonosító száma:
DAOP-2008.5.2.1/D-0002+Kiegészítő építési beruházás. KÖT:
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson beltilröl ./B:25/:
Fejezeti kéz. ei.-tól EU.-s programok és azok társ. fin,
miatt felhalm.-i c. tám. bev.elöirányzat csökkentése: 25452 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezöberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
052020-4 kf. Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezöberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című projektben való részvétel.
Azonosító száma:
DAOP-2008.5.2.1/D-0002+Kiegészítő építési beruházás. KÖT:
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állam-háztartáson belülről./B:25/
Helyi önkorm. és költségvetési szervétől....előirányzat megemelése: .25452 E Ft-tal
D. )
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
066020-0 kf. Város és Község gazd.:Pihenő park kialakításához tám.
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök./B:65/:
Háztartásoktól átvétel..előirányzati KÖT: megemelése: 15 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
066020-0 kf. Város és Községgazd..KÖT.
Dologi kiadások/K3/előirányzat megemelése: 15 E Ft-tal
K:337 Egyéb szolgáltatások: 15 E Ft
Pihenő park kialakításához kiad.
E. )
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
063080-0-V ízel látással kapcsolatos közmű építése
„Békés megyei Ivóvízminőség-javító ProgranV’KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 Pályázati önerő beállítása: A BM. EU Önerőalap pályázat: Nyertes.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állam-háztartáson belülről /B25/ KÖT Fejezeti kéz. ei.-tól EU.-s programok és azok társ. fin,
miatt felhalm.-i c. tám. bev.elöirányzat csökkentése: 123866 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
063080-0-Vízellátással kapcsolatos közmű építése
„Békés megyei Ivóvízminöség-javító Program”KEOP-l.3.0/09-11-2012-0009 Pályázati önerő beállításai BM. EU Önerőalap pályázat: Nyertes.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /B25/ KÖT
Helyi önkorm. és költségvetési szervétől....előirányzat megemelése: 123866. E Ft-tal
F. )
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
066020-75 kf. KÖT
Szökőkút szobor/Köztéri kút/ megvalósítása.:/
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /B25/ KÖT Elkülönített Állami Pénzalaptól..
felhalm.-i c. tám. bev.elöirányzat megemelése: 2418 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 kf. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT.
Tartalékok/K513/ Felhalmozási célú előirányzat megemelése: 2418 E Ft-tal
Felelős: Siklósi István polgármester,
a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Szvitén Zoltán pénzügyi osztályvezető,
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 61/2016.(1.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:
A. )
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091110-0 kf: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai /Ped./KÖT :
Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó /K2/ előirányzatán belül.
Szociális hozzájárulási adó :ei. csökkentése: 12 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg: .
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091110-0 kf. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai /Segítők./KÖT :
Munkáltatókat terh. jár. és szociális hj. adó /K2/ előirányzatán belül.
Szociális hozzájárulási adó :ei. megemelése: 12 E Ft-tal
B. )
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091110-0 kf: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai /Ped./KÖT :
Személyi juttatás/K 1 / előirányzat csökkentése
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek és ezzel egyidejűleg:
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091110-0 kf. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai /Segítők./KÖT :
Személyi juttatás/K 1/ előirányzat megemelése:
Béren kívüli juttatások: /K: 1107/ + 567 E Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt:/K:l 113/ + 150 E Ft
C. )
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091110-0 kf: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai /PedVKÖT :
Személyi juttatás/K 1/előirányzat csökkentése: 105 E Ft-tal
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése: 25 E Ft-tal
Szoc. hozzájár, adó. és ezzel egyidejűleg:
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091120-0 kf. SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai KÖT:
Személyi juttatás/Kl/ előirányzatán belül.
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások/K122/:ei. megemelése: 105 E Ft-tal
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése: 25 E Ft-tal
Szoc. hozzájár, adó.
D. )
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091110-0 kf: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai /Ped./KÖT :
Személyi juttatás/K 1/előirányzat csökkentése:
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó/K2/előirányzat csökkentése:
Szoc. hozzájár, adó. és ezzel egyidejűleg:
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091140-0 kf: Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai /Ped./KÖT :
Személyi juttatás/K 1/előirányzat megemelése
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése
Szoc. hozzájár, adó.
E.)
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
096015-0 kf Óvodai intézményi étkeztetés. KÖT:
Működési bevételek/B:4/ei.-n belül Általános forgalmi adó visszatérítése/B:407/ ei. megemelése: 198 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
096015-0 kf Óvodai intézményi étkeztetés. KÖT:
Működési bevételek/B:4/ei. csökkentése: 198 E Ft-tal
Ellátási díjak /B:405/ei.: -156EFt
Kiszámlázott Áfa /B:406/ ei.: - 42 E Ft
F-)
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
091140-0 kf:Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KÖT :
Működési bevételek/B:4/ ei.-n belül
Kamat bevételek /B:408/ ei. megemelése: 2 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
091140-0 kf:Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KÖT :
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 2 E Ft-tal
Egyéb dologi kiadások /K:355/ ei.: + 2 E Ft
Felelős: Siklósi István polgármester,
Kovács Annamária intézményvezető Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető,
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 62/2016.(I.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:
A.)
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
011130-0 kf.:Önk. Igazgatás. KÖT: 
Személyi juttatások /KI / előirányzat csökkentése: 19 E Ft-tal
Választott tisztségviselők juttatásai. /K: 121./ és ezzel egyidejűleg:
2.cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
011130-9 kf.:Önk. Igazgatás. Jogalkotási tev.KÖT:
Személyi juttatások /KI/ előirányzat megemelése: 19 E Ft-tal
Béren kívüli juttatások: /K: 1107/ + 19 E Ft
B. )
2.cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
011130-0 kf.:Önk. Igazgatás. KÖT:
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat csökkentése: 177 E Ft-tal
K:64 Egyéb tárgyi e. besz.: 139 E Ft
K:67 Beruházási, c. előzetesen félsz. Áfa: 38 E Ft
és ezzel egyidejűleg:
2.cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
011130-9-2 kf.:Önk. Igazgatás. Jogalkotási tev.KÖT:
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat megemelése: 177 E Ft-tal
K:64 Egyéb tárgyi e. besz.: + 139 E Ft
K:67 Beruházási, c. előzetesen félsz. Áfa: + 38 E Ft
C. )
2.cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
011130-0 kf.:Önk. Igazgatás. KÖT:
Személyi juttatások /KI/ előirányzat csökkentése
Törvény szerinti illetmények, munkabérek/K: 1101/: - 167 E Ft és ezzel egyidejűleg:
2.cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
109010-0 kf.:Szociális szolgáltatások igazgatása.KÖT:
Személyi juttatások /K1/ előirányzat megemelése
Törvény szerinti illetmények, munkabérek/K: 1101/: + 167 E Ft
D. j
2.cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:
011130-0 kf.:Önk. Igazgatás. KÖT:
Egyéb közhatalmi bevételek/B:36/előirányzat megemelése: 138 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
2.cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:
011130-0 kf.:Önk. Igazgatás. KÖT:
Egyéb működési bevételek/B:411/előirányzat csökkentése: 138 E Ft-tal
E. )
2.cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:
011130-0-3 kf.:Önk. Igazgatás. ÖNKÉNTES:
Kiszámlázott Áfa:/B:406/előirányzat megemelése:
és ezzel egyidejűleg:
2.cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:
011130-0 kf.:Önk. Igazgatás. KÖT:
Egyéb működési bevételek/B:411/előirányzat csökkentése:
F. )
2.cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:
011130-8 kf.:Önk. Igazgatás. Kormányhivatali továbbszámlázás KÖT:
Közvetített szóig. ellenértéke:/B:403/előirányzat megemelése: 221 E Ft-tal
Kiszámlázott Áfa:/B:406/előirányzat megemelése: 60 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
2.cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
011130-0 kf.:Önk. Igazgatás. KÖT:
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 281 E Ft-tal
Egyéb dologi kiadások /K:355/ei. : + 281 E Ft
G. )
2.cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:
016030- kf.: Állampolgársági ügyek /Családi iroda/ KÖT:
Szolgáltatások eIIenértéke:/B:402/előirányzat megemelése: 8 E Ft-tal
Kiszámlázott Áfa:/ /B:406/előirányzat megemelése: 2 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
011130-0 kf.:Önk. Igazgatás. KÖT:
Egyéb működési bevételek/B:411/elöirányzat csökkentése: 10 E Ft-tal
Felelős: Siklósi István polgármester,
Dr. Földesi Szabolcs jegyző,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető,
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
63/2016.(I.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:
A. )
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
011130-0 kf. Önk. igazg. tev. KÖT Elvonások és befizetések/K502/ előirányzatán belül.
A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások/K5021/ ei.
Egyéb elvonások, befizetések.:/ K5023/ ei.
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalékok előirányzat K513KÖT /2014. évi beszámolóhoz kapcs.: Erzsébet utalvány elszámolása./
B. )
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-1 kf.: Közfoglalkoztatási minta program:Mezőgazd. ÖNKÉNTES.
Munkaadókat terh. jár. és Szoc, hj. adó.:/K.2/
Szoc. hj. adó. ei. csökkentése: 98 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041233-0 kf.: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás.KÖT.
Munkaadókat terh. jár.és Szoc, hj. adó..:/K.2/
Táppénz., hj. adó. ei. megemelése: 98 E Ft-tal
C. )
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 045120-9 kf.: Mezőberény - Csárdaszállás Kerékpárút ép.KÖT. 
D. )
1. cím: Mezöberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
045120-8 kf.: Járda aszfaltozás, betonozás. KÖT.
Felújítási kiadások/K7/előirányzat csökkentése: 56 E Ft-tal
K:7Í Ingatlanok felújítása: - 44 E Ft
K:74 Felújítási, c. előzetesen félsz. Áfa: - 12EFt
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
045120-8 kf.: Járda aszfaltozás, betonozás. KÖT.
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat megemelése: 56 E Ft-tal
K:64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: + 44 E Ft K:67 Beruházási, c. előzetesen félsz. Áfa: + 12 E Ft
E. )
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
011130-0 kf.: Önkormányzati igazgatási tev. KÖT
Dologi kiadási/K3/ előirányzat csökkentése: 227 E Ft-tal
Egyéb szolgáltatások ./K337/: -179EFt
Mük.c. előzetesen félsz. ÁFA /K:351/ - 48 E Ft 051050-0 kf.:Veszélyes hull. begy. száll, (gyepmesteri tev.) KÖT.
Dologi kiadási/K3/ előirányzat megemelése: 159 E Ft-tal
Egyéb szolgáltatások ./K337/: + 125 E Ft
Mük.c. előzetesen félsz. ÁFA /K:351/ + 34 E Ft
051060-0 kf.: Veszélyes hull. kéz. ártalmatlan.(ATEV.) KÖT.
Dologi kiadási/K3/ előirányzat megemelése: 68 E Ft-tal
Egyéb szolgáltatások ./K337/: + 54 E Ft
Mük.c. előzetesen félsz. ÁFA /K:351/ + 14EFt
F. )
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
052020-4 kf.:. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása„BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) KÖT Azonosító száma: DAÖP-2008.5.2.1/D-0002+Kiegészítő építési beruházás. KÖT:
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről./B:25/:
Fejezeti kéz. ei.-tól EU.-s programok és azok társ. fin,
miatt felhalm.-i c. tám. bev.előirányzat megemelése: 51510 E Ft-tal
/ Szállítói finanszírozás./ és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezöberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
052020-4 kf.: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Város belterületi vízrendezése megvalósítása„BELV ÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex belvízrendezési program megvalósítása a 
belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem)KÖT
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat megemelése: 51510 E Ft-tal
K:62 Ingatlanok beszerzése, létesítése: +51510 E Ft
/ Szállítói finanszírozás./
C.)
I. cím: Mezöberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
066020-57 kf.:Kertészei ÖNK.
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat csökkentése: 5559 E Ft-tal
K:64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: - 4386 E Ft K:67 Beruházási, c. előzetesen félsz. Áfa: - 1173 E Ft
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezöberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237 -1 kf.: Közfoglalkoztatási minta prograrmMezögazd. ÖNK.
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat megemelése: 5559 E Ft-tal
K:64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: + 4386 E Ft K:67 Beruházási, c. előzetesen félsz. Áfa: + 1173 E Ft
H.)
I.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
084032-0 -1 kf.: Civilszervezetek program támogatása - külkapcsolatok. ÖNKÉNT
Egyéb műk. c. tám.ÁHT.-n kívülre /K:512/ ei.: csökkentése: 50 E Ft-tal
084032-0 kf.:Civilszervezetek program támogatása KÖT
Egyéb műk. c. tám.ÁHT.-n kívülre /K:512/ ei.: csökkentése: 25 E Ft-tal
/SZNÖ/
084032-0 kf.: Civilszervezetek program támogatása KÖT
Egyéb műk. c. tám.ÁHT.-n belülre/K:506/ei.: megemelése: 25 E Ft-tal
/SZNÖ/
084032-0 kf.: Civilszervezetek program támogatása KÖT
Egyéb műk. c. tám.ÁHT.-n kívülre ei./K:512/: megemelése: 50 E Ft-tal
Városi rendezvény tám.
I.)
I.ím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
104051-03- kf.: Gyermekvédelmi pb. és term. ell. Egyszeri. ÖNK.
Ellátottak juttatása /K4/ előirányzat csökkentése: 30 E Ft-tal
Családi támogatások:/K:42/ - 30 E Ft
és ezzel egyidejűleg:
104051-04-kf.: Felső okt .tan .tám. ÖNK.
Ellátottak juttatása /K4/ előirányzat megemelése: 30 E Ft-tal
Családi támogatások:/K:42/ 30 E Ft
J.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
011130-0 kf.: Önkormányzati igazgatási tev. KÖT Működési bevételek/B:4/ei.-n belül
Egyéb működési bevételek/B:411/ ei. megemelése: 32 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
011130-0 kf.: Önkormányzati igazgatási tev. KÖT
Működési bevételek/B:4/ ei. csökkentése: 32 E Ft-tal
Szolgáltatások eIlenértéke.:/B:402/: - 32 E Ft
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
011130-0 -03kf.: Önkormányzati igazgatási tev. ÖNKÉNT.
Működési bevételek/B:4/ei.-n belül
Kamatbevételek.:/B:408/ ei. megemelése: 246 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
011130-0 -03kf.: Önkormányzati igazgatási tev. ÖNKÉNT.
Működési bevételek/B:4/ ei. csökkentése: 246 E Ft-tal
Egyéb működési bevételek/B:411/: -246 E Ft
L-)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
011130-0 -03kf.: Önkormányzati igazgatási tev. ÖNKÉNT.
Felhalmozási c. visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése
ÁHT.-n kívülről bev./B:74/ei megemelése: 5000 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Felhalmozási célú tartalékok előirányzat K513KÖT megemelése: 5000 E Ft-tal
M.)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
011130-0 kf.: Önkormányzati igazgatási tev. :Sportünnep. KÖT.
Egyéb működési, c. tám. ÁHT.-n belülről bev./B.16/ ei. megemelése: 5494 E Ft-tal
Fejezeti kezelésű EU.-s programok és azok hazai társ. fin. miatti tám. bev. és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalékok előirányzat K513KÖT megemelése: 5494 E Ft-tal
Felelős: Siklósi István polgármester,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető,
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
64/2016.(I.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:
A. )
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. KÖT Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.
Egyéb működési célú támogatások bevételei állam-háztartáson
belülről /B16/ KÖT előirányzat megemelése: 6904 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. KÖT
Személyi juttatás/K 1/ előirányzat megemelése: 5436 E Ft-tal
Törvény szerinti illetmények, munkabérek./K:l 101/
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése: 1468 E Ft-tal
B. )
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
041233-1 Téli közfoglalkoztatás. KÖT
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről VB 16/ KÖT előirányzat megemelése: 4312 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041233-1 Téli közfoglalkoztatás. KÖT
Személyi juttatás/K 1/ előirányzat megemelése: 3395 E Ft-tal
Törvény szerinti illetmények, munkabérek./K:l 101/
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése: 917 E Ft-tal
C.)
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
041237- 1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram-Mezőgazdaság. ÖNKÉNTES Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.
Egyéb működési célú támogatások bevételei állam-háztartáson
belülről /B16/ előirányzat megemelése: 37 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram- Mezőgazdaság. ÖNKÉNTES Személyi juttatás/Kl/előirányzat megemelése: 29 E Ft-tal
Törvény szerinti illetmények, munkabérek./K: 1101/
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése: 8 E Ft-tal
D.)
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
041237- 6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram- Helyi sajátosságra épülő.
ÖNKÉNTES
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.
Egyéb működési célú támogatások bevételei állam-háztartáson
belülről /B16/előirányzat megemelése: 44 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram- Helyi sajátosságra épülő.
ÖNKÉNTES
Személyi juttatás/Kl/előirányzat megemelése: 35 E Ft-tal
Törvény szerinti illetmények, munkabérek./K:1101/
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése: 9 E Ft-tal
E. )
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
041237-7 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Belter. közúthálózat javítása. ÖNKÉNTES
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.
Egyéb működési célú támogatások bevételei álla-mháztartáson
belülről /B16/ előirányzat megemelése: 244 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-7 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram- Belter. közúthálózat javítása.
ÖNKÉNTES
Személyi juttatás/K 1/előirányzat megemelése: 192 E Ft-tal
Törvény szerinti illetmények, munkabérek./K: 1101/
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése: 52 E Ft-tal
F. )
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
041237-8 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram- Illegális hulladéktároló felszámolása. ÖNKÉNTES
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei.
Egyéb működési célú támogatások bevételei állam-háztartáson
belülről /B16/ előirányzat megemelése: 284 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-8 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram- Illegális hulladéktároló felszámolása. ÖNKÉNTES
Személyi juttatás/Kl/ előirányzat megemelése: 224 E Ft-tal
Törvény szerinti illetmények, munkabérek./K:l 101/
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése: 60 E Ft-tal
G. )
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
045120-9 kf. Mb-Csárdaszállás kerékpárút építés:KÖT:
-Egyéb működési célú támogatások bevételei állam-háztartáson
belülről /B16/ KÖT előirányzat megemelése: 52251 E Ft-tal
Fejezeti kezelésű EU.-s programok és azok hazai társ. fin. miatti tám. bev. ei.:"+" és ezzel egyidejűleg:
-Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állam-háztartáson belülről /B25/ KÖT előirányzat csökkentése: 52251 E Ft-tal
Fejezeti kezelésű EU.-s programok és azok hazai társ. fin. miatti tám. bev. ei.:"-"
045120-9 kf. Mb-Csárdaszállás kerékpárút építés: KÖT:
-Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állam-háztartáson belülről /B25/ KÖT előirányzat megemelése: 900 E Ft-tal
Fejezeti kezelésű EU.-s programok és azok hazai társ. fin. miatti tám. bev. ei.:"+" és ezzel egyidejűleg:
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
045120-9 kf. Mb-Csárdaszállás kerékpárút építés: KÖT:
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat megemelése: 900 E Ft-tal
/K:62/ Ingatlanok beszerzése, létesítése: + 900 E Ft
H. )
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
066020-11 kf.: Közvetített szóig, ÁHT.-n kívülről. ÖNKÉNTES
Működési bevételek/B:4/ ei. megemelése: 258 E Ft-tal
Közvetített szolgáltatások ellenértéke. /B:403/ ei.: + 205 E Ft
Kiszámlázott Áfa /B:406/ ei. : + 53 E Ft
és ezzel egyidejűleg:
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
066020-11 kf.: Közvetített szóig, ÁHT.-n kívülről. ÖNKÉNTES
Dologi kiadási/K3/ előirányzat megemelése: 258 E Ft-tal
Közvetített szolgáltatások. /K335/: + 205 E Ft
Mük.c. előzetesen félsz. ÁFA /K:351 / + 53 E Ft
I. )
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
066020-2 kf. Csatornamű bevétel
Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök:/B:75/KÖT.ei. megemelése: 1091 E Ft-tal Háztartásoktól .ei és ezzel egyidejűleg:
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Felhalmozási célú tartalékok előirányzat K513KÖT megemelése: 1091 E Ft-tal
J. )
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
066020-4 kf. Alföld- Víz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái. .KÖT Működési bevételek/B:4/ ei. megemelése: 889 E Ft-tal
Szolgáltatások ellenértéke. /B:402/ ei. : + 700 E Ft
Kiszámlázott Áfa /B:406/ ei. : + 189 E Ft
és ezzel egyidejűleg:
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
066020-4 kf. Alföld- Víz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái.. KÖT Felújítási kiadások /K7/ előirányzat megemelése: 889 E Ft-tal
K:71 Ingatlanok felújítása: + 700 E F
K:74 Felújítási, c. előzetesen félsz. Áfa: + 189EFt
K. )
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
066020-68 kf. Közműfejlesztési hozzájárulás .KÖT
Működési bevételek/B:4/ei. megemelése: 777 E Ft-tal
Kiszámlázott Áfa. /B:406/ ei.: + 165 E Ft
Egyéb működési bevételek. /B:411/ ei.: + 612 E Ft
és ezzel egyidejűleg:
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Felhalmozási célú tartalékok előirányzat K513KÖT megemelése: 777 E Ft-tal
Felelős: Siklósi István polgármester,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető,
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
65/2016.(I.29.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:

Személyi juttatások előirányzatát megemeli
Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát megemeli
Dologi kiadások (K3)elöirányzatát megemeli
és ezzel egyidejűleg;
4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: -091220-30 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók név. (KÖT) Személyi juttatások előirányzatát csökkenti
Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát csökkenti
-13350-04 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (KÖT)
Dologi kiadások előirányzatát csökkenti
4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: -096015-30 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (KÖT) Személyi juttatások előirányzatát megemeli
Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát megemeli
ezzel egyidejűleg:
4.cfm: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: -066020-30 Város-, és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások (KÖT) Személyi juttatások előirányzatát csökkenti
Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát csökkenti
C. )
4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: -041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (KÖT)
Egyéb működési célú támog. AH-n belüli előirányzatát (B16) megemeli ezzel egyidejűleg:
4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: -041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (KÖT)
Személyi juttatások előirányzatát megemeli
Munkaadókat terh. járulékok előirányzatát megemeli
4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: Működési bevételek (B408) előirányzatát megemeli
az alábbiak szerint
-013350-05 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (KÖT) -013350-06 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (KÖT) -013350-07 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (KÖT) -013350-08 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (KÖT) -013350-09 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (KÖT) ezzel egyidejűleg
4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: -013350-04 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Működési bevételek (B402) előirányzatát csökkenti
4,cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: Működési bevételek előirányzatát megemeli:
- 066020-12 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (KÖT): (B403 Közvetített szóig. 1.723. E Ft, B402 szolgáltatás 664. E Ft) -066020-21 Város-, és községgazdálkodás(KÖT):
(B402 szolgáltatások)
-081030-18 Sportlétesítmények, edzőtáborok létesítése, működtetése (B402 szolgáltatások) ezzel egyidejűleg
4.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül: Működési bevételek előirányzatát (B405) csökkenti
-066020-2! Város- és községgazdálkodás (KÖT)
Felelős: Siklósi István polgármester,
a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója, Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető,
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
66/2016.(I-29-)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:
A)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítők bértámogatása /B112/KÖT csökkenti: 1 E Ft-tal
(Óvodapedagógusok 4 havi tám; Óvodapedagógusok átlagbérének és közt. elism. pótl.; Segítők 4 havi tám)
018010 kf
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási müv.íint.fin.) csökkenti: 1 E Ft-tal
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási müv.(int.fin. csökkenti: 1 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg csökkenti:
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül:
Személyi juttatások /KI/ 1 E Ft-tal
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/
B)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
Működési célú támogatások ÁHT-n belül Önkormányzatok működésének támogatása Települési önk.-ok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.
Lakásfenntartási támogatás /B113/KÖT megemeli: 145 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési Tartalékok előirányzatát K513 megemeli: 145 E Ft-tal
C>
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Gyermekjóléti szolgálat /B113/KÖT csökkenti: 1 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási müv.(int.fin.) csökkenti: 1 E Ft-tal
5. cím: Városi Humánsegítö és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási müv.(int.fin.) csökkenti: 1 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
(Szakmai anyagok beszerzése /K3/ KÖT) csökkenti: 1 E Ft-tal
D)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Gyermekétkeztetés i ntézmény-üzemeltetési
támogatása /B113/KÖT csökkenti: 1 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Gyermekétkeztetés bértámogatása /B113/KÖT megemeli: 1 E Ft-tal
E)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
Önkormányzatok működési támogatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása /B113/KÖT / megemeli: 178 E Ft-tal
(Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék) és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési Tartalékok előirányzatát K513 megemeli: 178 E Ft-tal
F)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
Működési célú támogatások ÁHT-n belül Önkormányzatok működésének támogatása
Műk. célú ktgvetési tám.és kieg.tám-ok /B115/KÖT csökkenti: 1 E Ft-tal
018010-0 kf.
(Nyári étkeztetés téli szünidő alatt) és ezzel egyidejűleg :
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
Dologi kiadások elöir.:
Vásárolt élelmezés /K332/ KÖT csökkenti: 1 E Ft-tal
107051-0 (Nyári étkeztetés téli szünidő alatt)
G)
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
Működési célú tám államháztartáson belülről
Egyéb mük-i célú tám. bev. áht belülről előir.-át /B16/ÖNK csökkenti: 177 E Ft-tal Központi költségvetési szervtől...
(Klebelsberg Intézményfenntartó Müv.okt. tandíj 30%-a 011130-0-03) és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalékok előirányzatát K513 csökkenti: 177 E Ft-tal
D) 1. cím: Mezöberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
Működési célú tám államháztartáson belülről
Egyéb mük-i célú tám. bev. áht belülről előir.-át /B16/KÖT csökkenti: 199 E Ft-tal Központi költségvetési szervtől...
(Klebelsberg Intézményfenntartó Müv.okt. tandíj 30%-a 011130-0) és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezöberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalékok előirányzatát K513 csökkenti: 199 E Ft-tal
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
67/2016.(I.29.)sz. határozat:
Mezöberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik:
Mezöberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:
A. )
l.cím: Mezöberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Fejlesztési célú tartalékok előirányzat K513KÖT csökkentése: 44 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
l.cím: Mezöberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. KÖT
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat megemelése: 44 E Ft-tal
K:64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: + 34 E Ft K:67 Beruházási, c. előzetesen félsz. Áfa: + 10 E Ft
B. )
l.cím: Mezöberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalékok előirányzat K513KÖT csökkentése: 21 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
l.cím: Mezöberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram-Mezőgazdaság. ÖNKÉNTES Dologi kiadási /K3/ előirányzat megemelése: 21 E Ft-tal
Kiküldetések. /K341/: + 12EFt
Egyéb dologi kiadások: /K:355/: + 9 E Ft
C. )
l.cím: Mezöberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
045120-17 kf. Belterületi utak fejlesztése: KÖT.
Dologi kiadási /K3/előirányzat csökkentése: 2371 E Ft-tal
Fizetendő Áfa. /K352/: - 2371 E Ft
és ezzel egyidejűleg:
045120-17 kf. Belterületi utak fejlesztése: KÖT.
Felújítási kiadások /KI/ előirányzat megemelése: 2371 E Ft-tal
Felújítási c. előz. félsz. Áfa: /K:74/: + 2371 E Ft
D. ) 1 .cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalékok előirányzat K513KÖT csökkentése: 1 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 kf. Önkormányzatok elszámolásai: KÖT.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /B113/:
Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám ei. csökkentése: 1 E Ft-tal
E. )
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 kf. Önkormányzatok elszámolásai: KÖT.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről /B116/ Elszámolásból származó bev. ei. : megemelése: 4 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalékok előirányzat K513KÖT megemelése: 4 E Ft-tal
F. )
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 kf. Önkormányzatok elszámolásai: KÖT.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /B16/ :Egyéb fejezeti kéz. ei.-tól műk. c. tám:
/Egyszeri gyerm. véd. lám./ bev. ei.: megemelése: 58 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalékok előirányzat K513KÖT megemelése: 58 E Ft-tal
G. )
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 kf. Önkormányzatok elszámolásai: KÖT.
ÁHT.-n belüli megelőlegezések/B:814/ ei megemelése: 24981 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018010-0 kf. Önkormányzatok elszámolásai: KÖT.
ÁHT.-n belüli megelőlegezések visszafizetése
/K:914/ ei. megemelése: 24981 E Ft-tal
H. )
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram- Mezőgazdaság. ÖNKÉNTES Működési bevételek/B:4/ei. megemelése: 1297 E Ft-tal
Kiszámlázott Áfa. /B:406/ ei.: + 276 E Ft
Egyéb működési bevételek. /B:411/ ei.: + 1021 E Ft
és ezzel egyidejűleg:
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalékok előirányzat K513KÖT megemelése: 1297 E Ft-tal
I. )
l.cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
066020-0 kf. Város és községgazdálkodás KÖT.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről /B16/:Központi kv.szerv.-töl műk. c. tám:
Egységes terület alapú tám./ bev. ei.: megemelése: 952 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
l.cím: Mezöberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalékok előirányzat K513KÖT megemelése: 952 E Ft-tal
J. )
l.cím: Mezöberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
011130-0 kf. Önkormányzati Igazgatás KÖT.
Működési bevételek/B:4/ei.-n belül:
- Biztosítók által fizetett kártérítés bev, /B:410/ ei. megemelése:
és ezzel egyidejűleg:
Egyéb működési bevételek.:/B:411/ei. csökkentése:
K. )
l.cím: Mezöberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán 011130-0-2 kf. Önk. Igazgatás- Töltött káposzta fesztivál KÖT.
Működési bevételek/B:4/ei.-n belül:
- Kiszámlázott Áfa, /B:406/ ei. és ezzel egyidejűleg:
-Szolgáltatások ellenértéke.:/B:402/ ei.
L)
l.cím: Mezöberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Működési célú tartalékok előirányzat K513KÖT csökkentése: 1595 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezöberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
Központi irányító szervi működési célú támogatás (int.fin.) ei. megemelése: 1.595 E Ft-tal Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:
Központi irányító szervi működési célú támogatás (int.fin.) ei. megemelése: 1.595 E Ft-tal Központi irányítószerv támogatás /B816 és ezzel egyidejűleg megemelése:
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
Ellátottak pénzbeli juttatása
- Lakásfenntartási tám. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások ei. 1.595 E Ft-tal
(105010-0 Kf)
Felelős: Siklósi István polgármester,
Dr. Földesi Szabolcs jegyző,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető,
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 27 A 2015. évi költségvetés módosítása
Szekeres Józsefné alpolgármester elmondta, hogy a módosítások, az átvezetések után a költségvetés főösszege: 4.181.783 EFt lett. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el a képviselők részéről, ezért az alpolgármester kérte, hogy aki el tudja fogadni a 2015. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet, az kézfelemeléssel jelezze. A rendelet megalkotásához minősített többségi (7 igen) szavazat szükséges.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (1.29.) önkormányzati rendelete *
Mezőberény Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (11.24.)
önkormányzati rendelete módosításáról
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
A jegyző Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2016. (1.29.) önkormányzati rendeletét a mai napon 8:02 órakor kihirdette, a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre került.
3./ Egyéb bejelentés
Egyéb bejelentés nem hangzott el, az alpolgármester megköszönte a képviselők munkáját, a rendkívüli ülést befejezettnek nyilvánította. k.nírf.1.) Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások

2.) A 2015. évi költségvetés módosítása

3.) Egyéb bejelentés

< >
 
 

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára


Cím:
5650 Mezőberény, Fő út 4.
Tel: (66) 515-558
Fax: (66) 515-560
E-mail: konyvtar@mezobereny.hu
Könyvtárközi kölcsönzés: konyvtar@mezobereny.hu

Új Széchenyi terv Magyarország megújul Közreműködő szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség